07 490 4000

Izgradnja nove knjižnice v Krškem

Februar 2010 Na 37. seji Občinskega sveta Občine Krško je bila pod točko 15 podana informacija o aktivnostih pri izgradnji nove knjižnice.
Januar 2010 5. januarja 2010 je bil sklican sestanek projektne skupine za izgradnjo nove knjižnice v Krškem.
December 2010 Urejala so se zemljiška razmerja na območju izgradnje.
November 2009 Konec novembra so bile opravljene arheološke raziskave na območju predvidene novogradnje. Sonde niso pokazale posebnosti oziroma možnosti za najdbe. 19. novembra 2009 je občinski svet sprejel sklep o nakupu Mencingerjeve hiše, urejena pa so bila tudi razmerja glede zemljišča »delavnic«.
Oktober 2009 5. oktobra 2009 je bil na Občinskem svetu Občine Krško sprejet odlok o občinskem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra z umestitvijo knjižnice (OPPN).
September 2009 30. septembra 2009 je bila idejna zasnova izbranega projektanta, arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar potrjena na koordinaciji v zvezi s projektom Izgradnja nove knjižnice, ki je tako lahko začel z izdelavo idejnega projekta nove knjižnice.
Avgust 2009 17. avgusta 2009 je bila podpisana pogodba s projektantom, arhitekturnim birojem Ravnikar Potokar, ki je bil že konec leta 2007 izbran na javnem, odprtem, anonimnem enostopenjskem arhitekturno-projektnem natečaju. V knjižnici smo konec avgusta pripravili vsebinske pripombe in predloge k projektu.
Maj 2009 6. maja 2009 je bila javna obravnava podrobnega občinskega prostorskega načrta za ureditev starega mestnega jedra Krško (glede umestitve knjižnice). 13. maja 2009 je bila tematika izgradnje nove knjižnice obravnavana na Občinskem svetu Občine Krško v okviru svetniških vprašanj, predlogov in pobud.
April – maj 2009 Med 22. aprilom in 22. majem 2009 je bil javno razgrnjen podrobni občinski prostorski načrt za ureditev starega mestnega jedra Krško (v zvezi z umestitvijo knjižnice).
April 2009 15. aprila 2009 je bil v okviru občinske predstavitve projektov v KS mesta Krško javno predstavljen projekt nove knjižnice.
Februar 2008 V Dvorani v parku so se odvijali Razstava natečajnih rešitev, zaključek natečaja ter prvi sestanek projektne skupine, na katerem smo se dogovorili glede priprave izvedbenega načrta izgradnje do aprila 2008. 21. februarja 2008 je v Posavskem obzorniku izšla tudi priloga Novice iz Valvasorjeve knjižnice, v kateri smo opozorili na problematiko izgradnje nove knjižnice.
Januar 2008 Sprejet je bil ponoven sklep o imenovanju projektne skupine za projekt nove knjižnice v Krškem, ki bo v prihodnjih letih izvajala aktivnosti v zvezi s projektom izgradnje knjižnice. To skupino naj bi sestavljali predstavniki občinske uprave, knjižnice in ožje lokalne skupnosti.
November 2007 Zaradi hude prostorske stiske v osrednji knjižnici se je mladinski oddelek preselil na začasno lokacijo na CKŽ 47 v Krškem.
November 2007 15. novembra je bil na Občinskem svetu Občine Krško sprejet sklep o potrditvi predloga investicijskega projekta Izgradnja nove knjižnice v Krškem.
Avgust 2007 31. avgusta sta bila v Uradnem listu RS objavljena javni, odprti, anonimni enostopenjski arhitekturno-projektni natečaj za knjižnico in urbanistično-idejni natečaj za ureditev starega mestnega jedra v Krškem.
