COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMZK 2013


1. ACCETTO, Matej, PAVČNIK, Marijan (ur.), NOVAK, Aleš (ur.). (Ustavno)sodno odločanje, (Zbirka Pravna obzorja, 45). Ljubljana: GV založba, 2013. 576 str. ISBN 978-961-247-244-3. [COBISS.SI-ID 266851840]

2. ABDOLAH, Kader. Hiša ob mošeji, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 382 str. ISBN 978-961-274-126-6. ISBN 978-961-274-180-8. [COBISS.SI-ID 265037056]

3. ADAM, John A.. Matematični sprehodi v naravo, (Knjižnica Sigma, 94). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. 265 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-212-253-9. [COBISS.SI-ID 264740608]

4. STARC, Sonja (ur.). Akademski jeziki v času globalizacije = Academic languages in the era of globalisation, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-28-8. [COBISS.SI-ID 264727552]

5. TIVADAR, Hotimir (ur.). Aktualna vprašanja slovanske fonetike. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-237-560-7. [COBISS.SI-ID 265175040]

6. ALBAHARI, David. Götz in Meyer, (Zbirka Vilenica). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 159 str. ISBN 978-961-231-959-5. ISBN 978-961-231-985-4. [COBISS.SI-ID 268508672]

7. ALBREHT, Vera. Vesela abeceda, (Cicibanova knjižnica). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962. [64] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2689288]

8. WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. Ali ima kapitalizem prihodnost?, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 231 str. ISBN 978-961-257-055-2. [COBISS.SI-ID 269535744]

9. ALIĆ, Mehmedalija. Nihče. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2013. 190 str., fotogr. ISBN 978-961-231-950-2. [COBISS.SI-ID 267327232]

10. VALENTINČIČ, Joško, ORBANIĆ, Henri, KRAMAR, Davorin, JUNKAR, Mihael. Alternativne tehnologije : [učbenik za tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-63-9. [COBISS.SI-ID 264698624]

11. An, ban, ciciban!, (Cicibanova zbirka). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2218-0. [COBISS.SI-ID 264992256]

12. KOSEM, Iztok, STRITAR, Mojca, MOŽE, Sara, ZWITTER VITEZ, Ana, ARHAR HOLDT, Špela, ROZMAN, Tadeja, KOSEM, Iztok (ur.). Analiza jezikovnih težav učencev : korpusni pristop, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012. 132 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-92983-8-1. [COBISS.SI-ID 264940032]

13. HRIBERNIK, Marija (ur.). Anatomski atlas, (Zbirka Beležke). 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-05-7. [COBISS.SI-ID 264112896]

14. ANDONOVSKI, Venko. Popek sveta, (Moderni klasiki, 72). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 283 str., ilustr. ISBN 978-961-231-947-2. [COBISS.SI-ID 267260416]

15. AS. Andragoška spoznanja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995-. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 45586176]

16. ANDRIĆ, Ivo. Fratrske zgodbe. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 125 str. ISBN 978-961-278-033-3. [COBISS.SI-ID 263764992]

17. Anthropos. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 736516]

18. REPIČ, Jaka (ur.), HUDALES, Jože (ur.). Antropološki vidiki načinov življenja v mestih, (Zupaničeva knjižnica, št. 36). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-237-563-8. [COBISS.SI-ID 265582848]

19. ARENDT, Hannah, JALUŠIČ, Vlasta (ur.). O nasilju, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2013. 115 str. ISBN 978-961-260-072-3. [COBISS.SI-ID 269439744]

20. ARISTOPHANES, SUNČIČ, Maja. Politične komedije. 3, Demagoška komedija, (Dialog z antiko, 18). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2012. 370 str. ISBN 978-961-6192-55-2. [COBISS.SI-ID 264662016]

21. ARISTOTELES. Druga analitika, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 262 str. ISBN 978-961-254-410-2. [COBISS.SI-ID 264702976]

22. ARISTOTELES. O nastajanju in propadanju, (Filozofska knjižnica, zv. 60). V Ljubljani: Slovenska matica, 2013. 264 str. ISBN 978-961-213-233-0. [COBISS.SI-ID 266460672]

23. ARKO, Anton, KOŽELJ, Polona. Slikanica - moja prva knjiga : razstava o slovenski slikanici, (Publikacija muzeja (katalog), št. 119). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2013. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6764-06-3. [COBISS.SI-ID 267132416]

24. ARLIČ, Nina. 52 izletov : tematska doživetja za čisto vsak konec tedna v letu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 349 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2826-7. [COBISS.SI-ID 267302912]

25. WARLAND, Rainer. Ars sacra : krščanska umetnost in arhitektura od začetkov do danes. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 800 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1900-8. [COBISS.SI-ID 268201472]

26. ASSIS, Machado de. Dušeslovec in druge zgodbe, (Zbirka Sanje, Zgodbe). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 315 str. ISBN 978-961-274-042-9. ISBN 978-961-274-163-1. [COBISS.SI-ID 263990272]

27. AUBREHT, Dejan. Tesnoba, dolgčas in obup : k filozofiji dionizičnega pesimizma, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013. 201 str. ISBN 978-961-6376-58-7. [COBISS.SI-ID 269259264]

28. AUDEGUY, Stéphane. Edini sin, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 199 str. ISBN 978-961-274-179-2. [COBISS.SI-ID 270053888]

29. AUGUSTINUS. Deset govorov o prvem Janezovem pismu, (Zbirka Cerkveni očetje, 13). 1. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. IX, 205 str. ISBN 978-961-278-039-5. [COBISS.SI-ID 263709696]

30. AUGUSTINUS. O krščanskem nauku, (Cerkveni očetje, 14). 1. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 239 str. ISBN 978-961-278-043-2. [COBISS.SI-ID 264101888]

31. AUSTEN, Jane. Mansfield park, (Zbirka Srebrne niti). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. 2 zv. (424, 233 str.). ISBN 978-961-272-118-3. ISBN 978-961-272-119-0. ISBN 978-961-272-072-8. [COBISS.SI-ID 259929088]

32. AUSTEN, Jane. Pride and prejudice, (Oxford bookworms library, Classics, Stage 6). Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2008. 120 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479267-7. [COBISS.SI-ID 1097710174]

33. AVSEC, Albina. Vonj po akacijah, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-81-1. [COBISS.SI-ID 268604416]

34. AVSENAK, Vanja. Matura total : a complete course for the English matura = učbenik za pripravo na maturo iz angleškega jezika. Ljubljana: Jutro, 2013. 248 str. ISBN 978-961-6746-67-0. [COBISS.SI-ID 265910272]

35. BADALIČ, Vasja. Teror "trajne svobode" : vojna v Afganistanu in Pakistanu, (Zbirka Krt, 170). Ljubljana: Krtina, 2013. 354 str., zvd. ISBN 978-961-260-066-2. [COBISS.SI-ID 267875840]

36. BAGLEY, Desmond. The enemy, (Oxford bookworms library, Stage 6, Thriller & adventure). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 120 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479260-8. [COBISS.SI-ID 13233458]

37. BAGLEY, Desmond. Wyatt's Hurricane, (Oxford bookworms library, Thriller & adventure, Stage 3). Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2008. 72 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479138-0. [COBISS.SI-ID 5689056]

38. BAJD, Barbara, POTOČNIK, Nataša. Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah, (Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2118-3. [COBISS.SI-ID 265407744]

39. BAJŽELJ, Mirko. Iz Stražišča na fronto. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2013. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-261-294-8. [COBISS.SI-ID 268975360]

40. BAKEWELL, Sarah. Kako živeti ali Življenje Michela de Montaigna z enim vprašanjem in dvajsetimi poskusi odgovora. 1. natis. Novo mesto: Penca in drugi, 2014. 363 str., ilustr. ISBN 978-961-91228-3-9. [COBISS.SI-ID 269900800]

41. BALABÁN, Jan. Vprašaj očeta, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013. 179 str. ISBN 978-961-6564-56-4. [COBISS.SI-ID 265537792]

42. BALANTIČ, France, PIBERNIK, France (ur.). Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 255). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 447 str., avtorjeva sl. ISBN 978-961-254-476-8. [COBISS.SI-ID 268556800]

43. BALE, Norma. Karamel, (Knjižna zbirka Križpotja proza). Murska Sobota: Franc-Franc, 2013. 221 str. ISBN 978-961-255-069-1. [COBISS.SI-ID 75957761]

44. BAN, Tatjana. Ustvarjam, ustvarjaš, ustvarjamo. Domžale: Tamaj, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-93445-6-9. [COBISS.SI-ID 268991488]

45. BARBARIČ, Nada, CEPANEC, Ivan. Literarne zgodbe iz slovenske književnosti. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2190-9. [COBISS.SI-ID 267831296]

46. BARNET, Miguel. Življenje ubežnega sužnja, (Zbirka Kaif). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 203 str. ISBN 978-961-257-050-7. [COBISS.SI-ID 268515328]

47. BAŠOVIĆ, Almir. Čehov in prostor : struktura dramskega prostora v dramah Čehova kot koncentriran izraz dramske strukture, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 160). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2013. 207 str. ISBN 978-961-6369-34-3. [COBISS.SI-ID 269758720]

48. BAUMAN, Zygmunt, VIDMAR, Ksenija H. (ur.). Kolateralna škoda : družbena neenakost v globalni dobi, (Zbirka Prevodi, 2). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 137 str. ISBN 978-961-237-615-4. [COBISS.SI-ID 270315520]

49. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani = University Botanic Gardens in Ljubljana. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-203-367-5. [COBISS.SI-ID 251430656]

50. BAVCON, Ljubo. Izzivi in odzivi : drugi zvezek. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. XVI, 274 str. ISBN 978-961-204-521-0. [COBISS.SI-ID 268800000]

51. BAYDAR, Oya. Izgubljena beseda, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 494 str. ISBN 978-961-274-134-1. ISBN 978-961-274-176-1. [COBISS.SI-ID 265036288]

52. BEAUMONT, Émilie, BELINEAU, Nathalie. Au, boli, (Podobe za najmlajše). Ljubljana: Otroška knjiga Oka, 2002. [28] str., ilustr. ISBN 961-6217-51-8. [COBISS.SI-ID 117911552]

53. BEAUVOIR, Simone de, BAHOVEC, Eva D. (ur.). Drugi spol, (Zbirka Krt, 169). 2. izd. Ljubljana: Krtina, 2013. 2 zv. (345, 618 str.). ISBN 978-961-260-065-5. [COBISS.SI-ID 267117568]

54. BÉJART, Maurice. Trenutek v življenju drugega : spomini, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 293 str., fotogr. ISBN 978-961-241-697-3. [COBISS.SI-ID 265189120]

55. Bela knjiga slovenske osamosvojitve : nasprotovanja, ovire, izdaja. Ljubljana: Nova obzorja, 2013. 684 str. ISBN 978-961-6942-00-3. [COBISS.SI-ID 267808768]

56. BENJAMIN, Walter. Izbrani spisi, (Studia humanitatis). Ljubljana: SH Zavod za založniško dejavnost, 1998. 246 str. ISBN 961-6262-10-6. [COBISS.SI-ID 78350336]

57. BENYOVSKY ŠOŠTARIĆ, Kornelija. Zeleni kvadrat : zdravje iz organskega vrta. 1. izd. [Ljubljana]: eBesede.si, 2012. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-669-386-8. [COBISS.SI-ID 7079545]

58. BERCKMANS, Jean-Marie Henri. Berckmansove najboljše, (Zbirka Aleph, 157). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2013. 195 str. ISBN 978-961-6789-30-1. [COBISS.SI-ID 264933888]

59. BERDEN, Andrej. Lastnina : pravno teoretični pogledi na lastnino : z dodatkom Marksistični pogledi na lastnino in razvoj družbene lastnine v Jugoslaviji. 2. spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Grafis Trade, 2013. 193 str. ISBN 978-961-6401-77-7. [COBISS.SI-ID 265703936]

60. BERIĆ, Gojko. Zbogom XX. stoletje - spomini Iva Vejvode. Ljubljana: Forma 7, 2013. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6181-85-3. [COBISS.SI-ID 269438976]

61. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana, KOŽUH, Vasja. Skrivnosti števil in oblik 6, [Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-271-293-8. [COBISS.SI-ID 267918848]

62. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana. Skrivnosti števil in oblik 7, [Učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-271-222-8. [COBISS.SI-ID 261768704]

63. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana, KOŽUH, Vasja. Skrivnosti števil in oblik 8, [Učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-271-224-2. [COBISS.SI-ID 262251520]

64. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana. Skrivnosti števil in oblik 9, [Učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-271-295-2. [COBISS.SI-ID 267957248]

65. BESSER-SIEGMUND, Cora. Moč pozitivnih misli, (Ogledalo). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 206 str., ilustr. ISBN 86-11-16415-6. [COBISS.SI-ID 120013568]

66. BIBIČ, Polde. Velika igralska družina, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 548 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2833-5. [COBISS.SI-ID 267923712]

67. Biblos. Ljubljana: Študentska založba, 2013-. http://www.biblos.si/. [COBISS.SI-ID 9620766]

68. BISHOP, Claire. Umetni pekli : participatorna umetnost in politika gledalstva, (Zbirka Transformacije, št. 35). Ljubljana: Maska, 2012. 359 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-6572-34-7. [COBISS.SI-ID 266932992]

69. BLACKMORE, Susan J., VÖRÖS, Sebastjan (ur.). Zavest : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 20). Ljubljana: Krtina, 2013. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-260-068-6. [COBISS.SI-ID 268519424]

70. BLAZNIK, Pavle. Slovenska Štajerska in jugoslovanski del Koroške do leta 1500, (Historična topografija Slovenije, 2). Maribor: Obzorja, 1986-1989. 3 zv., ilustr. ISBN 86-377-0092-6. ISBN 86-377-0321-6. ISBN 86-377-0434-4. [COBISS.SI-ID 2449410]

71. BOBIN, Christian. Vsi so zaposleni, (Knjižna zbirka Poetikonove lire). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2011. 109 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-22-2. [COBISS.SI-ID 258575616]

72. BOCK, Philip K.. Razmisleki o psihološki antropologiji : stalnost in spremembe v proučevanju človeškega vedenja, (Zbirka Dialogi, letn. 14). 1. izd. Maribor: Založba Aristej, 2013. 315 str. ISBN 978-961-220-084-8. [COBISS.SI-ID 74519809]

73. BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus. Tolažba filozofije, (Textus recepti, 1). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2012. 375 str. ISBN 978-961-6551-44-1. [COBISS.SI-ID 263642880]

74. BOGATAJ, Janez. Okusiti Slovenijo. Dopolnjena izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 467 str., fotogr. ISBN 978-961-271-255-6. [COBISS.SI-ID 260811008]

75. BOGATAJ, Matej. Zaupne besede, (Nova znamenja, 42). [Maribor]: Litera, 2012. 229 str. ISBN 978-961-6780-79-7. [COBISS.SI-ID 72695809]

76. BOGDANOVIĆ ĆAŠINA, Brankica. Vdova Zevedejev. Novo mesto: Goga, 2012. 192 str. ISBN 978-961-277-023-5. [COBISS.SI-ID 261136128]

77. BOGOLIN, Franc. Svod časa : podobe iz življenja. Ljubljana: samozal., 2001-2003. 2 zv. [COBISS.SI-ID 113198080]

78. BOLAÑO, Roberto. Telefonski klici, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 215 str. ISBN 978-961-242-565-4. [COBISS.SI-ID 265080320]

79. BON KLANJŠČEK, Mirjam. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. 10. dopolnjena izd. Nova Gorica: Bomi, 2013. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-90764-8-4. [COBISS.SI-ID 268812288]

80. BRADEN, Gregg. Globoka resnica : oživitev spomina na naš izvor, našo zgodovino in usodo. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2011. 306 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-26-6. [COBISS.SI-ID 257496576]

81. BRATE, Tadej. Zgodovina slovenskih železnic na razglednicah = Die Geschichte der slowenischen Eisenbahnen auf Ansichtskarten : [nemški prevod Marko Gospodarič]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Celovec = Klagenfurt: Mohorjeva: = Hermagoras, 2013. 669 str., ilustr. ISBN 978-961-278-064-7. ISBN 978-3-7086-0741-2. [COBISS.SI-ID 265950720]

82. BREJC, Janko, RAHTEN, Andrej, RAHTEN, Andrej (ur.). Avstrijski in jugoslovanski državni problem : tri razprave Janka Brejca iz prelomnega obdobja narodne zgodovine, (Thesaurus memoriae, Fontes, 10). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-254-399-0. [COBISS.SI-ID 264270336]

83. BREZOVŠEK, Marjan, HAČEK, Miro. Politični sistem Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 364 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-618-7. [COBISS.SI-ID 264545792]

84. BRILEJ, Roman, ROBIČ, Tatjana. Alfa, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2011. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6734-10-3. [COBISS.SI-ID 256439040]

85. BRILEJ, Roman. Alfa, Geometrija v ravnini : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2010. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-6734-06-6. [COBISS.SI-ID 251325696]

86. BRILEJ, Roman, IVANEC, Karolina, OSTRUH, Darja. Alfa, Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2009. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6734-04-2. [COBISS.SI-ID 245137664]

87. BRILEJ, Roman, IVANEC, Dezider. Alfa, Realna števila : zbirka nalog za matematiko v srednjem strokovnem izobraževanju. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2011. 201 str., ilustr. ISBN 978-961-6734-01-1. [COBISS.SI-ID 256206592]

88. BRILEJ, Roman, NIKIČ, Boro. Omega 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2011. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-82-3. [COBISS.SI-ID 256213760]

89. BRILEJ, Roman. Rešene naloge iz matematike 2 : za drugi razred srednjih šol. Ponatis. Ljubljana: Ataja, 2006. 258 str., ilustr. ISBN 961-6225-00-6. [COBISS.SI-ID 228356352]

90. BRILEJ, Roman. Rešene naloge iz matematike 5 : za srednje šole. Ljubljana: Ataja, 2003. 169 str., graf. prikazi. ISBN 961-6225-30-8. [COBISS.SI-ID 126423808]

91. BRITO, Casimiro de. Na mojstrovi poti : potovanje z Lao Zijem, (Zbirka Aleph, 158). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2013. 90 str. ISBN 978-961-6789-31-8. [COBISS.SI-ID 264934144]

92. BRODEK, Ayako. Oblikovanje s papirjem : origami, kolaž, kaširanje, papirmaše in druge tehnike. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-251-349-8. [COBISS.SI-ID 263831040]

93. BROOK-HART, Guy, JAKEMAN, Vanessa. Complete IELTS, Bands 5-6.5, Student's book with answers. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-0-521-17953-9. ISBN 978-0-521-17948-5. ISBN 978-0-521-17950-8. [COBISS.SI-ID 16249906]

94. BROOK-HART, Guy, JAKEMAN, Vanessa. Complete IELTS, Bands 6.5-7.5, Student's book with answers. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2013. 187 str., ilustr. ISBN 978-1-107-68863-6. [COBISS.SI-ID 1025551714]

95. BRVAR, Andrej. Material, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 173 str. ISBN 978-961-242-593-7. [COBISS.SI-ID 266474752]

96. BUCAY, Jorge, SALINAS, Silvia. Ljubiti z odprtimi očmi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 300 str. ISBN 978-961-01-2255-5. [COBISS.SI-ID 261094144]

97. BUFFON, Georges-Louis Leclerc, MAUPERTUIS, Pierre-Louis Moreau de, DIDEROT, Denis. Razsvetljenske interpretacije narave : (1749-1756), (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 173 str. ISBN 978-961-254-473-7. [COBISS.SI-ID 268498944]

98. BUFON, Milan. Združeni v različnosti : oris evropskega družbenega prostora, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 398 str., zvd., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-34-5. [COBISS.SI-ID 264375040]

99. BONČINA, Andrej (ur.). Bukovi gozdovi v Sloveniji : ekologija in gospodarjenje. Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, 2012. 469 str., ilustr. ISBN 978-961-6020-65-7. [COBISS.SI-ID 264777216]

100. BURJA, Silva. Novorojenček : nekaj posebnosti prvih 30 dni življenja : [priročnik za študente medicine]. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2013. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-45-0. [COBISS.SI-ID 264271872]

101. BURTON, Robert, HAJDINI, Simon (ur.). Anatomija melanholije. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 270 str. ISBN 978-961-6798-34-1. [COBISS.SI-ID 264539648]

102. CALTRAN, Monica, HITI, Saša, PEKLAJ, Brigita. Angleščina, Maturitetne teme : besedila, naloge in nasveti za pripravo na maturo, (Matura čist simpl). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-209-987-9. [COBISS.SI-ID 246959872]

103. CAMPBELL, Neil A., REECE, Jane B., URRY, Lisa A., WASSERMAN, Steven A., KRALJ, Metka, BONE, Pavel, CAIN, Michael Lee, MINORSKY, Peter V., JACKSON, Robert B.. Biologija 3 : zgradba in delovanje ekosistemov : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole. 1. natis. Celovec: Mohorjeva založba, 2013. 121 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0657-6. [COBISS.SI-ID 266282752]

104. CAMUS, Albert. Beležnice I : maj 1935 - februar 1942, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2012. 160 str. ISBN 978-961-6780-77-3. [COBISS.SI-ID 72375553]

105. CANKAR, Ivan. Kralj na Betajnovi : [drama v treh dejanjih]. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 110 str. ISBN 978-961-01-2882-3. [COBISS.SI-ID 266216704]

106. CAPUTO, John D.. O religiji, (Zbirka Vademecum). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 215 str. ISBN 978-961-278-083-8. [COBISS.SI-ID 268266240]

107. CAR, Pavel, MUHIĆ, Tomislav. Odlikovanja Srbije i Jugoslavije : od 1859. do 1941.. Wien: Militaria, cop. 2009. 605 str., ilustr. ISBN 978-3-902526-28-1. [COBISS.SI-ID 430956]

108. CARTER, Forrest. Pot otroštva Malega Drevesca. Ljubljana: Chiara, 2013. 175 str. ISBN 978-961-93134-2-8. [COBISS.SI-ID 264052736]

109. CEPUŠ, Aleksander. Seks, rock & alkohol - od garaže do ameriškega radia WFMU : [roman], (Posebna zbirka, knj. 15). Ljubljana: KUD Lema, 2013. 83 str., fotogr. ISBN 978-961-6879-34-7. [COBISS.SI-ID 268300544]

110. CERAR, Miro, NOVAK, Aleš, PAVČNIK, Marijan. Uvod v pravoznanstvo : (učbenik in gradivo za predavanja, seminar, vaje). 2., pregledana, spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 277 str. ISBN 978-961-204-500-5. [COBISS.SI-ID 263200768]

111. CESTNIK, Helena. Deseteronočje, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 186 str. ISBN 978-961-274-199-0. [COBISS.SI-ID 269138688]

112. CESTNIK, Helena. Klepet s seboj : resnična pravljica iz blodnjave, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 283 str. ISBN 978-961-6767-72-9. [COBISS.SI-ID 249613824]

113. CHAFUEN, Alejandro Antonio. Vera in svoboda : krščanske korenine tržnega gospodarstva. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Inštitut Karantanija, 2012. XX, 327 str. ISBN 978-961-278-031-9. [COBISS.SI-ID 263021056]

