Orodje za dostopnost

Maj   2024
P T S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Celoten pravilnik lahko preberete na tej povezavi: PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO

 

KNJIŽNIČNI RED

 

Od uporabnikov knjižnice in njenih članov se pričakuje, da s knjižnično opremo in prostori skrbno ravnajo:

 

 • v knjižničnih prostorih se obnašajo primerno (niso agresivni do uporabnikov, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino v čitalnicah);
 • z izposojenim gradivom ravnajo odgovorno in skrbno;
 • ob prevzemu in vrnitvi knjižnično gradivo pregledajo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjajo za povzročeno škodo;
 • gradiva ne posojajo drugim;
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici;
 • v knjižnico ne vodijo živali, razen v primeru opremljenih vodniških psov;
 • v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače;
 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih;
 • se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa;
 • sodelujejo z zaposlenimi ob morebitni sprožitvi varovalnega sistema v knjižnici.

 

Za primerno obnašanje in varnost otrok v knjižnici odgovarjajo starši oz. njihovi spremljevalci.

 

ČLANSTVO

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave obveže, da bo spoštoval določila Pravilnika. Ob vpisu mora uporabnik predložiti osebni dokument ter izpolniti in podpisati pristopno izjavo. Ob vpisu prejme člansko izkaznico.  Otroci do dopolnjenega 15. leta starosti se lahko vpisujejo le ob prisotnosti staršev ali skrbnikov, ki predložijo svoj in otrokov osebni dokument in podpišejo pristopno izjavo. Član knjižnice lahko postane tudi pravna oseba.

 

ČLANARINA

Članarino plačajo člani ob vpisu in jo obnavljajo letno. Člani do 18. leta so plačila članarine oproščeni, prav tako tudi člani ZBDS s plačano članarino za tekoče leto, nezaposleni, prejemniki socialne pomoči ter invalidne osebe in skrbniki invalidnih oseb, ki morajo svoj status izkazati z ustreznim potrdilom.

 

ČLANSKA IZKAZNICA

Ob uporabi večine storitev knjižnice mora član obvezno predložiti člansko izkaznico ali veljavni osebni dokument. Članska izkaznica je stalna, neprenosljiva in veljavna v vseh enotah Valvasorjeve knjižnice Krško.

 

IZPOSOJA GRADIVA NA DOM

Iz knjižnice si lahko člani večino knjižničnega gradiva izposodijo na dom. Gradivo, ki si ga na dom ni možno izposoditi, je tisto gradivo, ki je namenjeno uporabi izključno v knjižnici in je v katalogu ustrezno označeno (gradivo iz študijske čitalnice, arhivsko gradivo, seminarske in diplomske naloge, magistrska in doktorska dela, zadnje številke časopisov in revij, gradiva sej Občinskega sveta). Knjižnica ob vsaki opravljeni transakciji članu izda izpis o evidenci stanj.

 

KNJIGOMAT ZA SAMOSTOJNO IZPOSOJO GRADIVA

Na knjigomatu za samostojno izposojo gradiva, ki se nahaja v prostorih knjižnice, si lahko člani s svojo člansko izkaznico gradivo samostojno izposodijo.

 

PAKETNIK ZA IZPOSOJO 24/7

Gradivo za izposojo si lahko člani knjižnice naročijo tudi za prevzem v paketniku, ki je postavljen ob vhodu v knjižnico z občinskega parkirišča, kjer ga lahko v 72 urah prevzamejo tudi izven obratovalnega časa knjižnice.

 

OMEJITVE PRI IZPOSOJI GRADIVA

Člani knjižnice si lahko naenkrat izposodijo poljubno število gradiva, omejitev izposoje na šest enot velja le za neknjižno gradivo (CD-ji, CD-ROMi, DVD-ji in videokasete).

 

REZERVACIJE IN NAROČANJE GRADIVA

Člani knjižnice lahko knjižnično gradivo brezplačno rezervirajo ali naročijo, praviloma do deset naslovov hkrati. Gradivo morajo po oddanem naročilu ali po prejemu obvestila o prispetju rezerviranega gradiva prevzeti najkasneje v treh obratovalnih dneh knjižnice. O razpoložljivosti prispelega rezerviranega gradiva knjižnica obvesti člana na način, ki si ga je izbral ob vpisu v knjižnico.

 

Član, ki je fizično prisoten v knjižnici in je že izbral prosto gradivo, ima pri izposoji prednost pred članom, ki je v tem času isto gradivo naročil elektronsko.

 

IZPOSOJEVALNI ROKI

Izposojevalni roki za knjižnično gradivo so:

 • 21 dni za knjižno gradivo in knjižno gradivo s pripadajočimi prilogami;
 • 21 dni za serijske publikacije (razen zadnje številke);
 • 21 dni za neknjižno gradivo (CD-ji, CDR-omi, DVD-ji).

 

Če je zadnji dan roka za vrnitev izposojenega gradiva na dan, ko je knjižnica zaprta, se rok vračila prenese na prvi naslednji delovni dan. Člani knjižnice lahko na lastno odgovornost vračajo knjižno gradivo izven delovnega časa knjižnice na knjigomatu, ki se nahaja ob glavnem vhodu v novo knjižnico, ali v nabiralnik, ki se nahaja pred vhodom v kapucinski samostan.

 

PODALJŠEVANJE IZPOSOJEVALNEGA ROKA

Izposojeno gradivo lahko člani knjižnice podaljšajo največ šestkrat pred iztekom izposojevalne dobe. Načini podaljšanje roka izposoje so:

 • osebno s člansko izkaznico v knjižnici;
 • po telefonu z navedbo številke svoje članske izkaznice;
 • elektronsko preko storitve Moj COBISS;

 

Roka izposoje ni možno podaljšati:

 • gradivu, ki ga je v času roka izposoje pri članu rezerviral drug član;
 • gradivu, ki je zapadlo v zamudnino, opomin ali izterjavo;
 • serijskim publikacijam;
 • neknjižnemu gradivu.

 

PAMETNE POLICE ZA VRAČANJE GRADIVA

Gradivo lahko člani knjižnice samostojno vrnejo v prostorih knjižnice na pametnih policah za vračanje gradiva.

 

KNJIGOMAT ZA VRAČANJE GRADIVA 24/7

Člani knjižnice lahko gradivo samostojno vračajo na knjigomatu 24 ur na dan vse dni v tednu. Vhodna vrata za dostop do knjigomata se v času zaprtosti knjižnice odprejo z izposojeno knjigo, ki jo je potrebno prisloniti na označeno mesto.

 

ZAMUDNINA

Za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili v knjižnico in mu je potekel rok izposoje, se zaračuna zamudnina, ki se beleži za vsak dan zamude, in sicer za dneve, ko knjižnica obratuje, in za vsako enoto izposojenega gradiva posebej v višini, ki je določena v veljavnem ceniku Valvasorjeve knjižnice Krško.

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA GRADIVA

Člani knjižnice lahko zaprosijo tudi za gradivo, ki ga v Valvasorjevi knjižnici Krško nimamo na zalogi in ga lahko pridobimo z medknjižnično izposojo iz drugih knjižnic. Medknjižnična izposoja gradiva se zaračunava po veljavnem ceniku.

 

Spremljajte nas

Facebook  Youtube

Valvasorjeva knjižnica Krško
Avtorske pravice © 2024 Valvasorjeva knjižnica Krško. Vse pravice pridržane. Agencija 5ka.