Junij 2007 – februar 2008 Po imenovanju ocenjevalne komisije za projekt izgradnje knjižnice, v sestavi predstavnikov naročnika Občine Krško in Zbornice za arhitekturo in prostor, je komisija pričela z delom 26. junija 2007.
Junij 2007 Potekal je drugi sestanek projektne skupine za izgradnjo nove knjižnice v Krškem, ki je bil prav tako posvečen stanju projekta in nekaterim spremembam pri pripravi natečajnega gradiva za izvedbo javnega natečaja.
Maj 2007 Na 18. redni seji je Svet zavoda sprejel pisno stališče glede enofaznosti gradnje, velikosti in terminskega roka izgradnje ter pomena enakovredne obravnave projekta knjižnice z ostalimi projekti in upoštevanja načrtovane vloge regijske knjižnice že v pripravah na izgradnjo..
Marec 2007 Potekal je prvi sestanek projektne skupine za izgradnjo nove knjižnice v Krškem, na katerem se je obravnavalo stanje projekta izgradnje nove knjižnice in natečajnega gradiva za izvedbo javnega natečaja.
Januar 2007 Imenovana je bila projektna skupina za izgradnjo nove knjižnice v Krškem.
Jesen 2006 V knjižnici smo pripravili Program za prostorsko oblikovanje Valvasorjeve knjižnice Krško, ki je bil vključen v natečajno gradivo za izvedbo javnega natečaja za izgradnjo nove knjižnice.
September 2006 Na zahtevo ustanovitelja smo v knjižnici pripravili Dolgoročni prostorski razvoj Valvasorjeve knjižnice Krško, v katerega so bile vključene tudi vse prostorske potrebe knjižnice v prihodnosti. Na 4. korespondenčni seji sveta VKK dne, 11. 9. 2006, se je z njo seznanil in podal svoje strinjanje s predlogom tudi svet zavoda.
April 2005 Občinski svet je izbral lokacijo za gradnjo nove knjižnice v starem mestnem jedru, na mestu delavnic pri stari tehnični šoli. Strokovne službe na Občini je zadolžil, da v letu 2005 proučijo možnost odkupa zemljišč; ta odkup naj bi se nato izvedel v letu 2006.
December 2004 Predsednik sveta, direktorica knjižnice in mediji so bili vabljeni na sejo sveta KS Krško, na kateri se je večina članov strinjala s tem, da mora knjižnica ostati v starem mestnem jedru.
November 2004 Rezultati proučitve izvedljivosti so pokazali, da je novo knjižnico možno graditi na dveh lokacijah; in sicer na mestu starega Zdravstvenega doma Krško, ki ga je potrebno s pripadajočimi objekti odkupiti in porušiti, in na območju Spodnjega Griča med novim zdravstvenim domom in dializnim centrom, kjer je travnik v izmeri cca. 5000 m2, katerega lastnik je Občina Krško. Ti dve lokaciji sta bili posredovani v odločanje na občinski svet. Na seji občinskega sveta je bila z dnevnega reda odvzeta točka, naj se za obe lokaciji prouči še ekonomski vidik.
Svet knjižnice se je želel sestati s svetom KS Krško, vendar je predsednik KS Krško to odklonil.
Oktober 2004 Valvasorjeva knjižnica je za predstavnike sveta knjižnice, vodje svetniških skupin, strokovne službe občine in Savaprojekta organizirala ogled knjižnic v Slovenj Gradcu in Murski Soboti.
Junij 2004 Opravljen je bil delovni razgovor z ministrico za kulturo Andrejo Rihter, ki je naklonjena gradnji nove knjižnice in temu, da Valvasorjeva knjižnica Krško v dogovoru z Ministrstvom za kulturo prevzame naloge OO knjižnice za Posavje.
Maj 2004 Konec aprila je Savaprojekt Krško dopolnil »Študijo primernosti za gradnjo knjižnice v Krškem«. Obdelanih je bilo še vedno 9 lokacij, na sestanku pa je bilo dogovorjeno, da se za 3 lokacije v starem mestnem jedru in eno lokacijo na Griču prouči še faktor izvedljivosti.