114. CHAUCER, Geoffrey. Canterburyjske povesti. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 481 str. ISBN 978-961-231-770-6. [COBISS.SI-ID 264873728]

115. CIBIC, Jasmina, LOGAR, Tevž (ur.). Za naše gospodarstvo in kulturo = For our economy and culture. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Galerija Škuc, 2013. 371 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-34-3. ISBN 978-961-6751-67-4. [COBISS.SI-ID 267097856]

116. Ciciban. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 1945-. ISSN 0350-8870. [COBISS.SI-ID 10091266]

117. CLARKE, Arthur Charles. The songs of distant Earth and other stories, (Oxford bookworms library, Stage 4, Fantasy & horror). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479186-1. [COBISS.SI-ID 13229874]

118. CONNELL, Raewyn, ANTIĆ, Milica G. (ur.). Moškosti, (Zbirka Krt, 168). Ljubljana: Krtina, 2012. 422 str., ilustr. ISBN 978-961-260-057-0. [COBISS.SI-ID 264217344]

119. CONRAD, Joseph. The secret agent, (Dominoes, Level three). Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424822-8. [COBISS.SI-ID 5689312]

120. CORTESE, Dario. Od davnine do divjine : popotniški vodnik : 40 drugačnih izletov po Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 183 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2867-0. [COBISS.SI-ID 266096640]

121. CRAWLEY, John, GRAHAM, Katherine. Mediacija za menedžerje : reševanje konfliktov in ponovna zgraditev odnosov na delovnem mestu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Rakmo, 2012. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-92827-5-5. [COBISS.SI-ID 259241728]

122. CREME, Phyllis, LEA, Mary Rosalind. Kako pisati na univerzi. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-241-698-0. [COBISS.SI-ID 265280256]

123. CRITCHLEY, Simon. Kontinentalna filozofija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 19). Ljubljana: Krtina, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-260-069-3. [COBISS.SI-ID 268528640]

124. CROUCH, Colin. Postdemokracija, (Zbirka Krt, 171). Ljubljana: Krtina, 2013. 140 str. ISBN 978-961-260-067-9. [COBISS.SI-ID 268076544]

125. CUNDRIČ, Magdalena. Čaj v parku, (Knjižna zbirka Majnice). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2013. 199 str. ISBN 978-961-205-187-7. [COBISS.SI-ID 266783232]

126. CUNNINGHAM, Scott. Zemlja, zrak, ogenj in voda : več tehnik naravnega čarovništva (magije). 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2010. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-14-3. [COBISS.SI-ID 252713728]

127. ČADEŽ, Simon. Temelji poslovodnega računovodstva, (Učbeniki Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2013. 196 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-240-258-7. [COBISS.SI-ID 266047744]

128. ČADONIČ ŠPELIČ, Vida. Vpliv različnega beljakovinskega obroka na sestavo goveje krvi in mleka. Ljubljana: Littera picta, 2013. 247 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6030-88-5. [COBISS.SI-ID 263863040]

129. ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa : priročnik. Celje: Zdravstveni dom Celje, Diagnostični center, 2008. 265, 268 str., ilustr. ISBN 978-961-91823-1-4. [COBISS.SI-ID 239104768]

130. Časopis za kritiko znanosti. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, 1973-. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 672783]

131. ČATER, Dušan. Ribamož. Maribor: Založba Litera, 2013. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-91-9. [COBISS.SI-ID 75784961]

132. ČEFERIN, Rok. Meje svobode tiska : analiza sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 313 str. ISBN 978-961-247-241-2. [COBISS.SI-ID 266721280]

133. ČELIK, Matevž, VARDJAN, Maja, ZUPANČIČ, Bogo. Pod skupno streho : moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2013. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-24-5. [COBISS.SI-ID 267297280]

134. ČELIK, Pavle. Stražarji državne meje v Sloveniji : (1918-2013). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 491 str., ilustr. ISBN 978-961-241-749-9. [COBISS.SI-ID 267810304]

135. ČERNE OVEN, Petra, PREDAN, Barbara. Oblikovanje agende ali Kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso : fokus: storitveno in informacijsko oblikovanje = Designing an agenda, or, How to avoid solving problems that aren't : focus: service and information design, (Zbirka 42, zv. 3). Ljubljana: Društvo Pekinpah: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 2013. 388 str., ilustr. ISBN 978-961-93098-3-4. [COBISS.SI-ID 266872064]

136. ČIBEJ, Jože Andrej, FERBAR TRATAR, Liljana. Matematika za poslovno rabo. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-240-232-7. ISBN 978-961-240-245-7. [COBISS.SI-ID 261486336]

137. ČRNIČ, Aleš. Na vodnarjevem valu : nova religijska in duhovna gibanja, (Knjižna zbirka Kult). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-235-619-4. ISBN 978-961-235-620-0. [COBISS.SI-ID 264771072]

138. ČUČNIK, Primož. Otročjost, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2013. 191 str. ISBN 978-961-6717-86-1. [COBISS.SI-ID 268574976]

139. BRULC, Borut. Čudovita si, Slovenija!. Ljubljana: Studio Kreator, 2013. 71 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-281-048-1. [COBISS.SI-ID 267350528]

140. LENASI, Helena, KREFT, Marko, TURK, Tom, DERMASTIA, Marina, DERMASTIA, Marina (ur.). Čudovite oblike : [zgradba in delovanje evkariontskih organizmov za gimnazije]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-271-301-0. [COBISS.SI-ID 268099328]

141. DAHL, Roald. Matilda, (Zbirka Domače branje), (Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0644-9. [COBISS.SI-ID 240123648]

142. DARWIN, Charles. Dnevnik raziskovanj s področja prirodoslovja in geologije v deželah, obiskanih med plovbo ladje Nj. V. Beagle okoli sveta, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 465 str., ilustr. ISBN 978-961-254-427-0. [COBISS.SI-ID 265597696]

143. DAVIDSON, Basil. Breme črnega človeka : Afrika in prekletstvo nacionalne države, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 307 str. ISBN 978-961-257-046-0. [COBISS.SI-ID 265242880]

144. DAVIES, Norman. Zgodovina Evrope. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 2 zv. (1335 str. [32] str. pril.), ilustr. ISBN 978-961-241-747-5. [COBISS.SI-ID 267535104]

145. DE GOLDI, Kate. Ob desetih zvečer. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 251 str. ISBN 978-961-04-0002-8. [COBISS.SI-ID 269882880]

146. DE QUINCEY, Thomas. Izpovedi angleškega uživalca opija : odlomek iz življenja nekega učenjaka, (Zbirka Klasična šerpa, 26). Ljubljana: Lud Šerpa, 2012. 111 str. ISBN 978-961-6699-32-7. [COBISS.SI-ID 264722688]

147. DE SAINT-MAUR, Eric Tomas, LORBER, Jakob. Ockhamova britev ali Zamolčana slovenska zgodovina odkar človeštvo pomni do danes. 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2013. 233 str., [70] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6934-12-1. [COBISS.SI-ID 268806400]

148. DEGUY, Michel. Umišljanja, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 291 str. ISBN 978-961-242-871-6. [COBISS.SI-ID 268202240]

149. DEMMERLE, Eva. Habsburžani. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-231-922-9. [COBISS.SI-ID 264595456]

150. DEMŠAR, Avgust. Miloš. Maribor: Litera, 2013. 447 str. ISBN 978-961-6780-88-9. [COBISS.SI-ID 75100673]

151. DEMŠAR, Franci. Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2994-3. [COBISS.SI-ID 269409280]

152. DENEMARKOVÁ, Radka. Kobold, [Presežki nežnosti], (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 247, 109 str. ISBN 978-961-241-760-4. [COBISS.SI-ID 268486144]

153. DENNETT, Daniel Clement. Pojasnjena zavest, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2012. 625 str., ilustr. ISBN 978-961-260-063-1. [COBISS.SI-ID 264621824]

154. DESTOVNIK, Karel, GLAVAN, Mihael, KMECL, Matjaž (ur.). Enaindvajset pesmi za enaindvajset let življenja, (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2286-9. [COBISS.SI-ID 263784704]

155. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor. Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 264777728]

156. MRAK MERHAR, Irena, UMEK, Lucija, REPNIK, Peter, JEMEC, Jana. Didaktične igre in druge dinamične metode. Ljubljana: Salve, 2013. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-211-704-7. [COBISS.SI-ID 268747520]

157. DIDEROT, Denis. To ni zgodba in druge zgodbe, (Knjižnica Kondor, zv. 341). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 274 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-2522-8. [COBISS.SI-ID 264313600]

158. ŠANTEJ, Borut, ŠTRAVS, Luka (ur.). Direktive EU s področja upravljanja voda. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 534 str., ilustr. ISBN 978-961-204-512-8. [COBISS.SI-ID 267033856]

159. Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 151 str. ISBN 978-961-247-145-3. [COBISS.SI-ID 251290112]

160. Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 108 str. ISBN 978-961-247-176-7. [COBISS.SI-ID 256202496]

161. Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 149 str. ISBN 978-961-247-218-4. [COBISS.SI-ID 262023424]

162. Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 107 str. ISBN 978-961-247-248-1. [COBISS.SI-ID 267328000]

163. BREZNIK, Peter, BOC, Borut, JURMAN, Franc, ŠIMENC, Brane. Dober voznik bom : [priročnik]. Maribor: Primotehna, 2013. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-93454-0-5. [COBISS.SI-ID 73178881]

164. DOBOVIŠEK, Mirko. Matematika 2, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 48). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 337 str., ilustr. ISBN 978-961-212-254-6. [COBISS.SI-ID 269141248]

165. DOBOVIŠEK, Mirko. Matematika za farmacevte, (Učbeniki in priročniki). 2. izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-212-215-7. [COBISS.SI-ID 269139968]

166. CIGLENEČKI, Jelka (ur.). Dogodek v mestu, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2013. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-277-042-6. [COBISS.SI-ID 269684480]

167. Dokumenti s procesa Patria. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2013-. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-6689-11-3. ISBN 978-961-6689-12-0. [COBISS.SI-ID 268472832]

168. DOLENC, Darko. Praktikum iz organske kemije : [univerzitetni učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. VII, 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-38-9. [COBISS.SI-ID 265176576]

169. DOLENC, Mate. Krave so mi povedale, (Knjižna zbirka Trepetlika, št. 58). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2012. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-205-182-2. [COBISS.SI-ID 264103168]

170. DOLENC, Mate. Mali princ z otoka. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-261-271-9. [COBISS.SI-ID 264029440]

171. DOLMARK, Jože. Tkanje pogledov, (Zbirka Kinotečni zvezki, Nova serija, št. 10). Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2012. 175 str. ISBN 978-961-6417-78-5. [COBISS.SI-ID 264882688]

172. DOLŽAN ERŽEN, Tatjana, ŽIBERT, Marjana, JERAS DIMOVSKA, Irena. Poslikano kmečko pohištvo v zbirki Gorenjskega muzeja, (Gorenjski kraji in ljudje, Zbirke, 8). Kranj: Gorenjski muzej, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-49-6. [COBISS.SI-ID 267103744]

173. DONOVAN, Gerard. Julius Winsome, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 198 str. ISBN 978-961-274-125-9. [COBISS.SI-ID 262090752]

174. DORNIK ŠUBELJ, Ljuba. Ozna in prevzem oblasti 1944-46. 1. izd. Ljubljana: Modrijan: Arhiv Republike Slovenije, 2013. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-241-763-5. [COBISS.SI-ID 268747264]

175. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7 : [učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-271-283-9. [COBISS.SI-ID 266618880]

176. DRENOVEC, Franček. Kolaps elite : iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 234 str. ISBN 978-961-257-048-4. [COBISS.SI-ID 267251200]

177. DREVENŠEK OLENIK, Irena, GOLOB, Boštjan, SERŠA, Igor. Naloge iz fizike za študente tehniških fakultet, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 38). 3. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-212-143-3. [COBISS.SI-ID 269301248]

178. ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012. 362 str., ilustr. ISBN 978-961-6526-46-3. [COBISS.SI-ID 262524160]

179. BEYNON, Huw (ur.). Družinski medicinski priročnik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 648 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2756-7. [COBISS.SI-ID 268248064]

180. DULAR, Janez. Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi = Nordostslowenien in der späten Bronzezeit, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 27). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2013. 218, 98 str. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-416-4. [COBISS.SI-ID 265003776]

181. DUMÉNIL, Gérard, LÉVY, Dominique. Marksistična ekonomija kapitalizma, (Zbirka Teorija, 2012, 22). Ljubljana: Sophia, 2012. 145 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6768-49-8. [COBISS.SI-ID 264419584]

182. DURRELL, Gerald. Moja družina in druge živali, (Nostalgija). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 342 str. ISBN 978-961-241-707-9. [COBISS.SI-ID 265374976]

183. DÜRRENMATT, Friedrich. Fiziki : komedija v dveh dejanjih : nova verzija 1980. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 128 str. ISBN 978-961-01-2884-7. [COBISS.SI-ID 266218240]

184. PRUNK, Janko (ur.), DEŽELAN, Tomaž (ur.). Dvajset let slovenske države, (Zbirka Dialogi, letn. 13). 1. izd. Maribor: Aristej; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2012. 331 str. ISBN 978-961-220-083-1. [COBISS.SI-ID 72598017]

185. ŠORLI, Mojca (ur.). Dvojezična korpusna leksikografija : slovenščina v kontrastu: novi izzivi, novi obeti, (Zbirka Trojinski konj). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012. 137 str. ISBN 978-961-92983-7-4. [COBISS.SI-ID 264890368]

186. ECO, Umberto. Ustvarjanje sovražnikov in drugi priložnostni spisi, (Zbirka Esenca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2268-5. [COBISS.SI-ID 263956224]

187. EEKHOUD, Georges. Escal-Vigor, (Zbirka Lambda, 102). Ljubljana: Škuc, 2012. 228 str. ISBN 978-961-6751-63-6. [COBISS.SI-ID 264800256]

188. GORJUP, Vojka, KOŽELJ, Mirta, ŠTAJER, Dušan, LEJKO-ZUPANC, Tatjana, MOŽINA, Hugon, PODNAR, Tomaž, PROKŠELJ, Katja, TRETJAK, Martin. Ehokardiografija. Ljubljana: Slovensko medicinsko duštvo, 2008. VIII, 365 str., ilustr. ISBN 978-961-92390-0-1. [COBISS.SI-ID 238475776]

189. BASTIAN, Peter. Elektrotehniški priročnik. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, cop. 2013. 645 str., ilustr. ISBN 978-961-251-330-6. [COBISS.SI-ID 265755648]

190. HUDL-KUNČIČ, Mili (ur.), GUERRA, Annamaria (ur.). Ena-dva-tri, tisoč rož cveti : mala pesmarica = Eins-zwei-drei, tausend Blumen blühen : ein kleines Liederbuch = Uno-due-tre, mille fiori fioriscono : un piccolo canzoniere. Klagenfurt = Celovec: Haček, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-725-4. [COBISS.SI-ID 17588018]

191. HOZJAN KOVAČ, Valerija. Energetska učinkovitost v sliki in besedi. 1. natis. Ljubljana: Energetika.Net, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-93411-8-6. [COBISS.SI-ID 268429056]

192. ENRIGHT, Anne. Pozabljeni valček, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2012. 222 str. ISBN 978-961-6780-80-3. [COBISS.SI-ID 72835329]

193. ENRIGHT, Anne. Shajanje, (Moderni klasiki, 73). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 245 str. ISBN 978-961-231-936-6. [COBISS.SI-ID 267163648]

194. BRUNEC, Irena, KUZMIČ, Franc, SITAR, Sandi. Erato, muza ljubezenske in erotične poezije : sledi panonskih muz = Erato, the muse of love and erotic poetry : signs of Panonian muses. Trzin: Umetniško društvo Bronos, 2012. 88, [7] str., ilustr. ISBN 978-961-269-880-5. [COBISS.SI-ID 264695808]

195. TORKAR-PAPEŽ, Katarina, ŠTRANCAR, Marjan, SAMIDE, Irena, OMAN, Špela, BARBARIČ, Nada. Esej na maturi 2014. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2646-1. [COBISS.SI-ID 266862080]

196. ESTERHÁZY, Péter. Harmonia cælestis, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 841 str. ISBN 978-961-242-895-2. [COBISS.SI-ID 269142784]

197. ADORNO, Theodor W., BENJAMIN, Walter, BLOCH, Ernst, BRECHT, Bertolt, LUKÁCS, György, JAMESON, Fredric, MAČEK, Amalija. Estetika in politika, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2013. 308 str. ISBN 978-961-6798-39-6. [COBISS.SI-ID 269769728]

198. EURIPIDES. Resos. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 158 str., [2] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-278-041-8. [COBISS.SI-ID 263686656]

199. AVBELJ, Matej (ur.), DOVŽAN, Gašper (ur.), LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), MOVRIN, Miha (ur.). Evropska Slovenija, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. LV, 424 str. ISBN 978-961-92463-9-9. ISBN 978-961-93472-3-2. [COBISS.SI-ID 266294272]

200. FABJANČIČ, Vladislav, UMEK, Ema (ur.), KOS, Janez (ur.), OTOREPEC, Božo (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.), ŽABOTA, Barbara (ur.). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820, (Gradivo in razprave, št. 23; 28; 34). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1998-2005. Zv. <2, 3,4>, ilustr. ISBN 961-6247-09-3. ISBN 961-6247-17-4. ISBN 978-961-6247-33-7. [COBISS.SI-ID 98407936]

201. FAUSTI, Silvano. Skupnost bere Janezov evangelij. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 647 str. ISBN 978-961-278-018-0. [COBISS.SI-ID 262092032]

202. FAUSTI, Silvano. Skupnost bere Lukov evangelij. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 827 str. ISBN 978-961-278-053-1. [COBISS.SI-ID 264576256]

203. RAKUŠ, Janja (ur.). Feminizem v Čudežni deželi : (žepni portal) = Feminism in wonderland = (pocket portal). Slovenska Bistrica: Artizan, 2012. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-93394-1-1. [COBISS.SI-ID 71917313]

204. FERBEŽAR, Ina. Razumevanje in razumljivost besedil. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 330 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-559-1. [COBISS.SI-ID 264775424]

205. FERENC, Tone, FERENC, Mitja (ur.). Osvoboditev Slovenije in oblikovanje slovenske države leta 1945, (Izbrana dela, 5), (Historia, 22). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-237-554-6. [COBISS.SI-ID 264346624]

206. FERLIN, Lucija. Najdem se v gledališču : gledališka pedagogika Augusta Boala, (Zbirka Družbena odgovornost). Ljubljana: Salve, 2009. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-211-478-7. [COBISS.SI-ID 243459072]

207. FERRAN, Nico. Popoln vodnik po ribištvu v morju in sladkih vodah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2866-3. [COBISS.SI-ID 266919680]

208. FEVŽER, Aleš. Slovenski olimpijski heroji = Slovenian Olympic heroes. Ljubljana: samozal., 2013. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-276-287-2. [COBISS.SI-ID 268065280]

209. FINK, Alojzija, KOBILŠEK, Patricija Valentina, MESAREC, Miran. Diagnostično-terapevtski pristopi ter fizika v medicini : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinska sklopa Diagnostično-terapevtski postopki in posegi in Fizika v zdravstveni negi. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer, 2013. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-15-2. [COBISS.SI-ID 266194944]

210. FINŽGAR, Fran Saleški. Sama, (Slovenske večernice, 162), (Družinske večernice, zv. 69). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva, 2012. 177 str. ISBN 978-961-278-037-1. ISBN 978-3-7086-0704-7. [COBISS.SI-ID 263573248]

211. CATLING, Christopher. Firence in Toskana, (Svetovni popotnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 336 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2612-6. [COBISS.SI-ID 263950336]

212. FLAKER, Vito. Direktno socialno delo, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba/*cf., 2012. 372 str. ISBN 978-961-257-047-7. [COBISS.SI-ID 264932608]

213. FLISAR, Evald. Začarani odisej, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2013. 274 str. ISBN 978-961-6780-98-8. [COBISS.SI-ID 76249601]

214. FON, Boštjan, MRAVLJE, Dušan. Dušan Mravlje : tek - moja norost. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2013. 374 str., fotogr. ISBN 978-961-261-293-1. [COBISS.SI-ID 268273920]

215. DIELS, Hermann (ur.), KRANZ, Walther (ur.), KOCIJANČIČ, Gorazd (ur.). Fragmenti predsokratikov, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 3 zv. (XL, 615 str.; 1085 str.; 590 str.). ISBN 978-961-242-561-6. [COBISS.SI-ID 264441344]

216. FRAKNOI, Andrew. Čudoviti svet vesolja : [v katerega vas popeljejo liki iz priljubljenih filmov Disney Pixar], (Disney, Učenje). [Zagreb]: Egmont, 2012. 125 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0757-4. [COBISS.SI-ID 1789643]

217. ŠINKOVEC, Silvo (ur.). Franc Pediček, slovenski pedagog. Ljubljana: Inštitut Franca Pedička: Društvo katoliških pedagogov Slovenije: Jutro, 2013. 374 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-66-3. [COBISS.SI-ID 264565504]

218. FRANTAR, Vladimir. "Enkrat še zapoj ---" : zlata in srebrna leta Slovenske popevke. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-278-019-7. [COBISS.SI-ID 262127360]

219. FRELIH, Jasmin. Na/pol. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 343 str. ISBN 978-961-231-946-5. [COBISS.SI-ID 266935552]

220. FRELIH, Marko. Terra sancta 1910. Stična: Muzej krščanstva na Slovenskem, 2013. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-93529-0-8. [COBISS.SI-ID 268187904]

221. FRITH, Simon, LEE, Marshall, KRŽAN, Marko (ur.). Glasba in avtorska pravica : zbornik. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 320 str. ISBN 978-961-6798-35-8. [COBISS.SI-ID 265043456]

222. FROMM, Erich. Anatomija človekove uničevalnosti, (Zbirka Esenca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 597 str. ISBN 978-961-01-2340-8. [COBISS.SI-ID 268348416]

223. FRUMEN, Tatjana. Reiki : energija ljubezni. Maribor: T. Frumen, 2012. 156 str., fotogr. ISBN 978-961-276-330-5. [COBISS.SI-ID 68547073]

224. FUHRMAN, Joel. Superimunost : temeljni vodnik po prehrani za obrambo in krepitev zdravja, (Zbirka Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 279 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-01-2737-6. [COBISS.SI-ID 265430784]

225. FURLAN, Alja. Šimpatki za Emo, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. [43] str., ilustr. ISBN 978-961-6668-54-5. [COBISS.SI-ID 261295104]

226. GABERŠČIK, Alenka, DERMASTIA, Marina (ur.). Spoznajmo svoje domovanje : [ekologija za gimnazije]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-271-302-7. [COBISS.SI-ID 268099840]

227. GABRIJAN, Vladimir, SNOJ, Boris. Trženje blagovnih znamk, (Zbirka Učbeniki FKPV, Magistrski študij). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 128 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-55-9. [COBISS.SI-ID 262558720]

228. GAJDAR, Egor Timurovič. Propad imperija : učne ure za sodobno Rusijo. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2013. 528 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-261-296-2. ISBN 978-961-261-309-9. [COBISS.SI-ID 268881920]

229. GALEANO, Eduardo H.. Odprte žile Latinske Amerike, (Zbirka Sanje, Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2010. 383 str. ISBN 978-961-6767-96-5. [COBISS.SI-ID 253066240]

230. GALLAGHER, Mary-Ann. Malta in Gozo, (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 128 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2560-0. [COBISS.SI-ID 263228160]

231. GAUGHAN, Richard. Naključni geniji : [največja svetovna naključna odkritja]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-342-9. [COBISS.SI-ID 263155968]

232. Gea. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991-. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 16802306]

233. GEISTER, Iztok. Newyorški dnevnik. Koper: Zavod za favnistiko, 2013. 179 str., fotogr. ISBN 978-961-93250-2-5. [COBISS.SI-ID 269794304]

234. GILBERT, Scott F., TYLER, Anna L., ZACKIN, Emily J.. Bioetika in sodobna embriologija : izhodišča za razpravo. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2013. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-93354-3-7. [COBISS.SI-ID 267761152]

235. GINZBURG, Natalia. Družinski besednjak, (Zbirka Tridvaena, knj. 6). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2013. 207 str. ISBN 978-961-6468-67-1. [COBISS.SI-ID 265177088]

236. GIORDANO, Paolo. Človeško telo, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 364 str. ISBN 978-961-01-2849-6. [COBISS.SI-ID 266666496]

237. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (ur.). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1975-. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 6725378]

238. GLAVAN, Mihael, KOMELJ, Milček. Stoletni Bor : Matej Bor (1913-1993), (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 425 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2834-2. [COBISS.SI-ID 266449664]

239. GLUŠIČ, Marko. Varno ravnanje s traktorjem in traktorskimi priključki : priročnik. 1. natis. Novo mesto: Grm - center biotehnike in turizma, 2012. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-269-745-7. [COBISS.SI-ID 262395136]

240. GODEC SCHMIDT, Jelka. Potovalnik, (Knjižnica Sinjega galeba, 337). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2244-9. [COBISS.SI-ID 264476672]

241. GOJČIČ, Slavka. Trendi v velneškem in ekološkem turizmu, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 169 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-54-2. [COBISS.SI-ID 262558464]

242. GOJČIČ, Slavka. Zdraviliški in spajevski menedžment, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6825-56-6. [COBISS.SI-ID 262558976]

243. GOLC, Lidija. Amarkordi, (Ellerjeva edicija, 38). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 131 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0747-4. [COBISS.SI-ID 268467712]

244. GOLD, Alison Leslie, GIES, Miep. Spomini na Ano Frank : pripoved Miep Gies, ki je pomagala družini Frank v skrivališču, (Posebne izdaje, 15). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-27-2. [COBISS.SI-ID 268878080]

245. GOLEC, Boris. Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Krško; Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2013. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-254-654-0. [COBISS.SI-ID 269888512]

246. GOLJA, Marko. Morda. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 279 str. ISBN 978-961-231-888-8. [COBISS.SI-ID 266935808]

247. GOLOB, Anja. Vesa v zgibi, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 71 str. ISBN 978-961-01-2835-9. [COBISS.SI-ID 267855104]

248. GOLOB, Nataša. Umetnostna zgodovina na maturi : celostna predstavitev izbranih umetnin. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0259-2. [COBISS.SI-ID 257621760]

249. GOLOB, Tadej. Ali boma ye!, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2013. 261 str. ISBN 978-961-277-041-9. [COBISS.SI-ID 269300736]

250. GOMBAČ, Metka, GOMBAČ, Boris M.. Trpljenje otrok v vojni : sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2930-1. [COBISS.SI-ID 267877120]

251. GOMBAČ, Žiga. Kompanjoni in bojevniki časa, (Knjižna zbirka Kompanjoni). Ljubljana: Mladika, 2012. 176 str. ISBN 978-961-205-184-6. [COBISS.SI-ID 264427008]

252. GOMBOC, Mateja. Polonca, mala in velika, (Zbirka Mavrična knjižnica). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-222-992-4. [COBISS.SI-ID 269612800]

253. BLATNIK, Matej, MRAK, Irena (ur.), POTOČNIK SLAVIČ, Irma (ur.), ROGELJ, Boštjan (ur.). Gorenjska v obdobju glokalizacije. 1. izd. Bled [i. e.] Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 365 str., ilustr. ISBN 978-961-237-605-5. [COBISS.SI-ID 268904192]

254. Gori, doli, sem in tja : folklorne pripovedi iz Zgornje Savinjske doline, (Zbirka Glasovi, knj. 43). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Solčava: Center Rinka, 2013. 722 str, [16] f. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-278-079-1. [COBISS.SI-ID 267862272]

255. GORJAN, Vojko. Planetarium in krajša dela iz zapuščine, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 463 str. ISBN 978-961-242-894-5. [COBISS.SI-ID 269142272]

256. GORŠAK, Karmen. Nemščina : preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednješolce : preveri svoje znanje, utrdi slovnico, pripravi se na preizkuse, uči se laže in hitreje, nauči se sam : na ravni evropskega jezikovnega standarda A1-A2, (Čist simpl). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-209-990-9. [COBISS.SI-ID 248229120]

257. BRESKVAR, Dušica, SARDOČ, Mitja, FORTIČ, Helena, KAVČIČ, Tina, MEGLIČ, Anamarija, MIKLAVČIČ, Barbara, PAVKO-ČUDEN, Alenka. Gospodinjstvo za petošolc(k)e : gospodinjstvo, učbenik za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, (Planet znanja). 2. izd. Ljubljana: i2, 2008. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-50-8. [COBISS.SI-ID 235923968]

258. DERMELJ, Marjana, FORTIČ, Helena, MEGLIČ, Anamarija, SARDOČ, Mitja, ŠIRCA-ČAMPA, Andreja, ČEPIČ, Mitja (ur.). Gospodinjstvo za šestošolc(k)e : učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: i2, 2008. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-51-5. [COBISS.SI-ID 237841408]

259. GÖSSEL, Peter, LEUTHÄUSER, Gabriele. Architecture in the 20th century. Köln: Taschen, cop. 2012. 608 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-4118-3. [COBISS.SI-ID 8677918]

260. PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina (ur.). Govor med znanostjo in umetnostjo, (Zbirka Dialogi, letn. 14). 1. izd. Maribor: Aristej, 2013. 288 str. ISBN 978-961-220-086-2. [COBISS.SI-ID 75514625]

261. PERKO, Franc (ur.). Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1843-1902. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba: Jutro, 2013. 831 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-30-4. [COBISS.SI-ID 269237248]

262. GRAD, Franc. Parlamentarno pravo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 282 str. ISBN 978-961-247-235-1. [COBISS.SI-ID 264870144]

263. Gradovi Posavja. [1. izd.]. Brežice: Posavski muzej, 2009. mapa, [13] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 341753]

264. GRAEBER, David. Fragmenti anarhistične antropologije, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 105 str. ISBN 978-961-257-053-8. [COBISS.SI-ID 268784640]

265. GRAHAM, Douglas N.. Prehrana 80/10/10 : uravnotežimo zdravje, težo in življenje : slasten grižljaj za grižljajem. Ljubljana: Knjižni butik, Calesita, 2013. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-93593-0-3. [COBISS.SI-ID 269828864]

266. GRAMC, Boris, CINGULA, Marijan, KLAČMER ČALOPA, Marina. Borzno posredovanje, (Zbirka Učbeniki FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6825-76-4. [COBISS.SI-ID 267738880]

267. GRANET, Danièle, LAMOUR, Catherine. Velike in male skrivnosti sveta umetnosti. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-241-752-9. [COBISS.SI-ID 268159488]

268. GRANT, Ian, GRANT, Mary. Vzgoja odličnih deklic : [100 nasvetov, kako izvabiti najboljše iz svoje hčere]. Ljubljana: Vita, 2013. 238 str. ISBN 978-961-93378-3-7. [COBISS.SI-ID 266764288]

269. GRANT, Ian. Vzgoja odličnih fantov. Ljubljana: Vita založba, 2013. 219 str. ISBN 978-961-93378-2-0. [COBISS.SI-ID 266103296]

270. GRDINA, Igor. Kongres zaseda. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 211 str. ISBN 978-961-261-280-1. [COBISS.SI-ID 265793024]

271. GREGORIČ GORENC, Barbara. Trenutki / občutki, (Knjižna zbirka Majnice). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2012. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-205-186-0. [COBISS.SI-ID 264774912]

272. GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija. Lili in Bine 2, [Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-271-214-3. [COBISS.SI-ID 264802304]

273. GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija. Lili in Bine 3, [Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-271-277-8. [COBISS.SI-ID 267166976]

274. GROŠELJ, Viki. Velikani Himalaje. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2013. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-12-2. [COBISS.SI-ID 268016384]

275. GYMPEL, Jan. The story of architecture : from antiquity to the present. Potsdam: H. F. Ullmann, 2013. 119 str., ilustr. ISBN 978-3-8480-0416-4. ISBN 978-3-8480-0415-7. [COBISS.SI-ID 14022966]

276. HABBE, Jure. Uživajmo v prodaji : ali česa vas o prodaji poslovnim kupcem v šolah ne bodo naučili. 1. izd. Ljubljana: Lisac & Lisac, 2013. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-6655-54-5. [COBISS.SI-ID 266487552]

277. HAJDINI, Simon. Na kratko o dolgčasu, lenobi in počitku, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 244 str. ISBN 978-961-6376-56-3. [COBISS.SI-ID 264788736]

278. HAJDINJAK, Angela, MEGLIČ, Roža. Sodobna zdravstvena nega. 2. dopolnjena izd. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2012. 364 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6808-41-5. [COBISS.SI-ID 259534080]

279. HALILOVIČ, Miroslav, UREVC, Janez, STARMAN, Bojan. Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi : delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2013. XIV, 274 str., [3] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6536-65-3. [COBISS.SI-ID 266801408]

280. HARAMIJA, Dragica, BATIČ, Janja. Poetika slikanice, (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi). Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013. 292 str. ISBN 978-961-255-068-4. [COBISS.SI-ID 75919873]

281. HARBACH, Chad. Umetnost obrambe in napada, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 667 str. ISBN 978-961-01-2851-9. [COBISS.SI-ID 266904832]

282. HARRISON, Hazel. Risanje in slikanje : risanje, akvareli, olja in akrili, pasteli : [celovit priročnik praktičnih in ustvarjalnih tehnik]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-284-2. [COBISS.SI-ID 259412480]

283. HARRISON, John. Vrt v malem : gojenje zelenjave, sadežev in zelišč pri roki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2687-4. [COBISS.SI-ID 265163008]

284. HART-DAVIS, Adam. Knjiga o času : skrivnosti časa, kako deluje in kako ga merimo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-251-341-2. [COBISS.SI-ID 262924544]

285. HASHEMI, Louise, THOMAS, Barbara. IELTS trainer : six practice tests with answers. 7th printing. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2013. 240 str., ilustr. ISBN 978-0-521-12820-9. [COBISS.SI-ID 1102595422]

286. HÉDELIN, Pascale. Moje zanimivo telo. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2007. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-251-046-6. [COBISS.SI-ID 233200128]

287. HÉDELIN, Pascale. Velika knjiga o vozilih. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-251-245-3. [COBISS.SI-ID 253283584]

288. HEMON, Aleksandar. Knjiga mojih življenj, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 167 str. ISBN 978-961-241-755-0. [COBISS.SI-ID 268285696]

289. HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw. Drug svet, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 315 str. ISBN 978-961-241-761-1. [COBISS.SI-ID 268486656]

290. PREMZL, Primož, SITAR, Sandi, POTOČNIK, Herman, KOKOSCHINEGG, Gustav. Herman Potočnik Noordung : življenjepis v besedi in sliki. 1. izd. [Maribor]: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2013. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6055-42-0. [COBISS.SI-ID 76028161]

291. JEZERNIK, Božidar (ur.). Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem, (Zupaničeva knjižnica, št. 38). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-237-597-3. [COBISS.SI-ID 268496640]

292. HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced students of English : with answers and CD-ROM. 3rd edition. Cambridge: University Press, 2013. IX, 294 str., ilustr. ISBN 978-1-107-69989-2. [COBISS.SI-ID 2305716]

293. HEYM, Georg. Tat : knjiga novel, (Zbirka Ginko, knj. 4). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012. 135 str. ISBN 978-961-6758-34-5. [COBISS.SI-ID 264701184]

294. HIENG, Primož. Ljubljana : pogled z neba = a view from the skies. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2013. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-40-2. [COBISS.SI-ID 265996032]

295. HIGGINS, Gillian, MARTIN, Stephanie. Anatomija konja - temelj uspešnosti : koristen vodič za trening, jahanje in oskrbo konja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-251-360-3. [COBISS.SI-ID 263389696]

296. HILL, Reginald. Deadheads, (Oxford bookworms library, Stage 6, Crime & mystery). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 120 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479257-8. [COBISS.SI-ID 13230642]

297. HILMES, Oliver. Otroci Cosime Wagner : triumf in tragedija Wagnerjeve dinastije, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 383 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2291-3. [COBISS.SI-ID 266096128]

298. HOBSBAWM, Eric John Ernest. Čas imperija : 1875-1914, (Zbirka Respublica, 4). Ljubljana: Sophia, 2012. X, 445 str. ISBN 978-961-6768-51-1. [COBISS.SI-ID 265148416]

299. HOČEVAR, Kristina. Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda, (Zbirka Lambda, 101). Ljubljana: Škuc, 2012. 97 str. ISBN 978-961-6751-62-9. [COBISS.SI-ID 263788544]

300. HOČEVAR, Marko, ČADEŽ, Simon, NOVAK, Aleš. Poslovodno računovodstvo, (Učbeniki Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. 353 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-240-249-5. [COBISS.SI-ID 264274176]

301. Hodimo! : lahkih nog do trdnega zdravja in vitke postave. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2613-3. [COBISS.SI-ID 263531008]

302. HOFMANN, Helga. Drevesa in grmi : odkrivamo in določamo najpomembnejše vrste, (Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2667-6. [COBISS.SI-ID 263988992]

303. HOLZWARTH-RAETHER, Ulrike. Pri nas doma, (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1924-4. [COBISS.SI-ID 267872512]

304. HOPPE, Ansgar. Alpske cvetlice : več kot 500 vrst in 500 barvnih fotografij. 1. natis. Kranj: Narava, 2013. II, 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-19-0. [COBISS.SI-ID 265045760]

305. HOSTNIK, Peter. Izbrana poglavja iz veterinarske virologije : učbenik za študente drugega letnika Veterinarske fakultete. Ljubljana: Zobozdravstvena ordinacija, Hribar Hostnik Andreja, 2013. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-6199-63-6. [COBISS.SI-ID 267280128]

306. HOUELLEBECQ, Michel. Zemljevid in ozemlje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 315 str. ISBN 978-961-231-910-6. [COBISS.SI-ID 264918528]

307. HRIBAR SORČAN, Valentina. Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti : na poti k sodobnosti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. 148 str. ISBN 978-961-237-604-8. [COBISS.SI-ID 268903424]

308. HRIBERŠEK, Matej. Po Plinijevem nebu in zemlji : komentar h knjigam 1-6 Plinijevega Naravoslovja, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 806 str. ISBN 978-961-254-462-1. [COBISS.SI-ID 268184320]

309. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Čriček in mravljica ter druge basni. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-275-089-3. [COBISS.SI-ID 268092928]

310. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Zumbombon. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2013. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-275-090-9. [COBISS.SI-ID 268093440]

311. HYVERNAUD, Georges. Živinski vagon, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2012. 122 str. ISBN 978-961-6780-78-0. [COBISS.SI-ID 72631041]

312. IGLIČAR, Aleksander, HOČEVAR, Marko, ZAMAN GROFF, Maja. Uvod v računovodstvo, (Učbeniki Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. VI, 444 str., ilustr. ISBN 978-961-240-253-2. [COBISS.SI-ID 264756736]

313. IHAN, Alojz. Slike z razstave, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 253 str. ISBN 978-961-242-900-3. [COBISS.SI-ID 269497088]

314. ILICH, Iztok. Bili so mentorji, (Posebna izdaja revije Mentor). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-50-3. [COBISS.SI-ID 267249152]

315. PIBERNIK, France (ur.). In vendar si za pevca me izvolil : France Balantič : dokumentarna monografija : ob 70. obletnici smrti : 1921-1943. 1. natis. Ljubljana: Družina, 2013. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-222-990-0. [COBISS.SI-ID 269407232]

316. HOZJAN, Dejan (ur.), STRLE, Marko (ur.). Inkluzija v sodobni šoli, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 339 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6862-29-5. [COBISS.SI-ID 264768512]

317. IVANKOVIČ, Gordana, JERMAN, Mateja. Osnove računovodstva v turizmu. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2013. 202 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6832-35-9. [COBISS.SI-ID 265295360]

318. IZOARD, Jacques. Spati sedem let : izbrane pesmi, (Zbirka Aleph, 156). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2012. 97 str. ISBN 978-961-6789-29-5. [COBISS.SI-ID 264743680]

319. BRUS, Marko, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada (ur.). Izročilo Občnega državljanskega zakonika, (Zbirka Pravna obzorja, 46). Ljubljana: GV založba, 2013. 422 str. ISBN 978-961-247-240-5. [COBISS.SI-ID 266223360]

320. JAKOB, Jure. Delci dela, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2013. 73 str. ISBN 978-961-6717-84-7. [COBISS.SI-ID 267024384]

321. JAKOMIN, Livio. Na meji. Ljubljana: Koščak, 2013. 223 str., fotogr. ISBN 978-961-92631-4-3. [COBISS.SI-ID 267597312]

322. JAKOPEC, Feliks. Vplivi na vodenje in delovno zadovoljstvo zaposlenih v šoli. Radovljica: Didakta, 2007. 128 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6646-27-7. [COBISS.SI-ID 233792512]

323. JAKOŠA, Suzana. Pika 1 : zbirka nalog za slovenščino v 1. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Ataja, 2006. 184 str. ISBN 961-6225-78-2. [COBISS.SI-ID 226945024]

324. JAMNIK, Andrej. Fizikalna kemija : visokošolski učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 2 zv. (458 str.), ilustr. ISBN 978-961-6756-39-6. ISBN 978-961-6756-40-2. [COBISS.SI-ID 265780736]

325. JAN BUFON, Barbara. Embrionalne matične celice - prihodnost ali stranpot? : etični vidiki in pravna ureditev raziskav na zarodkih in njihovih matičnih celicah. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-204-504-3. [COBISS.SI-ID 266015232]

326. JANČAR, Drago. Veliki briljantni valček. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 148 str. ISBN 978-961-01-2881-6. [COBISS.SI-ID 266216448]

327. JANEVSKI, Stevan. Varstvo potrošnikov : prodaja in nakup potrošniškega blaga in storitev s sodno prakso, primeri iz prakse in obrazci. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 237 str. ISBN 978-961-204-427-5. [COBISS.SI-ID 244122112]

328. JANEŽIČ, Polona. Sinbadove muze : [knjiga in zgoščenka]. Maribor: Pivec; Ljubljana: KD Pripovedovalski Variete, 2012. 109 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6897-13-6. [COBISS.SI-ID 71995649]

329. JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, KERŽIČ, Damijana, KUKOVIČ, Nataša. Matematika za četrtošolc(k)e, Učbenik za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, (Zbirka Učbeniška gradiva, Planet znanja). 2. izd. Ljubljana: i2, 2009. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-62-1. [COBISS.SI-ID 245158656]

330. JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, KERŽIČ, Damijana. Matematika za četrtošolce, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, (Zbirka Učbeniška gradiva, Planet znanja). 1. izd. Ljubljana: i2, 2004. 150 str., ilustr. ISBN 961-6348-22-1. [COBISS.SI-ID 213076480]

331. JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, KERŽIČ, Damijana. Matematika za petošolc(k)e, Učbenik za matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, (Zbirka Učbeniška gradiva, Planet znanja). 1. izd. Ljubljana: i2, 2006. 167 str., ilustr. ISBN 961-6348-29-9. [COBISS.SI-ID 223355904]

332. JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, KERŽIČ, Damijana. Matematika za šestošolc(k)e, Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja, (Zbirka Učbeniška gradiva, Planet znanja). 1. izd. Ljubljana: i2, 2012. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-66-9. [COBISS.SI-ID 252785664]

333. JELAČIN, Marta. Oporočno dedovanje : primeri iz sodne prakse. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 99 str. ISBN 978-961-204-514-2. ISBN 978-961-204-551-7. ISBN 978-961-204-552-4. [COBISS.SI-ID 267318784]

334. JELAČIN, Marta. Oporoka : kratki napotki, kako pripraviti oporoko. 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 71 str. ISBN 978-961-204-465-7. [COBISS.SI-ID 254518016]

335. JELEN, Alen. Nočni pogovori : igralci v etru, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 159). 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2013. 476 str., portreti. ISBN 978-961-6369-33-6. [COBISS.SI-ID 269191168]

336. JELINČIČ, Dušan. Nocoj bom ubil Chomskega, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 286 str. ISBN 978-961-274-136-5. [COBISS.SI-ID 262091008]

337. JELINČIČ, Zmago. Avstro-ogrske vojne obveznice prve svetovne vojne = Österreichisch-ungarischen Kriegsanleihen des ersten Weltkrieges, (Slovenska numizmatika, 8). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 448 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1949-7. [COBISS.SI-ID 268165888]

338. JERGOVIĆ, Miljenko. Pleše v somraku, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 584 str. ISBN 978-961-274-140-2. ISBN 978-961-274-162-4. [COBISS.SI-ID 263989248]

339. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Književnost na maturi 2014, (Zbirka Priročniki, št. 57). Kamnik: Ico, 2013. 261 str. ISBN 978-961-6868-23-5. [COBISS.SI-ID 267538688]

340. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Slovenščina - jezik na maturi, (Zbirka Priročniki, št. 60). Prenovljena izd. Kamnik: Ico, 2013. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-26-6. [COBISS.SI-ID 267941120]

341. JESENŠEK, Marko. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 90). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. 390 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-93-1. [COBISS.SI-ID 72355073]

342. Jezik in slovstvo. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1955-. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 746756]

343. JONASSON, Jonas. Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 481, [5] str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-01-2708-6. [COBISS.SI-ID 265650688]

344. Journal of energy technology. [Krško]: Fakulteta za energetiko, 2008-. ISSN 1855-5748. http://www.fe.uni-mb.si/si/jet.html. [COBISS.SI-ID 243311360]

345. JOYCE, James. Dublinčani, (Knjižnica Kondor, zv. 343). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 306 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-2270-8. [COBISS.SI-ID 264698368]

346. JUHANT, Marko. Pogovori. 1. izd. Praše: Čmrlj, 2012. 119 str. ISBN 978-961-93268-1-7. [COBISS.SI-ID 261238016]

347. JUHANT, Marko. Srečni otroci : manj kot recept in več kot nasvet za vzgojo predšolskih otrok, (Narejeno doma). Praše: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2012. 110 str. ISBN 978-961-93268-0-0. [COBISS.SI-ID 260488960]

348. JUHANT, Marko, LEVC, Simona. Varuh otrokovih dolžnosti : [ali nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami!]. Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2011. 181 str. ISBN 978-961-269-453-1. [COBISS.SI-ID 255975424]