Februar 2004 Na sestanku predstavnikov Občine, Valvasorjeve knjižnice in Savaprojekta so bile dane pripombe na študijo, potrebno je bilo pripraviti pregleden prikaz lokacij, s predstavitvijo najprimernejše (strokovna ocena izdelovalca študije). Predlagana je bila nova lokacija v sklopu poslovno trgovskega objekta, ki naj bi se proučila, občina pa naj bi v tem času pridobila kulturnovarstvene pogoje za gradnjo v starem mestnem jedru.
Januar 2004 Na sestanku predstavnikov Občine, Valvasorjeve knjižnice in Savaprojekta je bilo ugotovljeno, da je potrebno študijo dopolniti, število lokacij za knjižnico zožiti, proučili pa naj bi se varianta A2-novogradnja na mestu šolskih delavnic pri stari srednji šoli v Krškem in ena lokacija izven mestnega jedra.
Študija je bila predstavljena svetu knjižnice in Odboru za družbene dejavnosti, ki sta podprla naslednje stališče: Izbrana naj bo lokacija, ki je s stališča stroke najbolj primerna.
December 2003 Savaprojekt Krško je izdelal »Študijo primernosti lokacij za knjižnico v Krškem«.
Marec 2003 Strokovne službe občine so izdelale projektno nalogo »Ocena primernosti lokacij za gradnjo knjižnice v Krškem«. Ponujeni sta bili 2 lokaciji v starem mestnem jedru, 1 na Griču in 2 na Vidmu, kasneje sta bili dodani še 2 lokaciji v starem mestnem jedru.
Oktober 2002 Predstavnike sveta knjižnice in Občine Krško smo odpeljali na ogled 2 novih knjižnic v Novo Gorico in Bežigrad.
September 2002 Na pobudo sveta knjižnice smo sklicali novinarsko konferenco in javnost seznanili s težavami pri reševanju prostorske problematike.
Maj 2001 S svetom knjižnice in županom je bil organiziran pogovor z državnim sekretarjem Cirilom Baškovičem o možnostih sofinanciranja Ministrstva za kulturo RS pri gradnji nove knjižnice. Dane so bile ideje, naj ima knjižnica informacijski kotiček EU, v novih prostorih pa še oddelek o jedrski energiji ter oddelek o papirni tehnologiji. V sodelovanje pri iskanju rešitev za novo knjižnico smo poskušali vključiti KS. V knjižnici smo pripravili izračune in izhodišča za potrebne prostore. Svet knjižnice je na vseh sejah razpravljal o potrebnih korakih za pridobitev soglasja in lokacije za novo knjižnico. Nato je podprl predlog, naj se ob dosedanji knjižnici dogradi potreben prostor; ob tem predlogu pa je Zavod za spomeniško varstvo opozoril, da gradnja v parku ni možna.
November 1997 Na okrogli mizi z naslovom »Kakšna bo vaša knjižnica v 21. stoletju« sta bila občinskim svetnikom, županu, predstavnikom KS in uporabnikom predstavljena prostorska problematika in nova vloga, ki ju knjižnica dobiva z razvojem informacijske in komunikacijske tehnologije. Podana je bila strategija razvoja Valvasorjeve knjižnice in načrt mreže izposojevališč po večjih KS.

NOVA KNJIŽNICA

DELOVNI ČAS IN KONTAKT

KOLEDAR DOGODKOV

<<  Jan  2022  >>
 po  to  sr  če  pe  so  ne 
       1  2
  3  4  5  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
      

 

© Valvasorjeva knjižnica Krško
sitemap-icon Zemljevid strani
RSS novice
Prijava na novice
Želite prejemati obvestila po pošti?
Please let us know your email address.

Valvasorjeva knjižnica Krško
Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
Tel.: 07 490 4000, Fax: 07 490 4020
knjiznica@knjiznica-krsko.si
Facebook