349. JURČIČ, Josip. Jareće suđenje u Višnjoj Gori. Ljubljana: JSKD OI; Ivančna Gorica: JSKD OI, 2010. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6819-13-8. [COBISS.SI-ID 253492992]

350. JURIČ, Barbara. Iskanje hrane, (Zbirka Prvenci). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 79 str. ISBN 978-961-01-2922-6. [COBISS.SI-ID 268367616]

351. Justinijanove Institucije, (Zbirka Pravna obzorja, 43). Ljubljana: GV založba, 2012. 516 str. ISBN 978-961-247-234-4. [COBISS.SI-ID 264747008]

352. JUUL, Jesper. Reci ne brez slabe vesti. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2013. 78 str. ISBN 978-961-261-287-0. [COBISS.SI-ID 267214848]

353. JUUL, Jesper. 4 vrednote, ki jih daste otroku za vse življenje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2823-6. [COBISS.SI-ID 266236160]

354. JUVAN, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem, (Zbirka Novi pristopi, 55). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. 383 str. ISBN 978-961-6717-79-3. [COBISS.SI-ID 264144640]

355. Kaj po univerzi?, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 261 str. ISBN 978-961-257-054-5. [COBISS.SI-ID 269634304]

356. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vroči novi svet. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-231-904-5. [COBISS.SI-ID 264931584]

357. KAUFMANN, Arthur. Uvod v filozofijo prava, (Zbirka Pravna obzorja, 44). 2. spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013. 396 str. ISBN 978-961-247-239-9. [COBISS.SI-ID 266222848]

358. KAVAŠ, Miran. Trening kolesarjev : praktični vidik. Kranj: samozal., 2013. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-276-739-6. [COBISS.SI-ID 267085824]

359. BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo, Splošni del. 6. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 583 str. ISBN 978-961-204-503-6. [COBISS.SI-ID 265110016]

360. Kdo je kdo v Svetem pismu : ilustrirani leksikon svetopisemskih oseb. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 395 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2863-2. [COBISS.SI-ID 266402816]

361. KEBE, Dimitrij, ŠIŠKO, Andrej. Peter Kozler in Zemljovid slovenske dežele, (Zbirka Razgaljanje zamolčane zgodovine Slovencev). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2013. 199 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6934-10-7. [COBISS.SI-ID 268301312]

362. Kekec. Ljubljana: Mladika, 1991-. ISSN 1318-1408. [COBISS.SI-ID 27601920]

363. KELBY, Scott. Digitalna fotografija : majhne skrivnosti, s katerimi bodo vaše fotografije videti kot fotografije profesionalcev. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2009-2012. 4 zv. (XV, 219; XV, 223; XIII, 244; XV, 217 str.), ilustr. ISBN 978-961-6361-90-3. ISBN 978-961-6361-91-0. ISBN 978-961-6661-13-3. ISBN 978-961-6661-44-7. [COBISS.SI-ID 247172352]

364. KEMPERL, Metoda. Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 2012. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-213-232-3. [COBISS.SI-ID 266245632]

365. KENNEDY, Margrit I.. Zavzemimo denar : pot v ekonomski sistem, v katerem bomo vsi zmagovalci, (Zbirka Aktivni državljani). Ljubljana: Sanje, 2013. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-274-192-1. ISBN 978-961-274-193-8. [COBISS.SI-ID 267958784]

366. KERMAUNER, Taras, SVETINA, Ivo (ur.). Anatomija poezije : izbrani spisi Tarasa Kermaunerja o povojni slovenski poeziji, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 579 str. ISBN 978-961-242-898-3. [COBISS.SI-ID 269501184]

367. KERŽIČ, Damijana, ŽVAN, Nina, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara (ur.). Matematika za petošolc(k)e, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, (Zbirka Učbeniška gradiva, Planet znanja). 1. izd. Ljubljana: i2, 2006. 176 str., ilustr. ISBN 961-6348-15-9. [COBISS.SI-ID 227182336]

368. KETTE, Dragotin. Šivilja in škarjice, (Zbirka Velike slikanice). 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2397-2. [COBISS.SI-ID 260792832]

369. KIERKEGAARD, Søren. Z vidika mojega pisateljstva, (Filozofska zbirka Aut, 58). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 224 str. ISBN 978-961-6894-07-4. [COBISS.SI-ID 264704256]

370. KIRN, Irena, KUHAR, Špela. Potovanje do svojega doma : kaj vse se vprašamo, preden se odločimo za spremembo, obnovo, gradnjo oziroma nakup stanovanja ali hiše. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-271-332-4. [COBISS.SI-ID 269342976]

371. KLAVORA, Vasja. Kraljeva gora. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 438 str. ISBN 978-961-231-945-8. [COBISS.SI-ID 266106624]

372. KLEČ, Milan. Matičar. Maribor: Založba Litera, 2013. 286 str. ISBN 978-961-6780-95-7. [COBISS.SI-ID 73221633]

373. KLEMENČIČ, Eva. Globalizacija edukacije. 1. izd. Ljubljana: i2, 2012. 166 str. ISBN 978-961-6348-76-8. [COBISS.SI-ID 264804352]

374. KLEMENČIČ, Matej. Francesco Robba : (1798-1757) : beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2013. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6055-41-3. [COBISS.SI-ID 75424769]

375. KLEMENČIČ, Vlado. Gospodarjenje v socializmu : oris gospodarske zgodovine Slovenije 1945-1990. Ljubljana: Studia humanitatis, 2013. 139 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6798-36-5. [COBISS.SI-ID 266482176]

376. KLEMENČIČ, Vlado. Pogled v ozadje : prispevki o biopsihologiji in ekonomiji. 1. natis. Ljubljana: Svet plus, 2010. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-269-274-2. [COBISS.SI-ID 251774464]

377. KLIBANSKY, Raymond, PANOFSKY, Erwin, SAXL, Fritz. Saturn in melanholija : študije o zgodovini filozofije narave, medicine, religije in umetnosti, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 525 str., [96] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-242-654-5. [COBISS.SI-ID 267361792]

378. KLÍMA, Ivan. Čakanje na temo, čakanje na svetlobo. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 277 str. ISBN 978-961-278-059-3. [COBISS.SI-ID 265363968]

379. KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Etnografija medgeneracijskih odnosov : dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 245 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-419-5. [COBISS.SI-ID 265065216]

380. Knjižnica. [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-2424. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si. [COBISS.SI-ID 331277]

381. KOCBEK, Edvard, INKRET, Andrej (ur.). Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). V Ljubljani: Državna založba Slovenije, 1991-<2013>. Zv. <1-2,4-7/2, 12, 13>. ISBN 86-341-0637-3. ISBN 86-341-1069-9. ISBN 961-6422-98-7. ISBN 978-961-6604-46-8. ISBN 86-341-1726-X. ISBN 86-341-2355-3. ISBN 86-341-2356-1. ISBN 961-6422-50-2. ISBN 978-961-254-368-6. ISBN 978-961-254-474-4. [COBISS.SI-ID 23726080]

382. KOCH, Manfred. Lenoba : težavna disciplina, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 129 str. ISBN 978-961-242-897-6. [COBISS.SI-ID 269497600]

383. KODRIČ, Neli. Solze so za luzerje, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 313 str. ISBN 978-961-01-2242-5. [COBISS.SI-ID 265349888]

384. KODRIN, Lidija, KREGAR BRUS, Aleksandra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Osnove trženja, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 287 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-75-7. [COBISS.SI-ID 267724288]

385. KOLAR, Edvard, ZALETEL, Zala. Management (športnih) prireditev : priročnik. 1. natis. Ljubljana: Agencija Poti, 2013. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-90747-9-4. [COBISS.SI-ID 266759424]

386. Koledar ... - Mohorjeve družbe v Celovcu. Celovec: Mohorjeva družba, 1991-. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 6733]

387. KOMAC, Blaž, ZORN, Matija, CIGLIČ, Rok, KLADNIK, Drago (ur.), PERKO, Drago (ur.). Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi, (Georitem, 18). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-254-333-4. [COBISS.SI-ID 258945280]

388. KOMEL, Mirt. Diskurz in nasilje, (Zbirka Analecta), (Problemi, letn. 50, 7/8). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 201 str. ISBN 978-961-6376-55-6. [COBISS.SI-ID 264184320]

389. KONC LORENZUTTI, Nataša. Kava pri dišečem jasminu, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 231 str. ISBN 978-961-01-2728-4. [COBISS.SI-ID 265240576]

390. KONEČNIK KOTNIK, Eva. Geografski kurikulum v gimnazijah. 1. izd. Ljubljana: i2, 2011. 307 str., tabele. ISBN 978-961-6348-70-6. [COBISS.SI-ID 257548800]

391. KORADE, Dragica. Trojanski pes, (Nova znamenja, 44). Maribor: Litera, 2013. 238 str. ISBN 978-961-6780-93-3. [COBISS.SI-ID 76151553]

392. KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor. Lili in Bine 1, [Berilo v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-271-103-0. [COBISS.SI-ID 256720128]

393. KORITNIK, Ana. Deček z vžigalnikom, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-79-8. [COBISS.SI-ID 268318720]

394. KORITNIK, Ana. Pasti in zablode trinajstletnice, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-82-8. [COBISS.SI-ID 268604672]

395. KORITNIK, Ana. Velike težave male Pine, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-80-4. [COBISS.SI-ID 268319232]

396. KOSAR, Franc. Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski : njegovo življenje in delovanje, (Zbrano delo, 3, 2). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 398 str., fotogr. A. Slomška. ISBN 978-961-278-056-2. [COBISS.SI-ID 264640000]

397. KOSELJ, Nataša. Arhitekt Danilo Fürst = The architect Danilo Fürst. 1. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-278-082-1. [COBISS.SI-ID 261853440]

398. KOSOVEL, Srečko, ZAVRTANIK, Rok (ur.), KOPRIVEC, Tjaša (ur.). Človek : milijoni umrajo, a Evropa laže, (Zbirka Aktivni državljani). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 77 str. ISBN 978-961-274-194-5. ISBN 978-961-274-186-0. [COBISS.SI-ID 267983104]

399. KOSOVEL, Srečko, ZAJC, Neža (ur.). Zbrane pesmi, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 1175 str. ISBN 978-961-242-870-9. [COBISS.SI-ID 268201984]

400. KOŠIR, Marko, BOGIĆ, Mladen. Železniška proga Šentilj-Zidani Most, (Zbirka Svetovid). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2013. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-93373-3-2. [COBISS.SI-ID 265899520]

401. KOTNIK, Vlado. Operno občinstvo v Ljubljani : vzpon in padec neke urbane socializacije v letih 1660-2010, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 397 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-37-6. [COBISS.SI-ID 264016384]

402. KOUBEK, Václav, JAMNIK, Tatjana (ur.), KOPITAR, Špela (ur.), KUPIC, Nina (ur.), RAJH, Eva (ur.), SREDIĆ, Anja (ur.). Gostilniške in vaške zgodbe : (izbrane kratke zgodbe), (Zbirka Mentorjeva prevajalnica). Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2013. 150 str. ISBN 978-961-6819-52-7. [COBISS.SI-ID 269012992]

403. KOVAČ, Mirko. Mesto v ogledalu, (Zbirka Moderni klasiki, 74). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 358 str. ISBN 978-961-231-938-0. [COBISS.SI-ID 267163392]

404. KOVAČEVIČ BELTRAM, Marjan. Kraljeva cesta in druge zgodbe, (Knjižna zbirka Stopinje). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2012. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-205-185-3. [COBISS.SI-ID 264728320]

405. KOVAČIČ, Mojca. Pa se sliš --- : pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru, (Zbirka Folkloristika, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 154 str., ilustr., note. ISBN 978-961-254-404-1. [COBISS.SI-ID 264350720]

406. KOVAČIČ, Pšena, FLISAR, Evald. Alica v Poteruniji : [roman v stripu]. 1. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-69-4. [COBISS.SI-ID 268617216]

407. KOVIČ, Kajetan. Maček Muri, (Zbirka Velike slikanice). 19. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-86-11-12252-6. [COBISS.SI-ID 269797632]

408. KOZINC, Željko. Srečni konci, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 324 str. ISBN 978-961-241-744-4. [COBISS.SI-ID 267135744]

409. KOŽELJ, Stanko, DOLINŠEK, Tatjana. Poslovno računovodstvo, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 5. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 147 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-52-8. [COBISS.SI-ID 262557696]

410. ČEH, Jože (ur.). Krajevna skupnost Petrovče : Arja vas, Dobriša vas, Levec (do leta 1999), Mala Pirešica, Novo Celje, Petrovče, Ruše in Zaloška Gorica. [Celje: Grafika Gracer, 2012]. 592 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-57-3. [COBISS.SI-ID 261721088]

411. KRAJNC, Maja. Osnove filmske ustvarjalnosti : izobraževalno gradivo za srednje šole, (Zbirka Kino-katedra). Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2012. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6417-79-2. [COBISS.SI-ID 265603072]

412. KRALJ, Davorin. Odličnost ravnanja z okoljem : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: Pivec, 2013. 284 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6817-77-6. [COBISS.SI-ID 70244865]

413. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka, PIPAN, Majda. Lili in Bine 1, [Učbenik za slovenščino v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-271-102-3. [COBISS.SI-ID 264798208]

414. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka, PIPAN, Majda. Lili in Bine 2, [Učbenik za slovenščino v drugem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-271-212-9. [COBISS.SI-ID 261753856]

415. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka, PIPAN, Majda. Lili in Bine 3, [Učbenik za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-271-276-1. [COBISS.SI-ID 267182848]

416. KRAPŠ VODOPIVEC, Irena. Slovenščina : pravopis : [besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce], (Čist simpl). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-209-913-8. [COBISS.SI-ID 255231744]

417. KRAŠOVEC, Darko. Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013. Ljubljana: Reforma, cop. 2013. 985 str. ISBN 978-961-93513-0-7. [COBISS.SI-ID 267244544]

418. KRAUSSE, Anna-Carola. The story of painting : from the renaissance to the present. Potsdam: H. F. Ullmann, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-3-8480-0414-0. [COBISS.SI-ID 14023478]

419. KRAVOS, Marko. V kamen, v vodo, (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2711-6. [COBISS.SI-ID 265831680]

420. KREBELJ, Peter. Python 3 za začetnike : vse kar potrebujete, da boste postali python programerji, (Zbirka Kreativno računalništvo). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2013. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-19-7. [COBISS.SI-ID 268880384]

421. KREMENŠEK, Branko. Slovenska pot v prihodnost : vizija razvoja Slovenije v kriznih časih. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2013. 125 str. ISBN 978-961-6861-22-9. [COBISS.SI-ID 266878208]

422. KRESE, Maruša. Da me je strah?, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2012. 201 str. ISBN 978-961-277-029-7. [COBISS.SI-ID 262670848]

423. KRINGS, Antoon. Miška Maša, (Zbirka Drobižki). Radovljica: Didakta, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-261-298-6. [COBISS.SI-ID 269713152]

424. KRISTAN, Ivan. Osamosvajanje Slovenije : pogled iz Ljubljane in Beograda. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-247-265-8. http://www.gvzalozba.si/si/elektronska-priloga-h-knjigi-osamosvajanje-slovenije-avtorja-dr--ivana-kristana/. [COBISS.SI-ID 269774592]

425. KRISTOF, Agota. Analfabetka : avtobiografska pripoved, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 61 str. ISBN 978-961-241-766-6. [COBISS.SI-ID 268752640]

426. Kronika. Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]

427. ČANJI, Vanesa, VOLFAND, Jože. Krško. Celje: Fit media, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-48-9. [COBISS.SI-ID 263779584]

428. KUHELJ, Robert. Biokemija v praksi : načela in tehnike. 3. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-57-2. [COBISS.SI-ID 265742336]

429. KUKANJA, Marko. Management prehrambenih obratov : operativni procesi. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. 145 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6832-28-1. [COBISS.SI-ID 263286016]

430. KUNEJ, Rebeka. Štajeriš : podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa, (Zbirka Folkloristika, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-254-407-2. [COBISS.SI-ID 264367872]

431. KÜNG, Hans. Kaj verujem?. Ljubljana: Društvo 2000, 2013. 330 str. ISBN 978-961-6533-49-2. [COBISS.SI-ID 265951488]

432. KUNST, Bojana. Umetnik na delu : bližina umetnosti in kapitalizma, (Zbirka Transformacije, št. 34). Ljubljana: Maska, 2012. ISBN 978-961-6572-33-0. [COBISS.SI-ID 266146560]

433. KUSTEC LIPICER, Simona, SLABE ERKER, Renata, BARTOLJ, Tjaša. Javnopolitični ukrepi in modeli športne politike v Sloveniji, (Knjižna zbirka Javne politike, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 230 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-608-8. [COBISS.SI-ID 263710464]

434. KVEDER, Zofka. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). Maribor: Litera, 2005-. Zv. <1 ; 3>. ISBN 961-6422-74-X. ISBN 978-961-254-488-1. [COBISS.SI-ID 54781185]

435. BEŠTER-ROGAČ, Marija, BONČINA, Matjaž, CERAR, Janez, HRIBAR, Barbara, LAH, Jurij, LAJOVIC, Andrej, LUKŠIČ, Miha, PRISLAN, Iztok, ŠARAC, Bojan. Laboratorijske vaje iz fizikalne kemije. 1 izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-47-1. [COBISS.SI-ID 268553216]

436. LAHOVNIK, Matej. Združitve in prevzemi podjetij, (Učbeniki Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2013. X, 163 str., ilustr. ISBN 978-961-240-254-9. [COBISS.SI-ID 264901888]

437. LAMUT, Mitja. Parniki Jadrana na razglednicah. Zagreb: V. B. Z., 2013. 288 str., ilustr. ISBN 978-953-304-607-5. [COBISS.SI-ID 269728000]

438. LANG, Angelika. Cvetlice : odkrivamo in določamo najpomembnejše vrste, (Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2663-8. [COBISS.SI-ID 263741184]

439. LAPAJNE, Stanko. Razvoj in sedanje stanje našega državljanskega prava. [V Ljubljani]: "slovenija", 1934. 48 str. [COBISS.SI-ID 91880192]

440. LAUGHTON, Rebecca. Zeleno kmetovanje : priročnik za uspešno ekološko kmetijo ali vrt. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2013. 494 str., preglednice. ISBN 978-961-6861-19-9. [COBISS.SI-ID 265195264]

441. LAZARINI, Franc. Zgodovina rodbine Lazarini : kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2013. 403, [10] str., ilustr. ISBN 978-961-261-299-3. [COBISS.SI-ID 269780480]

442. LEATHER, Sue. Desert, mountain, sea, (Oxford bookworms library, Stage 4, True stories). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479169-4. [COBISS.SI-ID 13234994]

443. LEČNIK, Simona. Slovenština in jaz, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Založba Litera, 2013. 138 str. ISBN 978-961-6780-92-6. [COBISS.SI-ID 75943681]

444. LEFTAH, Mohamed. Zadnji spopad kapetana Nimata, (Zbirka Lambda, 103). Ljubljana: Škuc, 2012. 160 str. ISBN 978-961-6751-65-0. [COBISS.SI-ID 265015296]

445. LEHMANN, Christof. Mala Sončna Žarkica in zajčja družina. 1. izd. Maribor: Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, 2012. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-93248-1-3. [COBISS.SI-ID 263788032]

446. LELJAK, Roman. Major Mitja in Puklasti Miha - prijatelja po krvi. Radenci: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, 2013. 347 str., ilustr. ISBN 978-961-92891-9-8. [COBISS.SI-ID 74510081]

447. LELJAK, Roman. Zbornik Vetrinje, Teharje, Rog. Radenci: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, 2013. 239 str. ISBN 978-961-93502-0-1. [COBISS.SI-ID 74511361]

448. LENARDIČ, Denis. Fotonapetostni sistemi : priročnik : gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje. 2., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Agencija Poti, 2012. XVIII, 674 str., ilustr. ISBN 978-961-90747-8-7. [COBISS.SI-ID 264387584]

449. LENKO, Davorin. Telesa v temi, (Zbirka Aleph, 162). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2013. 203 str. ISBN 978-961-6789-35-6. [COBISS.SI-ID 268439040]

450. LESKOVEC, Janez. Novo življenje : roman. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 2007-2011. Zv. <1-3>. ISBN 978-961-90005-3-3. ISBN 978-961-90005-4-0. ISBN 978-961-90005-7-1. [COBISS.SI-ID 233302784]

451. LESSING, Doris May. Pod kožo : prvi del mojega življenjepisa, do leta 1949, (Zbirka Apokalipsa, 59). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 546 str. ISBN 978-961-6894-05-0. [COBISS.SI-ID 266854400]

452. LEVENE, Lesley. Mislim, torej sem : vse, kar morate vedeti o filozofiji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2707-9. [COBISS.SI-ID 264719104]

453. LEVINAS, Emmanuel. Težavna svoboda : eseji o judovstvu, (Zbirka Religiozna misel, 27). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. XIII, 419 str. ISBN 978-961-278-028-9. [COBISS.SI-ID 262961408]

454. LIESSMANN, Konrad Paul. Univerzum stvari : o estetiki vsakdanjega, (Anima, 03). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 192 str. ISBN 978-3-7086-0669-9. [COBISS.SI-ID 263881984]

455. LIKAR BAJŽELJ, Mirana. Sedem besed, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2012. 161 str. ISBN 978-961-6717-70-0. [COBISS.SI-ID 260862208]

456. Lili in Bine 2, [Berilo v drugem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-271-215-0. [COBISS.SI-ID 261725440]

457. Lili in Bine 3, [Berilo za tretji razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-271-278-5. [COBISS.SI-ID 265179392]

458. LINDGREN, Astrid. Mio, moj Mio, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2795-6. [COBISS.SI-ID 266990848]

459. LIPOVŠEK, Severin. Moč prehrane v športu : kako s prehrano in prehranskimi dopolnili doseči svoj največji potencial in zmogljivost. Ljubljana: Samala, 2013. VII, 333 str., ilustr. ISBN 978-961-92987-1-8. [COBISS.SI-ID 267025152]

460. LIPTON, Bruce H.. Biologija prepričanj : znanstveni dokaz o nadvladi uma nad materijo, (Zbirka Neskončnost). 1. natis. Kranj: Zavod V.I.D., 2013. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-90342-6-2. [COBISS.SI-ID 264858112]

461. LIPUŠ, Florjan. Poizvedovanje za imenom. [Maribor]: Študentska založba Litera, 2013. 64 str. ISBN 978-961-6780-81-0. [COBISS.SI-ID 72904961]

462. Literatura. Ljubljana: LDS, 1989-. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 3468546]

463. Ljubljana : karta mesta = city map. Ljubljana: Geodetska družba, 2013. 1 načrt, barve. [COBISS.SI-ID 22823735]

464. Logatec 1941-1945. Logatec: Vojni muzej, 2013. 344 str., fotogr. ISBN 978-961-93358-1-9. [COBISS.SI-ID 267106304]

465. LORDE, Audre. Zami : novo črkovanje mojega imena : biomitografija, (Zbirka Vizibilija, 31). Ljubljana: Škuc, 2012. 388 str. ISBN 978-961-6751-64-3. [COBISS.SI-ID 264848640]

466. LORENCI, Janko. Trije krogi jeze, (Znanstvena knjižnica, Refleksije, 2). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 368 str., ilustr. ISBN 978-961-235-636-1. [COBISS.SI-ID 267213312]

467. LUHMANN, Niklas, SIMONITI, Jurij (ur.). Oblast, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2013. 165 str. ISBN 978-961-260-070-9. [COBISS.SI-ID 268859136]

468. LUNAČEK, Izar T.. Založeni raj, (#Zbirka #Republika Strip, 19). Ljubljana: Forum, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-60-5. [COBISS.SI-ID 267754240]

469. LUNDER, Urška. Dotik življenja 8 : [učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-271-220-4. [COBISS.SI-ID 264778496]

470. LUPINC, Andrej. Umetne muhe in druge laži : [ter bajke izpod gladine in pripovedke z dna). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 445 str. ISBN 978-961-231-909-0. [COBISS.SI-ID 267220736]

471. MACUH, Bojan. Uvod v sociologijo, (Zbirka Učbeniki FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 165 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-77-1. [COBISS.SI-ID 267739136]

472. MAČEK, Jože. Mašne in svetne ustanove ter legati v Lavantinski škofiji. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012-. Zv. <1->. ISBN 978-961-278-055-5. [COBISS.SI-ID 264550656]

473. MAJHEN, Zvezdana. Majhne modre pravljice 3, (Zbirka Majhne modre, 3). 1. izd. Murska Sobota: Založba Ajda, IBO Gomboc, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6585-61-3. [COBISS.SI-ID 73824257]

474. MAKINE, Andreï. Rekviem za vzhod. Ljubljana: eBesede, 2013. 264 str. ISBN 978-961-6922-03-6. ISBN 978-961-6922-04-3. [COBISS.SI-ID 266075136]

475. MAKOVEC, Tomaž. Splošna kemija v medicini. Ljubljana: samozal., 2012. 267 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-276-314-5. [COBISS.SI-ID 259232768]

476. MALAČIČ, Emi. Mačkon gospodične Valentine, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-78-1. [COBISS.SI-ID 268163328]

477. MANDEL, Ernest. Pomen druge svetovne vojne, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2013. 283 str. ISBN 978-961-6768-54-2. [COBISS.SI-ID 268949248]

478. MÁRAI, Sándor. Esterina zapuščina, (Nostalgija). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 128 str. ISBN 978-961-241-746-8. [COBISS.SI-ID 267363840]

479. MARÍAS, Javier. Zaljubljenosti. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 397 str. ISBN 978-961-231-886-4. [COBISS.SI-ID 266385920]

480. MARKUŠ, Jasna. Velika zmaga Janija Trepetla, (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte, 8). 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-18-1. [COBISS.SI-ID 72737025]

481. MARKUŠ, Jasna. Začarana telefona Ive in Ane, (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte, 9). 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-28-0. [COBISS.SI-ID 73766145]

482. MARTIN, J. P.. Stric vse uredi, (Zbirka Novi mladinski klasiki). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-55-7. [COBISS.SI-ID 265537280]

483. MARX, Karl. Kapital : kritika politične ekonomije. 3., razširjena izd. Ljubljana: Sophia, zavod za založniško dejavnost, 2012-. Zv. <1->. ISBN 978-961-6768-57-3. [COBISS.SI-ID 265793792]

484. MASTNAK, Matjaž. Cvetoča pomlad, (Zbirka O cvetani in živani). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-272-104-6. [COBISS.SI-ID 264010752]

485. NOVAK, Tina, PEPERKO, Aljoša, RUPNIK POKLUKAR, Darja, ZAKRAJŠEK, Helena. Matematika 1 : naloge in postopki reševanja. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2013. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-68-4. [COBISS.SI-ID 269071360]

486. MATIČIČ, Dušan. Geografija na maturi 2014, (Zbirka Priročniki, št. 59). Kamnik: Ico, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-25-9. [COBISS.SI-ID 267539200]

487. MATIĆ ZUPANČIČ, Jadranka. Tramontana, (Zbirka Oglej, 19). Maribor: Mariborska literarna družba, 2012. 88 str. ISBN 978-961-6483-36-0. [COBISS.SI-ID 71132417]

488. MATKOVIČ, Dijana. V imenu očeta, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2013. 92 str., fotogr. ISBN 978-961-277-040-2. [COBISS.SI-ID 268976640]

489. MATTICK, Paul. Vse po starem : gospodarska kriza in polom kapitalizma, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2013. 151 str. ISBN 978-961-6798-38-9. [COBISS.SI-ID 269690880]

490. MAURER, Neža. Live, love & leave. 1st ed. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-278-021-0. [COBISS.SI-ID 262178560]

491. MAURER, Neža. Vsi moji dnevi so sobote. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-272-135-0. [COBISS.SI-ID 269575424]

492. VODOPIVEC, Vinko (ur.). Zbornik Desete mednarodne konference Izvor Evropejcev, Ljubljana, 1. junija 2012 = Proceedings of the Tenth International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, June 1st 2012, (Korenine slovenskega naroda). Ljubljana: Jutro, 2012. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-64-9. [COBISS.SI-ID 264061696]

493. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Samostojnost predšolskega otroka : zbornik. Ljubljana: MiB, 2013. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-92823-6-6. [COBISS.SI-ID 264773888]

494. PETRIČ, Tanja (ur.), KAVZAR HUDEJ, Maja (ur.). Vilenica : navdih meja = inspiration of borders : križišča evropske literature = crossroads of European literature. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2013. 405, [3] str., fotogr. ISBN 978-961-6547-76-5. [COBISS.SI-ID 268389376]

495. MEDVED, Drago. Slovenski Dunaj. Izpopolnjena izd. Celje: Grafika Gracer, 2013. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-60-3. [COBISS.SI-ID 265211904]

496. MEDVED, Ksenija. Park čudes : zgodbe iz pravljičnega otroštva. Ivančna Gorica: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2012. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-45-9. [COBISS.SI-ID 264524544]

497. MENASSE, Robert. Izgon iz pekla, (Zbirka Moderni klasiki, 69). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 375 str. ISBN 978-961-231-903-8. [COBISS.SI-ID 264640512]

498. MENNEN, Patricia. Vse o dinozavrih, (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1955-8. [COBISS.SI-ID 268412672]

499. Mentor. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1978-. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 8581632]

500. MERWIN, William Stanley. Beseda v svinčniku, (Zbirka Nova lirika, 22). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 107 str. ISBN 978-961-01-2751-2. [COBISS.SI-ID 264964864]

501. MESSORI, Vittorio. Bernardka nas ni prevarala : zgodovinska raziskava o resničnosti Lurda. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 342 str. ISBN 978-961-222-984-9. [COBISS.SI-ID 268609536]

502. MEŠKO, Kristofer. Predlog ljudske ustave : po predlogi švicarske in primerjava z Ustavo Republike Slovenije iz leta 1991. 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2013. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-06-0. [COBISS.SI-ID 266775552]

503. MILČINSKI, Fran. V Butalah sejejo sol, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-274-173-0. ISBN 978-961-274-174-7. [COBISS.SI-ID 265035776]

504. MILČINSKI, Frane, OBLAK MILČINSKI, Tatjana (ur.). Kapljica in morje : izbrane pesmi, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 68 str. ISBN 978-961-274-170-9. [COBISS.SI-ID 264052480]

505. MILČINSKI, Frane, OBLAK MILČINSKI, Tatjana (ur.). Ljubezen naj gre vedno v cvet : izbrane pesmi, (Zbirka Kiosk, Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 227 str., fotogr. ISBN 978-961-274-076-4. [COBISS.SI-ID 264052224]

506. MILČINSKI, Maja. Azijske filozofije in religije, (Zbirka Kultura). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 405 str., [5] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-01-2836-6. [COBISS.SI-ID 269050624]

507. MILISAV, Irina. Izbrane teme iz biokemije za zdravstvene fakultete. 1. izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2010. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-18-7. [COBISS.SI-ID 252823552]

508. MILLÁS, Juan José. Ženski v Pragi, (Zbirka Helia, 4). Ljubljana: Društvo 2000; Koper: KUD AAC Zrakogled, 2012. 231 str. ISBN 978-961-6533-47-8. [COBISS.SI-ID 264137216]

509. MINATTI, Ivan. Nekoga moraš imeti rad. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2765-9. [COBISS.SI-ID 265913088]

510. PILETIČ, Sebastijan, ZALETEL, Zala, KOLAR, Edvard. Miroslav Cerar in njegov čas. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 2009. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6733-01-4. [COBISS.SI-ID 247751424]

511. MLINAR, Rudi. Ko ni cvetela ajda, (Slovenske večernice, 163), (Družinske večernice, 163). 1. izd. V Celovcu: Mohorjeva; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2013. 278 str. ISBN 978-961-278-078-4. ISBN 978-3-7086-0748-1. [COBISS.SI-ID 267781888]

512. MODEC, Barbara, LAH, Nina. Vaje iz spektroskopije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-37-2. [COBISS.SI-ID 265090048]

513. MÖDERNDORFER, Vinko. Balzacov popek : pripoved običajne norosti, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 243 str. ISBN 978-961-01-2749-9. [COBISS.SI-ID 265606912]

514. MÖDERNDORFER, Vinko. Izdelovalec zvonov : razmišljanja o literaturi, gledališču, filmu in drugih rečeh. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 352 str. ISBN 978-961-231-928-1. [COBISS.SI-ID 266936064]

515. MÖDERNDORFER, Vinko. Kot v filmu. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2796-3. [COBISS.SI-ID 266026496]

516. MODIC, Dušan. Trikotniki : s prilogo na zgoščenki. Ljubljana: Math, 2009. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6100-89-2. [COBISS.SI-ID 247576576]

517. Moj planet. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005-. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 221601024]

518. Moja nosečnost in otrok : priročnik za zdravo in srečno nosečnost ter skrb za otroka do tretjega leta starosti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2336-1. [COBISS.SI-ID 260176640]

519. FELDMAN, Thea. Moja prva enciklopedija z medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji, Narava. Zagreb: Egmont, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0500-6. [COBISS.SI-ID 251853056]

520. FELDMAN, Thea. Moja prva enciklopedija z medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji, Zemlja. Zagreb: Egmont, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0501-3. [COBISS.SI-ID 251853312]

521. FELDMAN, Thea. Moja prva enciklopedija z medvedkom Pujem in njegovimi prijatelji, Živali. Zagreb: Egmont, 2010. 193 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0499-3. [COBISS.SI-ID 251853568]

522. Monitor. Ljubljana: Pasadena, 1991-. ISSN 1318-1017. [COBISS.SI-ID 28012800]

523. MOOR, Margriet de. Slikar in dekle, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 263 str. ISBN 978-961-242-596-8. [COBISS.SI-ID 266475776]

524. MOORE, Donald E.. Čudoviti svet živali : [v katerega vas popeljejo liki iz priljubljenih filmov Disney Pixar], (Disney, Učenje). [Zagreb]: Egmont, 2012. 125 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0756-7. [COBISS.SI-ID 1790411]

525. MORRIS, Jan. Benetke, (Zbirka S poti). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 385 str., zvd. ISBN 978-961-231-949-6. [COBISS.SI-ID 267079936]

526. MOZETIČ, Brane. Dežela bomb, dežela trav, (Aleph, 160). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2013. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6789-33-2. [COBISS.SI-ID 266878720]

527. MRAK MERHAR, Irena, VIDMAR, Klara, UMEK, Lucija. Uporaba igre v andragoških procesih. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Salve, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-211-672-9. [COBISS.SI-ID 265811712]

528. MUCK, Desa. Blazno resno slavni, (Zbirka Blazno resno o ---). 2., prenovljeni natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2237-1. [COBISS.SI-ID 263984896]

529. MURAIL, Marie-Aude. Oh, boy!, (Zbirka Zorenja+). 1. izd. Dob: Miš, 2013. 187 str. ISBN 978-961-272-122-0. [COBISS.SI-ID 267973888]

530. MURAKAMI, Haruki. 1Q84, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-2013. 2 zv. ISBN 978-961-01-2273-9. ISBN 978-961-01-2595-2. [COBISS.SI-ID 263842304]

531. ŠERC, Slavo (ur.). Na robu bele tišine : antologija sodobne švicarske kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 342). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. ISBN 978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

532. NADJ ABONJI, Melinda. Golobi vzletijo. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 283 str. ISBN 978-961-231-901-4. [COBISS.SI-ID 264405248]

533. NANCY, Jean-Luc. Singularna pluralna bit. Lepota, (Filozofska zbirka Aut, 57). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 194 str. ISBN 978-961-6894-06-7. [COBISS.SI-ID 264422400]

534. DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, PETERLIN, Judita, UHAN, Miha, ČERNE, Matej, MARIČ, Miha. Napredni management, (Zbirka Maksima). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2013. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-240-259-4. [COBISS.SI-ID 267302400]

535. NDIAYE, Marie. Tri močne ženske, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 268 str. ISBN 978-961-241-569-3. [COBISS.SI-ID 257055488]

536. NEKREP, Mojca. Poslovne finance, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 203 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-78-8. [COBISS.SI-ID 267739392]

537. NESBØ, Jo. Pentagram. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 431 str. ISBN 978-961-261-247-4. ISBN 978-961-261-250-4. [COBISS.SI-ID 261292800]

538. NESBØ, Jo. Prdoprašek doktorja Proktorja. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-261-273-3. [COBISS.SI-ID 265156608]

539. NEUBAUER, Henrik. Obrazi slovenskega baleta : biografski leksikon. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: samozal., 2013. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-276-772-3. [COBISS.SI-ID 267878144]

540. NEUMAN, Andrés. Samogovori. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 172 str. ISBN 978-961-231-965-6. [COBISS.SI-ID 269635584]

541. NEUSNER, Jacob. Rabin se pogovarja z Jezusom. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 167 str. ISBN 978-961-278-072-2. [COBISS.SI-ID 266954752]

542. CASSIN, Barbara, BADIOU, Alain, WISMANN, Heinz, DOLAR, Mladen, DOLAR, Mladen (ur.). Ni spolnega razmerja, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 134 str., tabele. ISBN 978-961-6376-57-0. [COBISS.SI-ID 264788992]

543. NOVAK, Boris A.. Definicije, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2013. 122 str. ISBN 978-961-277-039-6. [COBISS.SI-ID 268330240]

544. NOVAK, Vesna. Kadrovanje, (Skripta). Kranj: Moderna organizacija v okviru FOV, 2008. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-232-225-0. [COBISS.SI-ID 242013184]

545. NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Nove razvojne perspektive, (Regionalni razvoj, 4). Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 188 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-490-4. [COBISS.SI-ID 269093376]

546. AMBROŽIČ, Matjaž, BOBIČ, Pavlina (ur.), ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, <2013->. Zv. <1->, portreti. ISBN 978-961-254-645-8. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]

547. LEVIČAR, Tomaž. Novo mesto : turistični vodnik. 1. izd. Novo mesto: Zavod za turizem, 2012. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-269-766-2. [COBISS.SI-ID 262711808]

548. NUSSDORFER, Vlasta. Obstaja pot. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. 263 str. ISBN 978-961-272-137-4. [COBISS.SI-ID 269989632]

549. NUSSDORFER, Vlasta. Živi in pusti živeti. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-272-106-0. [COBISS.SI-ID 264201728]

550. DJILAS, Ivana, GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, WOOD, David, MENCIN ČEPLAK, Metka, ANTIĆ, Milica G., REGINSTER, Gaëtane, PELEVIĆ, Maja, BAUK, Dino. Odraščajoča publika : osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi, (Zbirka Gledališče in vzgoja, 1/2013). Ljubljana: Lutkovno gledališče: Assitej, Center za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti, 2013. 83, 85 str. ISBN 978-961-92479-7-6. [COBISS.SI-ID 268847104]

551. Oktavija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 128 str., [2] f. pril. ISBN 978-961-278-044-9. [COBISS.SI-ID 263796992]

552. BRILEJ, Roman, IVANEC, Dezider, OSTRUH, Darja, PURG, Damijan. Omega 2, Elementarne funkcije, kompleksna števila : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2010. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-54-0. [COBISS.SI-ID 251677184]

553. BRILEJ, Roman, IVANEC, Karolina, OSTRUH, Darja, ROJS, Zlatko. Omega 2, Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2013. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-66-3. [COBISS.SI-ID 267447040]

554. BRILEJ, Roman, KUŠAR, Barbara, ROBIČ, Tatjana, ROJS, Zlatko. Omega 3, Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2009. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-81-6. [COBISS.SI-ID 246187264]

555. OMERZA, Igor. 88 stopnic do pekla : kako je Zemljaričev Janez ugrabil Bato Todorovića. 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2013. 271 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0725-2. [COBISS.SI-ID 264455424]

556. ŠTUPNIKAR, Magda, PINTAR, Darja, MUROVEC, Tatjana, VESELIČ, Emina. Opismenjevanje in razvoj vseh čutil. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-234-927-1. [COBISS.SI-ID 263131648]

557. Organizacija. Kranj: Moderna organizacija, 1995-. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 610909]

558. FLAKER, Vito, MALI, Jana, RAFAELIČ, Andreja, RATAJC, Simona. Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. VII, 304 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-45-3. [COBISS.SI-ID 265968128]

559. BALAŽIC, Mojca, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, BRECELJ, Gaja, HLEBŠ, Sonja, JEROMEN, Tina, KACIN, Alan, KARBA, Renata, KOS, Anita, LEVOVNIK, Marko, MESARIČ, Ema, PAVLIN, Tomaž, PISK, Jernej, PORI, Maja, PORI, Primož, RADINJA, Tine, RAUTER, Samo, SILA, Boris. Osnove športne rekreacije. Ljubljana: Športna unija Slovenije, 2013. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-91483-8-9. [COBISS.SI-ID 266220544]

560. OSOJNIK, Iztok. Somrak suverenosti : tanatalna politika oblasti, (Filozofska zbirka Aut, 60). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 525 str. ISBN 978-961-6894-13-5. [COBISS.SI-ID 267524864]

561. OSREDKAR, Mari Jože, HARCET, Marjana. Pojem odrešenja in nauki o odrešenju v svetovnih religijah, (Znanstvena knjižnica, 35). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta, 2012. 96 str. ISBN 978-961-6873-14-7. [COBISS.SI-ID 264801280]

562. OSTI, Josip. Izgon v raj : izbrane pesmi, (Knjižnica Kondor, zv. 340). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 421 str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-01-2272-2. [COBISS.SI-ID 264059648]

563. OVIDIUS NASO, Publius. Metamorfoze. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013-. Zv. <1->. ISBN 978-961-241-711-6. [COBISS.SI-ID 265574656]

564. BULL, Victoria (ur.), DUNCAN, Robert (ur.). Oxford wordpower dictionary. New 4th ed. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2012. VI, 839,16, 16, 64 str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-0-19-439823-7. ISBN 978-0-19-439798-8. ISBN 978-0-19-439821-3. ISBN 978-0-19-439822-0. [COBISS.SI-ID 3148516]

565. PAHOR, Boris, REBULA, Alojz. Edvard Kocbek : pričevalec našega časa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 153 str., fotogr. ISBN 978-961-231-957-1. [COBISS.SI-ID 268080640]

566. PAHOR, Boris. In mimo je šel spomin : trenutni in ne prav trenutni zapisi (1936-2010). Trst: Mladika, 2013. 317 str. ISBN 978-88-7342-189-4. [COBISS.SI-ID 6169324]

567. PAPLER, Drago. Osnove uporabe lesne biomase. Ljubljana: Energetika marketing, 2013. 419 str., ilustr. ISBN 978-961-90741-5-2. [COBISS.SI-ID 266232064]

568. PARSONS, Paul. 3 minute za Einsteina : kratki povzetki njegovega življenja, teorij in vpliva na sodobno znanost in življenje. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-251-318-4. [COBISS.SI-ID 263458816]

569. PARTLJIČ, Tone. Pasja ulica : roman, (Knjižna zbirka Maribor). Maribor: Litera, 2013. 261 str. ISBN 978-961-6780-90-2. [COBISS.SI-ID 75252225]

570. PARVELA, Timo. Ela in prijatelji 2, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2246-3. [COBISS.SI-ID 265652736]

571. PATTERSON, Charles. Večna Treblinka : človekov odnos do živali in holokavst, (Zbirka Sanje, Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 270 str. ISBN 978-961-6767-83-5. [COBISS.SI-ID 255040512]

572. PAVČEK, Tone. Juri Muri drugič v Afriki. 1. izd. Dob: Miš, 2013. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-272-120-6. [COBISS.SI-ID 266964992]

573. PAVČEK, Tone. Juri Muri gre po srečo : [četrti del stare zgodbe]. 1. izd. Dob: Miš, 2012. [64] str., ilustr. ISBN 978-961-272-107-7. [COBISS.SI-ID 264653056]

574. PAVČEK, Tone. Juri Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-272-084-1. [COBISS.SI-ID 262073600]

575. PAVČNIK, Marijan. Argumentacija v pravu : od življenjskega primera do pravne odločitve, (Zbirka Pravna obzorja, 47). 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013. 540 str. ISBN 978-961-247-262-7. [COBISS.SI-ID 268983552]

576. PAVEL, Avgust, JESENŠEK, Marko (ur.). Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 100). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. 474 str., tabele, ilustr. ISBN 978-961-6656-94-8. [COBISS.SI-ID 75409409]

577. PAVLIHA, Boris. Zgodovina na maturi 2014 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu], (Zbirka Priročniki, št. 58). [Posodobljena izd.]. Kamnik: Ico, 2013. VII, 268 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-24-2. [COBISS.SI-ID 267538944]

578. PAVLIN, Sabina. Nujni dediči. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 447 str. ISBN 978-961-204-492-3. [COBISS.SI-ID 260290048]

579. PEČJAK, Vid, ŠTRUKELJ, Milan. Ustvarjam, torej sem. 1. natis. Celovec: Mohorjeva založba, 2013. 239 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0790-0. [COBISS.SI-ID 269201664]

580. PEJKOVIĆ, Božena, JESENŠEK, Marko. Vodnik skozi anatomsko terminologijo = Ductio per terminologiam anatomicam. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2013. 190, 182 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-47-4. [COBISS.SI-ID 267753472]

581. PELEVIN, Viktor Olegovič. Sveta knjiga volkodlaka. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 381 str. ISBN 978-961-231-908-3. [COBISS.SI-ID 269445632]

582. PEPELNIK, Ana. Cela večnost, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2013. 75 str. ISBN 978-961-6717-85-4. [COBISS.SI-ID 267024640]

583. PERDIH, Anton. Izvor Slovencev in drugih Evropejcev. Ljubljana: Jutro, 2013. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-75-5. [COBISS.SI-ID 269148416]

584. PERKO, Andrej. Pijan od življenja : premagati alkohol in spet zaživeti, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2686-7. [COBISS.SI-ID 264762112]

585. PERKO, Janja, HODAK, Marjana. Slovenščina na ustni maturi 2014 : priročnik. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 268 str. ISBN 978-961-01-2674-4. [COBISS.SI-ID 266863360]

586. PERŠAK, Tone. Usedline. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 379 str. ISBN 978-961-231-956-4. [COBISS.SI-ID 268125952]

587. PESEK, Rosvita. Pučnik. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 491 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0753-5. [COBISS.SI-ID 269732864]

588. Petelinček Petelanček : sto najlepših ljudskih in priljubljenih pesmi za otroke. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 111 str., ilustr., note. ISBN 978-961-01-0730-9. [COBISS.SI-ID 255656192]

589. PETERLIN, Irena. Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost, (Zbirka Scientia iustitia, 23). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 347 str. ISBN 978-961-247-246-7. [COBISS.SI-ID 266981120]

590. PETKOVŠEK, Gregor. Islam v Evropi. 1. izd. Ljubljana: Zavod Abraham, 2013. 159 str. ISBN 978-961-281-138-9. [COBISS.SI-ID 268581888]

591. PETTERSON, Per. V Sibirijo, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Študentska založba Litera, 2013. 187 str. ISBN 978-961-6780-84-1. [COBISS.SI-ID 73917441]

592. PHELAN, Thomas W.. Štejem do tri : učinkovita vzgoja otrok od 2. do 12. leta. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-251-343-6. [COBISS.SI-ID 266837248]

593. PINDARUS. Slavospevi in izbrani fragmenti, (Sidera, 1). Ljubljana: Družina, 2013. 415 str. ISBN 978-961-222-948-1. [COBISS.SI-ID 265841408]

594. PINTERIČ, Uroš, PRIJON, Lea. Volilna kampanja za predčasne volitve v Sloveniji leta 2011 in nje vpliv na volilni rezultat. Brje: CK-ZKS center za raziskave, 2012. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-92898-3-9. [COBISS.SI-ID 264701952]

595. PIRC, Tomo. Stoletna bukev, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-48-4. [COBISS.SI-ID 260064768]

596. PISKERNIK, Maja. Čarovnija okusov : kuhajmo brez glutena, jajc in laktoze. Ljubljana: samozal. M. Piskernik, 2013. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-276-702-0. [COBISS.SI-ID 266365696]

597. PISON, Igor. Zasilni izhodi. Trst: Mladika, 2013. 189 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-194-8. [COBISS.SI-ID 6328812]

598. PIŠTALO, Vladimir. Tesla, portret med maskami, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 463 str. ISBN 978-961-241-693-5. [COBISS.SI-ID 264500736]

599. PIŠTʼANEK, Peter. Rivers of Babylon, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 380 str. ISBN 978-961-01-2278-4. [COBISS.SI-ID 263020544]

600. PITAMIC, Maja. Otroške igre : zabavne dejavnosti po metodi montessori : [od 1. do 3. leta in več], (Zbirka Za starše in vzgojitelje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2634-8. [COBISS.SI-ID 264069120]

601. PITAMIC, Maja. Pokaži mi, kako se to naredi : spoznavanje dejavnosti po metodi montessori : [od 2. do 5. leta], (Zbirka Za starše in vzgojitelje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 165, [11] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2624-9. [COBISS.SI-ID 264068352]

602. PIVKA, Jurij. Pohorje : nazaj k naravi = return to nature = zurück zur Natur. Miklavž na Dravskem polju: Roman, 2013. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-93258-3-4. [COBISS.SI-ID 268311552]

603. PIVKA, Jurij. Slovenija : dežela navdiha = land of inspiration = land der inspiration. Miklavž na Dravskem polju: Roman, 2013. 297 str., ilustr. ISBN 978-961-93258-2-7. [COBISS.SI-ID 264626176]

604. Planinski vestnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 1895-. ISSN 0350-4344. [COBISS.SI-ID 11040258]

605. PLATO. Sokratov zagovor. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 102 str. ISBN 978-961-6806-11-4. ISBN 978-961-6806-12-1. ISBN 978-961-278-092-0. ISBN 978-961-278-093-7. [COBISS.SI-ID 75181057]

606. PLAUTUS, Titus Maccius. Osli. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-241-748-2. [COBISS.SI-ID 267807744]

607. ZAGORC, Meta, KRALJ, Neva, JERAM, Nina, VIHTELIČ, Anita. Ples v vrtcu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-234-846-5. [COBISS.SI-ID 267707648]

608. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius. Naravoslovje. 1, Kozmologija in geografija : knjige 1-6, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 362 str. ISBN 978-961-254-425-6. [COBISS.SI-ID 265275392]

609. POČIVAVŠEK, Marija. En gros & en detail : trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne : trendi, strukture, prakse, (Zgodovini.ce, 13). Celje: Zgodovinsko društvo, 2012. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-6845-03-8. [COBISS.SI-ID 263525888]

610. PODGORNIK, Ana, UDOVIČ, Boštjan, SIMONITI, Iztok. Kulturna diplomacija slovanskih držav v Evropski uniji, (Knjižna zbirka Acta diplomatica). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 238 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-613-2. ISBN 978-961-235-614-9. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 263958528]

611. PIRC, Tadej (ur.). Podobe solidarnosti, (Zbirka Khoros). Gornja Radgona: A priori, 2012. 172 str. ISBN 978-961-93401-0-3. [COBISS.SI-ID 264055552]

612. PODRŽAJ, Primož. Linearna teorija krmiljenja sistemov. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-49-3. [COBISS.SI-ID 264001536]

613. PODRŽAJ, Rudi. Simonove priče, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 198 str. ISBN 978-961-241-720-8. [COBISS.SI-ID 265616384]

614. PODSTENŠEK, Tomo. Sodba v imenu ljudstva : roman. Maribor: Droplja, 2012. 325 str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-93400-0-4. [COBISS.SI-ID 71978753]

615. POGAČNIK, Andrej. Prostorsko načrtovanje turizma. 1. izd. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Komisija za tisk, 2008. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-6167-85-7. [COBISS.SI-ID 242961408]

616. POGAČNIK, Andrej. Prostorskonačrtovalska kompozija : [esej : strokovna monografija]. Ljubljana: samozaložba, 2013. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-276-743-3. [COBISS.SI-ID 267111680]

617. Pogled. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2007-. [COBISS.SI-ID 65897985]

618. Pogledi. Ljubljana: Delo, 2010-. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 250351104]

619. POGAČAR, Peter, KRČMAR, Jelena, RANGUS, Andraž, ŽIHER, Mitja. Pokojninski sistem po novem : novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v praksi. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2013. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-98-3. [COBISS.SI-ID 266382080]

620. POKORN, Dražigost, ČAJAVEC, Rudi. Prehrana rekreativca in vrhunskega športnika. Celje: Diagnostični center, 2006. 55 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-91823-0-8. [COBISS.SI-ID 227031808]

621. POLIČ, Andraž. Ona je mesto : Ljubljana, Praga, New York, (Knjižna zbirka Križpotja, Poezija). Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-255-060-8. [COBISS.SI-ID 75249153]

622. SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), VELIKONJA, Mitja (ur.), JEZERNIK, Božidar (ur.). Politika praznovanja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem, (Zupaničeva knjižnica, št. 37). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-237-570-6. [COBISS.SI-ID 265970688]

623. PORCHIA, Antonio. Glasovi, (Nova znamenja, 45). Maribor: Litera, 2013. 101 str. ISBN 978-961-6780-94-0. [COBISS.SI-ID 76172033]

624. PORI, Primož, PORI, Maja, VIDIČ, Sanja. 251 vaj moči za radovedne. Ljubljana: Športna unija Slovenije, 2013. 136 str., fotogr. ISBN 978-961-91483-6-5. [COBISS.SI-ID 266034688]

625. ANKO, Boštjan (ur.), PERKO, Franc (ur.). Za naš gozd : gozdarska anketa 1941. : zbornik referatov prvega posveta o stanju gozdarstva na Slovenskem, Ljubljana, 27. februarja - 1. marca 1941. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2012. 520 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-26-7. [COBISS.SI-ID 263032832]

626. POTOČNIK, Dragan. Viri in pouk zgodovine, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 99). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6930-08-6. [COBISS.SI-ID 74876673]

627. POTOČNJAK, Draga. Skrito povelje, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 383 str., ilustr. ISBN 978-961-274-187-7. [COBISS.SI-ID 267419904]

628. PRAPER, Peter. Skupinska psihoterapija : od teorije do znanosti. 1. izd. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 253 str. ISBN 978-961-93018-5-2. [COBISS.SI-ID 72452865]

629. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Mačji zakaji, (Zbirka Žlabudron). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2236-4. [COBISS.SI-ID 265316864]

630. ARHAR, Vojan Tihomir, MATKO LUKAN, Irena (ur.), ILC, Andrej (ur.), UČAKAR, Pavle (ur.). Pravljični cvet : zgodbe in pesmi s podobami Marjance Jemec Božič, (Zbirka Sončnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 341 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2231-9. [COBISS.SI-ID 268828416]

631. PREGELJ, Sebastijan. Pod srečno zvezdo : roman. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 235 str. ISBN 978-961-231-948-9. [COBISS.SI-ID 269085696]

632. PREGL, Slavko. Kukavičje jajce. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 260 str. ISBN 978-961-231-943-4. [COBISS.SI-ID 267013120]

633. PREGL, Slavko. Velika skrivnostna skrivnost. 1. izd. Dob: Miš, 2013. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-272-113-8. [COBISS.SI-ID 265633024]

634. PREŠEREN, France. Zdravljica, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2234-0. [COBISS.SI-ID 265005056]

635. ŠUŠTERŠIČ, Mario (ur.). Primorski sokoli bodo še leteli : življenje in delo Bojana Pavletiča. Trst: Mladika, 2013. 141 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-193-1. [COBISS.SI-ID 6321644]

636. PRINČIČ, Jože. Križ in kapital : premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 310 str., ilustr. ISBN 978-961-241-772-7. [COBISS.SI-ID 268869888]

637. PROSEN, Helena, KRALJ CIGIĆ, Irena, STRLIČ, Matija. Praktikum iz analizne kemije : za univerzitetni študij kemije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-34-1. [COBISS.SI-ID 263437824]

638. Proteus. Ljubljana: Prirodoslovno društvo Slovenije. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 7547138]

639. AVSEC, Andreja (ur.). Psihodiagnostika osebnosti. 1. ponatis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, cop. 2007. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-237-179-1. [COBISS.SI-ID 250124288]

640. RABE, Cordula. Španska Jakobova pot : od Pirenejev do Santiaga de Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe : vse etape - z različicami in višinskimi profili. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 226 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2330-9. [COBISS.SI-ID 265087744]

641. RAJH, Bernard. Govoriti in povedati : uvod v študij (slovenskega) jezika, (Zbirka Dialogi, letn. 14). 1. izd. Maribor: Založba Aristej, 2013. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-220-085-5. [COBISS.SI-ID 75531009]

642. RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna. Lili in Bine 1, [Učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-271-101-6. [COBISS.SI-ID 259461888]

643. RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna. Lili in Bine 2, [Učbenik za matematiko v drugem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-271-213-6. [COBISS.SI-ID 262306560]

644. RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna. Lili in Bine 3, [Učbenik za matematiko v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-271-279-2. [COBISS.SI-ID 267755264]

645. RANKE-HEINEMANN, Uta. Evnuhi za nebeško kraljestvo : katoliška cerkev in spolnost od Jezusa do Benedikta XVI. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 501 str. ISBN 978-961-241-688-1. [COBISS.SI-ID 263786752]

646. RAZPOTNIK, Jelka, SNOJ, Damjan. Raziskujem preteklost 9, [Učbenik za zgodovino v 9. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-271-299-0. [COBISS.SI-ID 267919104]

647. BORKO, Božidar (ur.). Razstava slovenskega novinarstva : [Ljubljana, 1. - 12. IX. 1937]. V Ljubljani: Jugoslov. novinarsko udruženje, ljubljanska sekcija, 1937. XV, 269 str., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1095683]

648. REALE, Giovanni. Zgodovina antične filozofije, (Studia humanitatis, Posebna izdaja). Ljubljana: Studia humanitatis, <2002>-. 5 zv., ilustr. ISBN 961-6262-45-9. ISBN 961-6262-46-7. ISBN 961-6262-47-5. ISBN 961-6262-48-3. ISBN 961-6262-49-1. ISBN 961-6262-50-5. [COBISS.SI-ID 124697344]

649. REBULA, Marjanka. Srebrna skrinjica. Trst: Mladika, 2013. 265 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-191-7. [COBISS.SI-ID 6310636]

650. REČNIK, Aleksander. Minerali svinčevo-cinkovega rudišča Mežica. Ljubljana [i. e. Salzhemmendorf]: Bode Verlag, 2010. 112 str., ilustr. ISBN 978-3-942588-01-0. [COBISS.SI-ID 24020775]

651. REČNIK, Aleksander. Minerali živosrebrovega rudišča Idrija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan"; [Salzhemmendorf]: Bode, cop. 2012. 112 str., ilustr. ISBN 978-3-942588-10-2. [COBISS.SI-ID 1115125]

652. REGOVEC, Matjaž. Potovanje skozi Jungov Mysterium I : alkimijski simboli transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012. 489 str., ilustr. ISBN 978-961-93111-4-1. [COBISS.SI-ID 262437888]

653. REGOVEC, Matjaž. Psihoanalitična alkimija : uvod v simboliko in psihodinamiko transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-93111-3-4. [COBISS.SI-ID 262437632]

654. REICH-RANICKI, Marcel. Moje življenje, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 470 str. ISBN 978-961-241-742-0. [COBISS.SI-ID 267034368]

655. REICHENBERG, Mitja. Wagner in film : rojstvo filmske glasbe iz duha Wagnerjevih idej. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2013. 305 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-76-2. [COBISS.SI-ID 268650752]

656. REPAR, Primož. Eksistencialna revolucija, (Filozofska zbirka Aut, 61). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 90 str. ISBN 978-961-6894-15-9. [COBISS.SI-ID 267911168]

657. REPAR, Stanislava. Slovenka na kvadrat : razglednice iz Slovenije, [Slov]aške : 2001-2010, (Posebne izdaje, 12). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-20-3. [COBISS.SI-ID 268443904]

658. REPE, Borivoj. Črno belo v Tehnicolorju. Ljubljana: Math, 2012. 412 str. ISBN 978-961-6100-97-7. [COBISS.SI-ID 259490816]

659. BELE, Jani, HABJAN, Vladimir, BROJAN, Janez, GAŠPERIN, Damjan, HABJAN, Vladimir, KAVAR, Janez, MALEŠIČ, France, OMAN, Pavel, PODOBNIK, Pavle, POGAČAR, Eva, POLAJNAR, Dušan, ŠEGULA, Pavle, ŠKERBINEK, Danilo, TOMAZIN, Iztok. Reševanje v gorah : sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji : 1912-2012. Kranj: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2012. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-269-635-1. [COBISS.SI-ID 260350720]

660. ZIDAR GALE, Tatjana, ŽAGAR, Igor Ž., ŽMAVC, Janja, PIRC, Vlado. Retorika : uvod v govorniško veščino : učbenik za retoriko kot izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, (Zbirka Učbeniška gradiva). 1. izd. Ljubljana: i2, 2011. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-30-0. [COBISS.SI-ID 256098560]

661. REZMAN, Peter. Zahod jame, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2012. 281 str. ISBN 978-961-277-033-4. [COBISS.SI-ID 264512768]

662. RIFEL, Vilko. Nega in podiranje dreves v zahtevnih situacijah : priročnik. Strahinj: Biotehniški center Naklo, 2013. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-93153-0-9. [COBISS.SI-ID 257596672]

663. ROACH, Joseph. Igralčeva strast : študije iz znanosti igre, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 158). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2012. 382 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-32-9. [COBISS.SI-ID 264824832]

664. ROJC, Tatjana. Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-231-913-7. [COBISS.SI-ID 268060672]

665. ROŠ, Milenko, ZUPANČIČ, Ana Aleksandra. Priprava predstavitve s pomočjo PowerPoint orodja. Ljubljana: Šola retorike Ane Aleksandre Zupančič in Zdravka Zupančiča, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6697-12-5. [COBISS.SI-ID 264312320]

666. ROŠKER, Jana S.. Subjektova nova oblačila - idejne osnove modernizacije v delih druge generacije modernega konfucijanstva, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 231 str. ISBN 978-961-237-582-9. [COBISS.SI-ID 267091200]

667. ROTH, Philip. Nemeza, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 186 str. ISBN 978-961-241-739-0. [COBISS.SI-ID 266757376]

668. ROVAN, Jože, TURK, Tomaž. Analiza podatkov s SPSS za Windows. 3. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-240-248-8. [COBISS.SI-ID 264160256]

669. ROZMAN, Andrej. Gospod Filodendron in nogomet. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-272-099-5. [COBISS.SI-ID 263872768]

670. ROZMAN, Andrej. Pesmi iz rimogojnice, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2785-7. [COBISS.SI-ID 267909120]

671. ROZMAN, Ksenija. Cerkev sv. Janeza v Bohinju, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 215). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-09-0. [COBISS.SI-ID 264493312]

672. ROZMAN, Sanja. Umirjenost : kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-241-776-5. [COBISS.SI-ID 269848832]

673. ROŽANC, Marjan. Demon Iva Daneva = The demon of Ivo Daneu = Demon Ive Daneua = Démon Iva Daneua, (Posebne izdaje, 13). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-23-4. [COBISS.SI-ID 268582912]

674. ROŽMAN, Helena, ČEBULJ-SAJKO, Breda (ur.). Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 46). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-12-0. [COBISS.SI-ID 264166656]

675. RÜBEL, Doris. Pri zdravniku, (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1923-7. [COBISS.SI-ID 267872256]

676. RUBINA, Dina. Na Zgornji Maslovki, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2013. 209 str. ISBN 978-961-277-034-1. [COBISS.SI-ID 264792832]

677. RUIZ ZAFÓN, Carlos. Ujetnik nebes, (Zbirka Roman), (Pokopališče pozabljenih knjig, 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2880-9. [COBISS.SI-ID 266085120]

678. RULITZ, Florian Thomas. Vetrinjska in bleiburška tragedija : nasilje partizanskih enot nad begunci v maju 1945 na avstrijskem Koroškem. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 288 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0641-5. [COBISS.SI-ID 266193920]

679. RUPEL, Dimitrij. Negotovo življenje 176. članice OZN : negotovo življenje Slovencev od avstrijskega cesarja, srbskega kralja in jugoslovanskega maršala do Demosa in stricev iz ozadja; od narodnega vprašanja do nacionalne države, evropskega poslanstva in morebitnega novega koncepta. Ljubljana: Nova obzorja, 2013. 318 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-6942-02-7. [COBISS.SI-ID 268540416]

680. RUPNIK VEC, Tanja. Izzivi poučevanja : spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. 240 str. ISBN 978-961-234-998-1. [COBISS.SI-ID 258045440]

681. RUSHDIE, Salman. Joseph Anton : spomini, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 710 str. ISBN 978-961-241-770-3. [COBISS.SI-ID 268825856]

682. AMBROŽIČ, Matjaž, ŠKOFLJANEC, Jože (ur.). S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-6784-24-5. [COBISS.SI-ID 268978688]

683. SADAR, Almira. Oblikujmo z Almiro Sadar : modni ustvarjalni projekti za vsakogar posebej. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-92970-6-3. [COBISS.SI-ID 269860608]

684. SAJE, Jože. Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes : vodnik po spomenikih državnega pomena in razstavah Dolenjskega muzeja Novo mesto = Kočevski Rog during the Second World War and today : a guide to the monuments of national importance and exhibitions of the Dolenjska Museum, Novo Mesto. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2013. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-43-0. [COBISS.SI-ID 266345216]

685. PISK, Nina (ur.), TRŠINAR, Mihaela (ur.), MRHAR, Aleš (ur.). Samozdravljenje : priročnik za bolnike. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2011. 407 str., ilustr. ISBN 978-961-92900-1-9. [COBISS.SI-ID 255603712]

686. SCHNEIDER-FLAIG, Silke. Veliki novi bonton : primerno vedenje za vsako priložnost. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1205-1. [COBISS.SI-ID 254781440]

687. SCHOCKENHOFF, Eberhard. Etika življenja : temeljna načela in konkretna vprašanja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 571 str. ISBN 978-961-278-069-2. [COBISS.SI-ID 266804480]

688. SCORTEGAGNA KAVČNIK, Nina. Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 79 str., obrazec. ISBN 978-961-204-516-6. ISBN 978-961-204-553-1. ISBN 978-961-204-554-8. [COBISS.SI-ID 267812608]

689. SEARS, Barry, LAWREN, Bill. Življenje v zoni zdravja : [prehranjevalni zemljevid za odlično zdravje]. Maribor: Rotis, 2008. 296, [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6127-39-4. [COBISS.SI-ID 58351361]

690. SEDMAK, Bojan. Zdaj za prej pozneje : (kolumne, dnevnik: 1991-1997), (Frontier, 066). Maribor: Subkulturni azil, 2013. 300 str. ISBN 978-961-6620-33-8. [COBISS.SI-ID 73414657]

691. SELIČ, Lojze. Zgodovinska kronika Dobrotina. Celje: Grafika Gracer, 2012. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-59-7. [COBISS.SI-ID 263765248]

692. SENČAR, Majda. Okruški. Grosuplje: samozal., 2013. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-276-643-6. [COBISS.SI-ID 265258240]

693. SENDAK, Maurice. Tja, kjer so zverine doma, (Zbirka Velike slikanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2709-3. [COBISS.SI-ID 264993280]

694. SENN, Stephen. Kockanje s smrtjo : slučajnost, tveganje in zdravje, (Knjižnica Sigma, 93). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-212-252-2. [COBISS.SI-ID 264740096]

695. SEVER, Leopold. Tičnice iz naravoverja : zanesljivi kažipoti v slovensko prazgodovino. Male Lipljene: samozal. L. Sever, 2013. 376 str., ilustr. ISBN 978-961-276-719-8. [COBISS.SI-ID 266642944]

696. SFAR, Joann. Pascin, (Zbirka Ambasada strip, 14), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2013. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-61-2. [COBISS.SI-ID 269562624]

697. SHAFAK, Elif. Štirideset pravil ljubezni, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 347 str. ISBN 978-961-274-132-7. ISBN 978-961-274-175-4. [COBISS.SI-ID 267958528]

698. SHAKESPEARE, William. Hamlet. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 230 str. ISBN 978-961-01-2892-2. [COBISS.SI-ID 266203392]

699. SIMONIŠEK, Robert. Soba pod gradom, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2013. 265 str. ISBN 978-961-6780-99-5. [COBISS.SI-ID 76220673]

700. SIMONOVIĆ, Ifigenija. Kasneje, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 69 str. ISBN 978-961-01-2757-4. [COBISS.SI-ID 266518016]

701. SIN, Kyong-suk. Prosim, pazi na mamo, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 197 str. ISBN 978-961-241-745-1. [COBISS.SI-ID 267229440]

702. SÍS, Peter. Zborovanje ptic. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [155] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2754-3. [COBISS.SI-ID 268582400]

703. SITAR, Sandi, PAVLIČ, Matej (ur.). Da Vinci - genialni um. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-251-371-9. [COBISS.SI-ID 265993472]

704. SKENDEROVIĆ, Remzo. Slovensko-makedonski slovar. Ljubljana: samozal., 2012. 164, 277 str. ISBN 978-961-276-545-3. [COBISS.SI-ID 263515648]

705. SKET, Boris, DERMASTIA, Marina (ur.). Iskanje izvora : evolucija in pregled živega sveta za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-271-316-4. [COBISS.SI-ID 268099584]

706. SKOČIR, Rudi. Rudi Skočir. Idrija: Bogataj, 2013. 348 str., ilustr. ISBN 978-961-6035-55-2. [COBISS.SI-ID 263201024]

707. SKUBIC, Andrej E.. Fužinski bluz, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2001. 265 str. ISBN 961-6356-63-1. [COBISS.SI-ID 116591616]

708. SLAPŠAK, Svetlana. Zelje in spolnost : iz zgodovinske antropologije hrane : študija o kultni, ritualni in kulturni vlogi zelja, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-242-896-9. [COBISS.SI-ID 269143040]

709. PRELOVŠEK, Damjan, AVGUŠTIN, Maja, BAJEC, Eva, DEU, Živa, HRAUSKY, Andrej, KERBAVEC, Urša, KOVAČ, Mojca M., LEBEN, Nika, MIHELIČ, Breda, PODKRIŽNIK, Nataša, SAPAČ, Eva, SAPAČ, Igor. Slavne vile na Slovenskem, (Great villas). 1. izd. v slovenščini. Praha: Foibos, cop. 2013. 265 str., ilustr. ISBN 978-80-87073-54-4. [COBISS.SI-ID 2822020]

710. SLEKOVEC, Metka. Splošna in anorganska kemija. 2. ponatis. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-90223-7-5. [COBISS.SI-ID 65331201]

711. SLEKOVEC, Metka. Vaje iz kemije in agrokemije. 1. ponatis. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6317-14-6. [COBISS.SI-ID 63632897]

712. BIZJAK KONČAR, Aleksandra, SNOJ, Marko, GLOŽANČEV, Alenka, KERN, Boris, KOSTANJEVEC, Polona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, MICHELIZZA, Mija, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, ŽELE, Andreja, MIRTIČ, Tanja, GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 407 str. ISBN 978-961-254-413-3. [COBISS.SI-ID 264823040]

713. Ustava Republike Slovenije, (Nova slovenska zakonodaja). 8., dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013. 191 str. ISBN 978-961-247-253-5. [COBISS.SI-ID 267846656]

714. Ustava Republike Slovenije = [Constitution of the Republic of Slovenia]. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 302 str., ilustr., note. ISBN 978-961-204-522-7. [COBISS.SI-ID 269931776]

715. Ustava Republike Slovenije : (neuradno prečiščeno besedilo) : s stvarnim kazalom. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 158 str. ISBN 978-961-204-517-3. [COBISS.SI-ID 267876352]

716. WEBER, Nana (ur.), BELOPAVLOVIČ, Nataša (ur.), SENČUR PEČEK, Darja (ur.), STRBAN, Grega (ur.). Delovno in socialno pravo, (Nova slovenska zakonodaja), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013-. Zv. <1->. ISBN 978-961-247-255-9. [COBISS.SI-ID 268142336]

717. Novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : primerjalni pregled starega in novega ZDR z uvodnimi pojasnili in komentarji sprememb. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2013. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-6941-00-6. [COBISS.SI-ID 267536896]

718. Obligacijski zakonik (OZ). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 464 str. ISBN 978-961-247-254-2. [COBISS.SI-ID 267961600]

719. Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa, (Zbirka predpisov). 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 173 str. ISBN 978-961-204-520-3. [COBISS.SI-ID 268446464]

720. Stanovanjski zakon (SZ-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) s podzakonskimi predpisi, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 296 str., preglednice. ISBN 978-961-204-519-7. [COBISS.SI-ID 268149760]

721. Zakon o dedovanju (ZD) : (neuradno prečiščeno besedilo). Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG), (Zbirka predpisov). Ponatis 1. natisa. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 95 str. ISBN 978-961-204-474-9. [COBISS.SI-ID 263787008]

722. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) : z novelo ZUTD-A (vidne spremembe). Ljubljana: GV založba, 2013. 362 str. ISBN 978-961-247-245-0. [COBISS.SI-ID 266844160]

723. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, ZUJF, ZUTD-A) : (neuradno prečiščeno besedilo). Grosuplje: Grafis Trade, 2013. 296 str. ISBN 978-961-6401-80-7. [COBISS.SI-ID 266225664]

724. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) : z novelo ZUTD-A (vidne spremembe). Ljubljana: GV založba, 2013. 537 str., tabele. ISBN 978-961-247-249-8. [COBISS.SI-ID 267505408]

725. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 205 str. ISBN 978-961-204-505-0. [COBISS.SI-ID 265358592]

726. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) : z novelo ZFPPIPP-E. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 354 str., tabele. ISBN 978-961-247-256-6. [COBISS.SI-ID 268075008]

727. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z Novelo ZFPPIPP-E : (neuradno prečiščeno besedilo). Ljubljana: Planet GV, 2013. 419 str. ISBN 978-961-6941-01-3. [COBISS.SI-ID 267857408]

728. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 189 str. ISBN 978-961-204-508-1. [COBISS.SI-ID 267528192]

729. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : (neuradno prečiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 358 str. ISBN 978-961-204-515-9. [COBISS.SI-ID 267784448]

730. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-L. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 396 str. ISBN 978-961-247-252-8. [COBISS.SI-ID 267802880]

731. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-L. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 436 str. ISBN 978-961-247-250-4. [COBISS.SI-ID 267580672]

732. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 286 str. ISBN 978-961-204-501-2. [COBISS.SI-ID 264840192]

733. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) : z novelo ZPIZ-2A. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 702 str. ISBN 978-961-247-251-1. [COBISS.SI-ID 267725056]

734. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 5., dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 287 str. ISBN 978-961-204-518-0. [COBISS.SI-ID 268066304]

735. TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov). 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 279 str. ISBN 978-961-204-484-8. [COBISS.SI-ID 259643904]

736. CVETKO, Aleksej, BLAHA, Miran, DEBELAK, Marijan, LUBINIČ, Marjana, ROBNIK, Ivan, HORVAT, Vladimir (ur.), RIHAR, Nevenka (ur.). Zbirka odločb : 2011-2013. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 505 str. ISBN 978-961-247-257-3. [COBISS.SI-ID 268870912]

737. BALAŽIC, Vlado (ur.), HORVAT, Vladimir (ur.), RIHAR, Nevenka (ur.). Zbirka odločb : 2009-2012. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 691 str. ISBN 978-961-247-236-8. [COBISS.SI-ID 265295872]

738. KOKALJ KOČEVAR, Monika, TOMINŠEK PEROVŠEK, Mateja (ur.), JEZERNIK, Božidar (ur.), HUDALES, Jože (ur.). Slovenke v dobi moderne. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-17-9. [COBISS.SI-ID 260527872]

739. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita, HARLAMOV, Aljoša, HLADNIK, Miran, JORDAN, Petra, JUST, Franci, KOŠUTA, Miran, PERENIČ, Urška, TROHA, Gašper, TUCOVIČ, Vladka, KOZINC, Željko. Slovenska pisateljska pot : vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. 1. natis. Radovljica: Didakta, 2013. 357 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-261-282-5. [COBISS.SI-ID 266432256]

740. SMILJANIĆ, Zoran, PUŠAVEC, Marijan. Meksikajnarji, (Zbirka Dos Pesos). Ljubljana: UMco, 2006-. Zv. <1-4>, ilustr. ISBN 961-6445-50-2. ISBN 961-6445-51-0. ISBN 978-961-6445-85-6. ISBN 978-961-6803-3-4. ISBN 978-961-6803-77-9. [COBISS.SI-ID 226555904]

741. SMITH, Lane. Dedkov vrt. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-278-077-7. [COBISS.SI-ID 267531264]

742. SMITH, Sally Bedell. Kraljica Elizabeta II.. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 581 str., fotogr. ISBN 978-961-231-944-1. [COBISS.SI-ID 268553728]

743. SMRDU, Andrej. Od molekule do makromolekule, Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, (Svet kemije). 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011. Ljubljana: Jutro, 2013. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-69-4. [COBISS.SI-ID 266617856]

744. SMRDU, Andrej. Od molekule do makromolekule, Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole, (Svet kemije). 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011. Ljubljana: Jutro, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-68-7. [COBISS.SI-ID 266332160]

745. Smrklja. Ljubljana: Delo Revije, 1996-. ISSN 1318-8038. [COBISS.SI-ID 57445120]

746. SNOJ, Jože. Lenartovih prvih pet : križem po maminem dnevniku, (Miškolinke). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-272-103-9. [COBISS.SI-ID 264010240]

747. SNOJ, Jurij, SNOJ, Jurij (ur.). Zgodovina glasbe na Slovenskem. 1, Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. XVII, 570 str., ilustr. ISBN 978-961-254-432-4. [COBISS.SI-ID 266035712]

748. Socialno delo. Ljubljana: Sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo Republike Slovenije: Zveza društev socialnih delavcev Republike Slovenije: Višja šola za socialne delavce v Ljubljani, 19??-. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 8900610]

749. KREFT, Samo. Sodobna fitoterapija : z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2013. 692 str., ilustr. ISBN 978-961-92900-4-0. [COBISS.SI-ID 266260736]

750. Sodobna pedagogika. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/. [COBISS.SI-ID 761348]

751. Sodobnost. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963-. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 3273474]

752. SOHN-RETHEL, Alfred. Ekonomija in razredna struktura nemškega fašizma : zapiski in analize, (Zbirka Refleksija, 2012, 6). Ljubljana: Sophia, 2012. XIII, 222 str. ISBN 978-961-6768-50-4. [COBISS.SI-ID 264847616]

753. SOKOLOV, Cvetka. Kar ne ubije, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 245 str. ISBN 978-961-01-2923-3. [COBISS.SI-ID 268063744]

754. SOKOLOV, Cvetka. Moj dojenček. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 34, 34 str., ilustr. ISBN 978-961-272-100-8. [COBISS.SI-ID 263978752]

755. SOVDAT, Jadranka. Volilni spor, (Zbirka Scientia iustitia, 22). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 373 str. ISBN 978-961-247-237-5. [COBISS.SI-ID 265705984]

756. LAMBERGER KHATIB, Maja (ur.). Sožitje med kulturami : poti do medkulturnega dialoga II. 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-16-7. [COBISS.SI-ID 72966401]

757. ČEH, Jože (ur.). Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 2, Hmelj - hmeljarstvo. Celje: Grafika Gracer, 2013. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-62-7. [COBISS.SI-ID 265295104]

758. SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), RADOJIČIĆ, Dragana (ur.). Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-254-251-1. [COBISS.SI-ID 254710016]

759. POČIVAVŠEK, Marija (ur.). Srce in možgani naše kulture : podobe in prostori meščanstva na slovenskem Štajerskem med svetovnima vojnama. Maribor: Muzej narodne osvoboditve; Celje: Muzej novejše zgodovine, 2012. [79] str., fotogr. ISBN 978-961-6339-30-8. [COBISS.SI-ID 263087360]

760. STALLINGS, William, MIHELIČ, Jurij, KLEMENC, Bojan, PEER, Peter. Koncepti operacijskih sistemov z Linuxovo lupino in programiranjem v Bashu : compiled from Operating sistems, Internals and design principles. Custom book ed. Harlow (England) [etc.]: Pearson, cop. 2013. VIII, 795 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-78273-530-4. [COBISS.SI-ID 9669460]

761. STAMAN, Jasna Branka. Deček s piščaljo, (Zbirka Modri planet). Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6585-63-7. [COBISS.SI-ID 74481665]

762. STANONIK, Marija. Folkloristični portreti iz treh stoletij : od baroka do moderne. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 424 str., portreti. ISBN 978-961-254-406-5. [COBISS.SI-ID 264367616]

763. STANOVNIK, Tine. Javne finance. 5. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. VIII, 229 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-240-252-5. [COBISS.SI-ID 264728832]

764. BATAGELJ, Borut, LINDENTAL, Damjan, NOVAK, Miroslav, ZUPANC, Jure, ZUPANIČ, Katja. Stara šara?! : problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij : [katalog k razstavi]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhvi; na Ptuju: Zgodovinski arhiv, 2012. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1230213]

765. STARC, Radovan. Zdravljenje z bioenergijo? : človek v vesolju. 1. natis. Ljubljana: Sirius AP, 2011. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-92188-8-4. ISBN 978-961-92188-9-1. [COBISS.SI-ID 255428096]

766. STARČIČ ERJAVEC, Marjanca, KLOKOČOVNIK, Vesna. Dotik življenja 9, [Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-271-285-3. [COBISS.SI-ID 266600192]

767. STEFANI, Floriana, SEDMAK, Danilo. Jadranska oaza : psiho-ekološki pogled. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2012. 87 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-25-3. [COBISS.SI-ID 263712512]

768. STEIN, Edith. Bit in oseba : prispevek h krščanskemu stremljenju k resnici, (Religiozna misel, 29). 1. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 270 str. ISBN 978-961-278-051-7. [COBISS.SI-ID 264416000]

769. STEINBECK, John. Kratko kraljevanje Pipina Četrtega : izmišljija. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2013. 174 str. ISBN 978-961-278-096-8. [COBISS.SI-ID 268813568]

770. STEINER, Rudolf. Nauk o človeku in umetnost vzgoje. Del 1, Splošni nauk o človeku kot osnova pedagogike : štirinajst predavanj, držanih v Stuttgartu od 21. avgusta do 5. septembra 1919 in govor od 20. avgusta 1919 : izobraževalni tečaj za učitelje, z namenom ustanovitve Svobodne waldorfske šole v Stuttgartu. 1. izd. Ruše: Založba Rudolfa Steinerja, 2012. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93332-0-4. [COBISS.SI-ID 70183937]

771. STEINER, Rudolf. Nauk o človeku in umetnost vzgoje. Del 2, Metodika - didaktika : predavanja izobraževalnega tečaja za učitelje držana v Stuttgartu od 21. avgusta do 6. septembra 1919 z namenom ustanovitve Svobodne waldorfske šole v Stuttgartu. 1. izd. Ruše: Založba Rudolfa Steinerja, 2012. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-93332-1-1. [COBISS.SI-ID 70933761]

772. STIPLOVŠEK, Franjo. Vedute : 10 grafik. Brežice: Posavski muzej, 2013. 1 mapa (11 listov), č-b. ISBN 978-961-6701-07-5. [COBISS.SI-ID 267529472]

773. STOGOV, Ilʹja. Masiafucker, (Zbirka Sto slovanskih romanov). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2013. 208 str. ISBN 978-961-6547-72-7. [COBISS.SI-ID 266627840]

774. STOPAR, Ivan. Slikovite podobe Slovenije : 101 veduta naše dežele, kakršna je bila nekoč. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-231-963-2. [COBISS.SI-ID 269203200]

775. STOPAR, Miha. Herman Vitežnik, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 287 str. ISBN 978-961-242-899-0. [COBISS.SI-ID 269496832]

776. DELIUS, Christoph. The story of philosophy : from antiquity to the present. Potsdam: H. F. Ullmann, 2013. 120 str., ilustr. ISBN 978-3-8480-0431-7. ISBN 978-3-8480-0428-7. [COBISS.SI-ID 14022710]

777. STRBAN, Grega. Pravne osnove varnosti : učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. 193 str. ISBN 978-961-6756-35-8. [COBISS.SI-ID 263438080]

778. STRITAR, Andrej. 111 izletov po slovenskih gorah, (Vodniki). 9. dopolnjena izd. Ljubljana: Sidarta, 2013. 280 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6027-69-4. [COBISS.SI-ID 266398976]

779. STRNAD, Milena, ŽAKELJ, Amalija, HAFNER, Izidor. Stičišče 7, Matematični učbenik za 7. razred osnovne šole. 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011. Ljubljana: Jutro, 2013. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-73-1. [COBISS.SI-ID 268410112]

780. STRNAD, Milena, KUZMAN, Boštjan, ŽAKELJ, Amalija. Stičišče 8, Matematični učbenik za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Jutro, 2013. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-70-0. [COBISS.SI-ID 266945536]

781. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB : zbornik. Ljubljana: MiB, 2013. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-92823-7-3. [COBISS.SI-ID 266065152]

782. FIŠTRAVEC, Andrej (ur.). Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj, (Frontier, 020; 033 ; 047 ; 054; 059). Maribor: Subkulturni azil, 2002-<2012>. Zv. <1, 4/5, 6/7, 8, 10, 11>, ilustr. ISBN 961-90872-6-7. ISBN 961-91269-5-5. ISBN 961-6620-00-2. ISBN 978-961-6620-07-9. ISBN 978-961-6620-13-0. ISBN 978-961-6620-20-8. ISBN 978-961-6620-26-0. [COBISS.SI-ID 120181760]

783. SUHODOLČAN, Primož. Lipko in KošoRok. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0501-2. [COBISS.SI-ID 267756032]

784. SUHODOLČAN, Primož. Peter Nos - 4 letni časi, (Zbirka Peter Nos, 2). Dopolnjena izd. V Ljubljani: Karantanija, 2011. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-275-041-1. [COBISS.SI-ID 255719680]

785. SUHODOLČAN, Primož. Peter Nos in prijatelji, (Zbirka Peter Nos). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Karantanija, 2011. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-275-043-5. [COBISS.SI-ID 255998208]

786. SUHODOLČAN, Primož. Peter Nos in športni dan, (Zbirka Peter Nos). 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2009. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-226-933-3. [COBISS.SI-ID 244817408]

787. SUKIČ, Nataša. Kino, (Zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2013. 182 str. ISBN 978-961-6780-87-2. [COBISS.SI-ID 74402049]

788. SUPIOT, Alain. Duh Filadelfije : socialna pravičnost proti totalnemu trgu, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 145 str. ISBN 978-961-257-051-4. [COBISS.SI-ID 269473536]

789. SUTHERLAND, John. Kako deluje literatura : 50 ključnih pojmov, (Zbirka Bralna znamenja). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 224 str. ISBN 978-961-231-893-2. [COBISS.SI-ID 264404736]

790. SVETINA, Matija, ZUPANČIČ, Maja. Izbrane teme iz razvojnopsihološke diagnostike, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-237-588-1. [COBISS.SI-ID 267450112]

791. SVETINA, Peter. Ropotarna. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-272-102-2. [COBISS.SI-ID 264009472]

792. SZASZ, Thomas Stephen. Kraja človeka : eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2013. 288 str. ISBN 978-961-6803-78-6. [COBISS.SI-ID 268741632]

793. ŠADL, Marika, DOLINŠEK, Tatjana. Statistika, (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 165 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-53-5. [COBISS.SI-ID 262557952]

794. ŠALAMUN, Tomaž. Molusk, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 145 str. ISBN 978-961-231-962-5. [COBISS.SI-ID 268960256]

795. ŠAROTAR, Dušan. Ne morje ne zemlja, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2012. 87 str., fotogr. ISBN 978-961-277-035-8. [COBISS.SI-ID 264793088]

796. ŠEFER, Nataša, KUMŠE, Vilma. Lili in Bine 1, [Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-271-100-9. [COBISS.SI-ID 256721152]

797. ŠERUGA, Zvone. Popotnik. Ljubljana: samozal., 2012. 379 str., ilustr. ISBN 978-961-90065-7-3. [COBISS.SI-ID 263793408]

798. HRASTELJ, Stanka, BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Agnieszka (ur.), JAMNIK, Tatjana (ur.), KOPCZYK, Michał (ur.). Šestnajst slovenskih pesnic : antologija = Szesnaście poetek słoweńskich : antologia, (Litterae Slovenicae, 2011, 2). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2011. 434 str. ISBN 978-961-6547-63-5. [COBISS.SI-ID 259768576]

799. ŠIRCA, Alen Albin. Hamlet, William Shakespeare : priročnik za spoznavanje književnih del, (Kresnice). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 69 str. ISBN 978-961-271-312-6. [COBISS.SI-ID 268346112]

800. ŠIRCA, Alen Albin. Veliki briljantni valček, Drago Jančar : priročnik za spoznavanje književnih del, (Kresnice). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 61 str. ISBN 978-961-271-311-9. [COBISS.SI-ID 268345856]

801. ŠKAMPERLE, Igor. Endimionove sanje : oblike imaginacije in simbolne tvorbe : eseji in razprave iz sociologije kulture, (Zbirka Novi pristopi, 57). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. 439 str. ISBN 978-961-6717-82-3. [COBISS.SI-ID 266251008]

802. ŠKIBIN, Mirko. Etruščani so bili Slovani. Nova Gorica: samozal., 2013. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-90081-3-3. [COBISS.SI-ID 266658816]

803. ŠKOF, Jožef. Šolski vrt - korak k samooskrbi. Ljubljana: samozal., 2013. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-276-867-6. [COBISS.SI-ID 269775360]

804. ŠKRINJAR, Polona. Križev pot Elze Kociper, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 207 str. ISBN 978-961-01-2837-3. [COBISS.SI-ID 267786496]

805. Šolska knjižnica. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1991-. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 24218880]

806. Šolska kronika. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

807. ŠOUKAL, Vito. Mozaiki časa : (2009-2012). 1. izd. Radovljica: Didakta, 2013. 349 str. ISBN 978-961-261-288-7. [COBISS.SI-ID 268556032]

808. PORI, Maja, PORI, Primož, PISTOTNIK, Borut, DOLENEC, Aleš, TOMAŽIN, Katja, ŠTIRN, Igor, MAJERIČ, Matej. Športna rekreacija. Ljubljana: Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, 2013. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-91483-7-2. [COBISS.SI-ID 266078208]

809. ŠTAJNPIHLER, Tilen. Precedenčni učinek sodnih odločb pri pravnem utemeljevanju, (Zbirka Scientia iustitia, 20). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 288 str. ISBN 978-961-247-221-4. [COBISS.SI-ID 262827520]

810. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Tri pravljice, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2116-9. [COBISS.SI-ID 264772864]

811. ŠTAVBAR, Simona. Svetniška imena in njihovo prevajanje, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 98). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. 175 str. ISBN 978-961-6930-07-9. [COBISS.SI-ID 74863873]

812. ŠTEFAN, Anja. Gugalnica za vse, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2786-4. [COBISS.SI-ID 268382208]

813. ŠTEFAN, Anja. Kotiček na koncu sveta, (Zbirka Velike slikanice). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 47 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17011-4. [COBISS.SI-ID 265399040]

814. ŠTEFE, Tomaž, ŠTEFE, Marija. Slovenske domačije : petdeset izletov po dediščini. 1. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-278-040-1. [COBISS.SI-ID 263676928]

815. ŠTEMPIHAR, Marko. Portret nomada : Deleuzova socialna filozofija, (Zbirka Krt, 172). Ljubljana: Krtina, 2013. 256 str. ISBN 978-961-260-071-6. [COBISS.SI-ID 269614080]

816. ŠTREKELJ, Karel, OGRIN, Matija (ur.). Zgodovina slovenskega slovstva : I-II. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 653 str. ISBN 978-961-254-431-7. [COBISS.SI-ID 265906176]

817. ŠUGMAN, Rajko. "Kristo, Kristo, Kristo ---!" : življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Borisa Kristančiča. Ljubljana: Neo koncept, 2013. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-269-996-3. [COBISS.SI-ID 266446592]

818. ŠULER, Aleš. Spoznajmo Photoshop CC. 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2013. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6176-99-6. [COBISS.SI-ID 268748288]

819. ŠULER, Rok. Spoznajmo Access 2013. 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2013. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6947-02-2. [COBISS.SI-ID 269067264]

820. ŠULER, Rok, ŠULER, Aleš. Spoznajmo Office 2013. 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2013. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-6947-03-9. [COBISS.SI-ID 269486336]

821. ŠULER, Rok. Spoznajmo Outlook 2013. 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2013. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6947-01-5. [COBISS.SI-ID 269067008]

822. ŠULER, Rok. Spoznajmo PowerPoint 2013. 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2013. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6947-00-8. [COBISS.SI-ID 268748800]

823. ŠUSTER ERJAVEC, Hana, JUŽNIK, Laura. Analiza podatkov s SPSS, (Zbirka Učbeniki FKPV, Magistrski študij). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 187 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-79-5. [COBISS.SI-ID 267739904]

824. ŠVAJNCER, Janez J.. Odlikovanja naših partizanov. Kočevje: [samozal.] D. Bistrovič, 2012. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-93358-0-2. [COBISS.SI-ID 263120896]

825. TAGORE, Rabindranath, DAS GUPTA, Uma (ur.). Moje življenje, o njem vam pripovedujem, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 424 cm, ilustr. ISBN 978-961-241-695-9. [COBISS.SI-ID 264724224]

826. DOLINAR, France M. (ur.). Tam čez Savo, na Črnučah : sto petdeset let župnije Ljubljana Črnuče. Ljubljana: Družina, 2013. 456 str., ilustr. ISBN 978-961-222-986-3. [COBISS.SI-ID 268986624]

827. TAVARES, Miguel Sousa. V tvoji puščavi : skoraj roman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 132 str. ISBN 978-961-231-958-8. [COBISS.SI-ID 268256000]

828. NOVAK, Tina, PEPERKO, Aljoša, RUPNIK POKLUKAR, Darja, ZAKRAJŠEK, Helena. Tehniška matematika 1 : naloge in postopki reševanja. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2013. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-69-1. [COBISS.SI-ID 269071872]

829. TEISSL, Helmut. Julijske Alpe. 2., razširjena izd. V Celovcu: Mohorjeva družba, 2013. 287 str., fotogr. ISBN 978-3-7086-0758-0. [COBISS.SI-ID 267516928]

830. TEROPŠIČ, Tomaž. Štajerska v plamenih : taktika, orožje in oprema štirih vojsk na Štajerskem v drugi svetovni vojni. Brežice: Posavski muzej, 2012. 839 str., ilustr. ISBN 978-961-6701-06-8. [COBISS.SI-ID 264576000]

831. TERZANI, Tiziano. Vedeževalec mi je rekel : leto dni potovanj brez letal, na poti k Aziji in njenim ljudem in v najgloblje srce Orienta. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 495 str. ISBN 978-961-231-967-0. [COBISS.SI-ID 269450240]

832. THOMAS AQUINAS, PIEPER, Josef (ur.). Ratio et fides = Razum in vera, (Religiozna misel, 28). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 389 str. ISBN 978-961-278-052-4. [COBISS.SI-ID 264553216]

833. THOMAS, R. S.. Poezija za večerjo, (Zbirka Nova lirika, 24). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 81 str. ISBN 978-961-01-2773-4. [COBISS.SI-ID 265637888]

834. THOMPSON, Lesley. V is for Vampire, (Dominoes, Level two). Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2013. 67 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424983-6. [COBISS.SI-ID 5689568]

835. TIETZ, Jürgen. The story of modern architecture. [S.l.]: H.F. Ullmann, cop. 2008. 127 str., ilustr. ISBN 978-3-8331-4770-8. [COBISS.SI-ID 5621984]

836. TIŠLER, Miha. Organska kemija. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 538 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-43-3. [COBISS.SI-ID 267435008]

837. TOKARZ, Bożena. Med destrukcijo in konstrukcijo : o poeziji Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma, (Zbirka Labirinti, 41). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. 255 str. ISBN 978-961-6717-88-5. [COBISS.SI-ID 268601856]

838. TOMAŽ, Alenka. Na sipinah preteklosti : o poselitvi v okolici Turnišča v 5. in 4. tisočletju pr. n. št., (Zbirka Annales Mediterranei). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. 89 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6862-12-7. [COBISS.SI-ID 264489728]

839. TOMŠIČ, Samo. Kapitalistično nezavedno : Marx in Lacan, (Zbirka Analecta), (Problemi, letn. 51, 5-6). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013. 258 str. ISBN 978-961-6376-59-4. [COBISS.SI-ID 269668352]

840. TORKAR, Gašper. Podaljšano bivanje, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2013. 88 str. ISBN 978-961-6717-83-0. [COBISS.SI-ID 267024128]

841. TRATNIK, Alenka, LESKOVAR, Mitja. Business vocabulary in action : workbook for students of business English. 1. natis. Kranj: Narava, cop. 2013. 97 str. ISBN 978-961-6893-18-3. [COBISS.SI-ID 264587264]

842. TRATNIK, Suzana. Lezbični aktivizem po korakih, (Extra zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-257-049-1. [COBISS.SI-ID 267526656]

843. TRPIN, Gorazd. Področja javne uprave in pravnih oseb javnega prava. Ljubljana: GV založba, 2013. 147 str. ISBN 978-961-247-247-4. [COBISS.SI-ID 267212288]

844. TRUHLAR, Vladimir, PIBERNIK, France (ur.). Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 248 ; 254). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, <2011-2013>. Zv. <1-2>, avtorj. sl. ISBN 978-961-254-328-0. ISBN 978-961-254-475-1. [COBISS.SI-ID 258675456]

845. TUREL, Iztok, LEBAN, Ivan, ZUPANČIČ, Marija. Zbirka nalog iz kemijskega računanja. 4., prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2013. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-66-0. [COBISS.SI-ID 268089344]

846. TURK, Goran. Verjetnostni račun in statistika. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012. VI, 264 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-04-4. [COBISS.SI-ID 263794688]

847. TUŠEK, Ivan. Rimska vojska v republiki in cesarstvu. Dopolnjen natis. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2012. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-41-4. [COBISS.SI-ID 71929345]

848. TYLER, Anne, BASSETT, Jennifer. The Accidental Tourist, (Oxford bookworms library, Stage 5, Human Interest). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 104 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479215-8. [COBISS.SI-ID 8919860]

849. BERBERIH-SLANA, Aleksandra (ur.), MATJAŠIČ, Marjan (ur.). Uf, Industrija! : mrežni razstavni projekt Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 = Wow, Industry! : multi-venue exhibition project of the European Capital of Culture Maribor 2012. Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 2012. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-90502-7-9. [COBISS.SI-ID 70592001]

850. ULE, Mirjana. Za vedno mladi? : socialna psihologija odraščanja, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. 276 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-356-8. http://csp.fdv.si/media/books/bookindex/soc_psi_odr_kaz.pdf. [COBISS.SI-ID 243068160]

851. SUNČIČ, Maja (ur.). Umetnost pesništva : od antike h klasicizmu, (Dialog z antiko, 17). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2012. 131 str., preglednice. ISBN 978-961-6192-54-5. [COBISS.SI-ID 264434944]

852. ERJAVEC, Jure (ur.), POPOVIČ, Aleš (ur.), TRKMAN, Peter (ur.). Uporaba poslovno-informacijskih rešitev, (Vaje Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2013. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-240-255-6. [COBISS.SI-ID 265254400]

853. OEHLRICH, Marcus. Uprimo se raku : preventiva, zgodnje odkrivanje, zdravljenje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2699-7. [COBISS.SI-ID 265158400]

854. URŠIČ, Simona, MAJHEN, Zvezdana. Varno s soncem. 1. izd. Murska Sobota: Založba Ajda, IBO Gomboc, 2013. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6585-62-0. [COBISS.SI-ID 73826305]

855. USPENSKIJ, Boris Andreevič. Semiotika umetnosti, (Zbirka Labirinti, 40). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. 307 str. ISBN 978-961-6717-80-9. [COBISS.SI-ID 265758976]

856. JUHART, Miha, MOŽINA, Damjan, NOVAK, Barbara, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada, ŽNIDARŠIČ, Viktorija. Uvod v civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 316 str. ISBN 978-961-204-467-1. [COBISS.SI-ID 254353920]

857. V zavetju besede, (Zbirka Mentorjevi zborniki). Ljubljana; Maribor: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2007-. ISSN 2232-2175. [COBISS.SI-ID 253392640]

858. VALENA, Tomáš. O Plečniku : prispevki k preučevanju, interpretaciji in popularizaciji njegovega dela. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-278-046-3. [COBISS.SI-ID 267081728]

859. VALVASOR, Janez Vajkard, KRUŠIČ, Marjan (ur.). Čast in slava vojvodine Kranjske. 1. izd. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2009-<2011>. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 978-961-92716-0-5. ISBN 978-961-92716-1-2. [COBISS.SI-ID 247151616]

860. KUNSTLER, Miha, KOČEVAR, Boris, BOLE, Dragomil, MLADENOVIĆ, Mirko, MOŽE, Vinko. Varna vožnja : priročnik za voznike. 2. spremenjena izd. Ljubljana: Avto-moto zveza Slovenije, 2013. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-6408-16-5. [COBISS.SI-ID 264533760]

861. VELIKIĆ, Dragan. Dantejev trg, (Zbirka Helia, 7). Koper: KUD AAC Zrakogled, 2013. 313 str. ISBN 978-961-93099-3-3. [COBISS.SI-ID 269490176]

862. VELIKONJA, Elvica. Rastejo pri nas : rastline Trnovskega gozda. Predmeja: samozal., 2012. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-276-530-9. [COBISS.SI-ID 263330304]

863. VELIKONJA, Irena. Črna ovca, črni vran, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 193 str. ISBN 978-961-01-2838-0. [COBISS.SI-ID 268304896]

864. VELIKONJA, Mitja. Rockʼnʼretro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2013. 236 str. loč. pag., [14] str. barvnih pril. ISBN 978-961-6768-56-6. [COBISS.SI-ID 269058816]

865. BANIČ, Janez, BRGLEZ, Ivanka, BATIS, Janez, BÖHM, Oskar, FERJANČIČ, Marjan, GREGOROVIČ, Vladimir, KOGOVŠEK, Jože, OSREDKAR, Marko, RIGLER, Franc, ŠENK, Leon, VEBLE, Franc, ZAVRNIK, Fran, BRGLEZ, Ivanka (ur.). Veterinarski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 733 str. ISBN 978-961-254-460-7. [COBISS.SI-ID 268140288]

866. VEVAR, Štefan. Vrvohodska umetnost prevajanja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 381 str. ISBN 978-961-231-961-8. [COBISS.SI-ID 269489920]

867. VICARY, Tim. Skyjack!, (Oxford bookworms library, Thriller & adventure, Stage 3). Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2008. 72 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479130-4. ISBN 978-0-19-479102-1. [COBISS.SI-ID 1100769118]

868. VIDEMŠEK, Boštjan. Upor : arabska pomlad in evropska jesen. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 377 str., ilustr. ISBN 978-961-231-955-7. [COBISS.SI-ID 267982592]

869. VIDMAR, Janja, BRICELJ, Suzana. Ta slavna Nuška. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-272-098-8. [COBISS.SI-ID 263859712]

870. VIDMAR, Uroš. Integriteta : znanstvena monografija, (Zbirka Kriminalistika). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2013. 465 str. ISBN 978-961-6934-00-8. [COBISS.SI-ID 266278144]

871. VIDOVIČ-MUHA, Ada. Moč in nemoč knjižnega jezika, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. 497 str., ilustr. ISBN 978-961-237-606-2. [COBISS.SI-ID 268999680]

872. PUGELJ, Sabina (ur.). Vile bíle : dolina Reke od Ilirske Bistrice do Zabič in Hrušice, (Zbirka Glasovi, knj. 41). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 607 str. ISBN 978-961-278-049-4. [COBISS.SI-ID 264193280]

873. VINCETIČ, Milan. Zimsko jajce, (Knjižna zbirka Piramida). [Maribor]: Založba Litera, 2013. 149 str. ISBN 978-961-6780-85-8. [COBISS.SI-ID 73962241]

874. BAVDEK, Alma, NARED, Andrej, LAZAR, Tomaž (ur.), NABERGOJ, Tomaž (ur.), BITENC, Polona (ur.). Vitez, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 2, Katalog. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2013. 398 str., [1] zganj. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6169-83-7. [COBISS.SI-ID 267592448]

875. Vladavina prava : vodnik za politike. Ljubljana: GV založba, 2013. 75 str. ISBN 978-961-247-264-1. [COBISS.SI-ID 269193472]

876. VODOPIVEC, Vinko. Slovenci praprebivalci Evrope, (Zbirka Slovenci). Ljubljana: Jutro, 2012. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-65-6. [COBISS.SI-ID 264062208]

877. VODOVNIK, Zvone. Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij. Ljubljana: GV založba, 2013. 2 zv. (201; 185) str. ISBN 978-961-247-267-2. ISBN 978-961-247-260-3. [COBISS.SI-ID 268942848]

878. VOEGELIN, Eric. Nova politična znanost : uvod, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. XVIII, 227 str. ISBN 978-961-93472-7-0. [COBISS.SI-ID 268701696]

879. VOGEL, Bruno. Alf, (Zbirka Lambda, 105). Ljubljana: Škuc, 2013. 214 str. ISBN 978-961-6751-69-8. [COBISS.SI-ID 269238016]

880. VOGRINC, Jože. Popularna godba : eseji ob poslušanju, (Frontier, Teorija, 060). Maribor: Subkulturni azil, 2012. 158 str. ISBN 978-961-6620-28-4. [COBISS.SI-ID 72366337]

881. VORINA, Anton. Menedžment kakovosti v turizmu, (Zbirka Učbeniki FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-6825-51-1. [COBISS.SI-ID 262552576]

882. VOUK, Erika. Lasa pur dir, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. 91 str. ISBN 978-961-6817-94-3. [COBISS.SI-ID 73916161]

883. VRDLOVEC, Zdenko. Zgodovina filma na Slovenskem : 1896-2011. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2013. 847 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-63-2. [COBISS.SI-ID 265723392]

884. VRENČUR, Iztok. Odrekanje svetlobi : [roman], (Zbirka Prvenke). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2013. 183 str. ISBN 978-961-6819-53-4. [COBISS.SI-ID 269284352]

885. POLEC, Janko (ur.), SENEKOVIČ, Bogumil (ur.). Vseučiliški Zbornik. V Ljubljani: L. Schwentner, 1902. 436 str., [1] f. pril. s portreti. [COBISS.SI-ID 36207617]

886. Vzgoja in izobraževanje. Ljubljana: Zavod Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

887. WALKER, Richard. Kdo sem jaz? : kako možgani, geni in telo sodelujejo, da nastaneš Ti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1736-3. [COBISS.SI-ID 265004800]

888. WARBURTON, Nigel. Vprašanje umetnosti, (Zbirka Teorija, 2012, 21). Ljubljana: Sophia, 2012. 158 str., fotogr. ISBN 978-961-6768-48-1. [COBISS.SI-ID 263988736]

889. WEAVER, Richard M.. Moč idej, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko: Inštitut Karantanija, 2013. VI, 216 str. ISBN 978-961-93472-4-9. [COBISS.SI-ID 268156672]

890. WEBER, Tomaž. Zgodovinski atlas sveta : od prazgodovine do 21. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 1 atlas (277 str.), ilustr. ISBN 978-961-231-924-3. [COBISS.SI-ID 267351040]

891. WEISS, Jernej. Češki glasbeniki v 19. in na začetku 20. stoletja na Slovenskem. Maribor: Litera: Pedagoška fakulteta, 2012. 616 str., fotogr. ISBN 978-961-6647-32-8. [COBISS.SI-ID 72703745]

892. WESTERMAN, Frank. Žival, nadžival, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 250 izv. ISBN 978-961-242-655-2. [COBISS.SI-ID 267362048]

893. WHITE, Patrick. Viseči vrt, (Zbirka Bisernice). 1. izd. Dob: Miš, 2013. 196 str. ISBN 978-961-272-121-3. [COBISS.SI-ID 267973632]

894. WHITMARSH, Tim. Starogrška literatura. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 304 str. ISBN 978-961-241-740-6. [COBISS.SI-ID 266793728]

895. WHITTINGHAM, Jo. Vrt : pridelujte in uživajte. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-368-9. [COBISS.SI-ID 265166336]

896. WILDMAN, Jayne, MYERS, Charles A., THACKER, Claire. Insight, Intermediate student's book, (Oxford exam support). Oxford: Oxford University Press, 2013. 143 str., ilustr. ISBN 978-0-19-401108-2. [COBISS.SI-ID 512118906]

897. WINKLER, Venceslav. Petelinje pero. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1947. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37388801]

898. WINTERSON, Jeanette. Zakaj bi bila srečna, če si lahko normalna?, (Zbirka Lambda, 106). Ljubljana: Škuc, 2013. 227 str. ISBN 978-961-6751-70-4. [COBISS.SI-ID 269468416]

899. WINTON, Tim. Rob zemlje : obmorski spomini, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 111 str. ISBN 978-961-241-768-0. [COBISS.SI-ID 268754176]

900. WOOLF, Virginia. Trenutki videnja : [izbor iz dnevnikov]. 1. izd. Ljubljana: Arsem, 2012. 319 str. ISBN 978-961-93409-0-5. [COBISS.SI-ID 264200192]

901. BORGES, Bruno. Workburger : custom made product with a flawless defect, (Stripburger, Special edition of Stripburger, no. 59-60). 1st printing. Ljubljana: Forum, 2012. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-57-5. [COBISS.SI-ID 264868096]

902. XENOPHON ATHENIENSIS. Spomini na Sokrata, (Knjižna zbirka KUD Logos, 39). Ljubljana: KUD Logos, 2012. 324 str. ISBN 978-961-6519-67-0. [COBISS.SI-ID 264668160]

903. YANG, Lian. Kjer se morje ustavi, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 297 str. ISBN 978-961-242-872-3. [COBISS.SI-ID 268202496]

904. BRONFEN, Elisabeth, KREČIČ, Jela (ur.), NOVAK, Ivana (ur.). Zadeva Lubitsch, (Jesenska filmska šola). Ljubljana: Slovenska kinoteka: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013. 249 str. ISBN 978-961-6417-80-8. [COBISS.SI-ID 266781440]

905. KARUN, Breda (ur.). Zagovorništvo v knjižnici : kako pridobiti in obdržati podporo knjižnici?. Grosuplje: Jara, Zavod za razvoj knjižnic, 2013. 40 str. ISBN 978-961-269-988-8. [COBISS.SI-ID 266274560]

906. ZAHAVI, Helen. Umazani vikend, (Zbirka Aleph, 159). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2013. 206 str. ISBN 978-961-6789-32-5. [COBISS.SI-ID 266878464]

907. ZAJC, Drago, KROPIVNIK, Samo, KUSTEC LIPICER, Simona. Od volilnih programov do koalicijskih pogodb : analiza politične kongruence, (Knjižna zbirka Politika, 5). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 137 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-621-7. [COBISS.SI-ID 264814080]

908. ZALOKAR DIVJAK, Zdenka, ROJNIK, Ivan. Pedagoški in didaktični vidiki vzgoje, (Zbirka Priročniki Teološke fakultete, 19). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010. 133 str. ISBN 978-961-92694-7-3. [COBISS.SI-ID 253040640]

909. ZALOKAR, Janez. Umno kmetovanje in gospodarstvo. Šmarješke Toplice: Občina; Šmarjeta: Domoznansko društvo; Novo mesto: Grm - center biotehnike in turizma, 2012. [VI], 386, [9] str., ilustr. ISBN 978-961-90984-2-4. [COBISS.SI-ID 261944320]

910. PORI, Primož, PORI, Maja, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, ŠĆEPANOVIĆ, Darija. Zdrava vadba ABC. Ljubljana: Športna unija Slovenije, 2012. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-91483-5-8. [COBISS.SI-ID 264078080]

911. PREGELJ, Peter (ur.), KOBENTAR, Radojka (ur.). Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju : učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 463 str., ilustr. ISBN 978-961-209-882-7. [COBISS.SI-ID 245679872]

912. ZELIČ, Oskar Zoran. V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici : ob 100-letnici ustanovitve Telovadnega društva Sokol v Sevnici (1912-2012). 1. izd. Sevnica: Športno društvo Partizan, 2012. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-269-804-1. [COBISS.SI-ID 263530240]

913. UMEK, Lucija, MRAK MERHAR, Irena, MIKAC, Mojca, MARČETA, Živana. Zgodovina in razvoj pedagogike in andragogike igre. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Salve, 2013. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-211-669-9. [COBISS.SI-ID 265696768]

914. Zgodovinski časopis. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-. ISSN 0350-5774. [COBISS.SI-ID 4293634]

915. Zimska idila : najlepše ideje za vso družino. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-251-299-6. [COBISS.SI-ID 263155200]

916. ZOREC, Miha. Zabavna naravoslovna delavnica : [z Ančko Pomarančko in Tončkom Balončkom]. 1. natis. Grosuplje: Knjigca, 2013. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-91948-7-4. [COBISS.SI-ID 269767168]

917. ZUPAN, Dim. Pantera Karnioli, (Knjižna zbirka Majnice). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2012. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-205-183-9. [COBISS.SI-ID 264267008]

918. ZUPAN, Uroš. Opičje žleze, telefoni in nesmrtnost, (Zbirka Novi pristopi, 56). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. 125 str. ISBN 978-961-6717-81-6. [COBISS.SI-ID 266034176]

919. ZUPANC, Melita, ZUPANC, Kevin. Živeti z disleksijo in talentom, Energijska knjiga 1. 1. natis. Celje: M-finance, 2013. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-93491-0-6. [COBISS.SI-ID 74273025]

920. ZWEIG, Stefan. Strah, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2012. 84 str. ISBN 978-961-6693-84-4. ISBN 978-961-6693-85-1. [COBISS.SI-ID 261146368]

921. ŽEMVA, Štefan. Gradbene kalkulacije z osnovami operativnega planiranja in obračunom gradnje objektov : priročnik za prakso. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: CPU - Center za poslovno usposabljanje, Gospodarska zbornica Slovenije, 2010. str. 672, graf. prikazi. ISBN 978-961-6666-37-4. [COBISS.SI-ID 251231744]

922. ULE, Mirjana (ur.), ŠRIBAR, Renata (ur.), UMEK-VENTURINI, Andreja (ur.). Ženske v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 2013. 206 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-235-654-5. ISBN 978-961-235-655-2. [COBISS.SI-ID 269872640]

923. ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, KALČÍKOVÁ, Gabriela, ZAGORC-KONČAN, Jana. Industrijski procesi in trajnostni razvoj : praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-44-0. [COBISS.SI-ID 267523328]

924. ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, ZAGORC-KONČAN, Jana. Osnove okoljskega inženirstva : praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-41-9. [COBISS.SI-ID 265968640]

925. ŽIŽEK, Aleksander. Skrivno življenje cehov : cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859, (Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje). Celje: Zgodovinski arhiv, 2012. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-30-7. [COBISS.SI-ID 264909568]

926. ŽMAVC, Janez. Vzdrževanje cest. 1. izd. Ljubljana: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2010. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-6527-18-7. [COBISS.SI-ID 251579392]