07 490 4000

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29/2003), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 16/207, 68/08), Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS št. 70/2006), Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 79/07), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS št. 61/2006), Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS št. 13/07), Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/04, 126/07), Odloka o ustanovitvi Valvasorjeve knjižnice Krško (Ur. l. RS št. 8/2020) in Statuta javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (sprejet na 1. redni seja Sveta VKK, 20. 10. 2020), je direktorica 23. 12. 2020, s podanim soglasjem Sveta zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško na 2. redni seji 23. 12. 2020, sprejela

 

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA
VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO

 

UVODNE DOLOČBE

 

1. člen
(predmet pravilnika)

 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Valvasorjeve knjižnice Krško (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja odnose med Valvasorjevo knjižnico Krško (v nadaljevanju: VKK ali knjižnica) in fizičnimi osebami kot uporabniki njenih storitev ter pravnimi osebami kot kolektivnimi uporabniki njenih storitev.

 

Pravilnik določa:
· etiko poslovanja;
· poslovanje knjižnice z uporabniki;
· medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice;
· časovne in druge omejitve pri uporabi knjižnice, njenih storitev in izposoji gradiva.

 

Pravilnik določa tudi jezik poslovanja ter vrsto in cenik storitev.

 

V besedilu Pravilnika uporabljene oblike v moškem slovničnem spolu veljajo za moški in ženski spol.

 

Pravilnik je na vpogled v vseh enotah Valvasorjeve knjižnice Krško in je objavljen na spletni strani knjižnice.

 

ETIKA POSLOVANJA

 

2. člen
(Etična načela)

 

Etika poslovanja knjižnice se presoja po splošnih bibliotekarskih normah – Etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev.

 

Knjižnica ter njeni člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme so dolžni upoštevati zakonske predpise o avtorski in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih podatkov, o varstvu zdravja pri delu, o pravici informiranja ter druge ustavne in zakonske določbe.

 

3. člen
(Knjiga pritožb in pohval)

 

Člani knjižnice in njeni uporabniki lahko poslovanje knjižnice pohvalijo ali podajo pritožbo.
V ta namen se pri izposojevalnem pultu nahaja Knjiga pritožb in pohval, v katero vpišejo svoje pripombe, predloge, pohvale. Na pisno pritožbo je dolžna knjižnica odgovoriti v tridesetih (30) dneh od prejema pritožbe.

 

Če s podanim odgovorom niso dosegli želenega, se lahko nadalje pritožijo na Svet zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (v nadaljevanju: Svet zavoda).

 

POSLOVANJE KNJIŽNICE Z UPORABNIKI

 

4. člen
(Organizacijske enote in jezik poslovanja)

 

VKK je splošna knjižnica in zadovoljuje informacijske, kulturne, izobraževalne in socialne potrebe svojih uporabnikov in članov, s katerimi posluje v enotah na naslovih:
· Osrednja knjižnica v Krškem, Cesta krških žrtev 26;
· Mladinski oddelek Krško, Cesta krških žrtev 47;
· Izposojevališče Videm, Cesta 4. julija 59;
· Izposojevališče Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7;
· Izposojevališče Senovo, Titova 106.

 

Jezik poslovanja v knjižnici je slovenščina.

 

5. člen
(Obratovalni čas)

 

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice. Določen je v letnem delovnem načrtu, ki ga potrdi Svet zavoda. V poletnih mesecih in pred prazniki ima knjižnica praviloma spremenjen obratovalni čas.

 

Knjižnico oz. posamezni oddelek se lahko s podanim soglasjem Sveta zavoda za določen čas zapre in sicer zaradi upravičenih razlogov, kot npr. preurejanje ali popisi gradiva, selitve, prenove prostorov in nepredvideni dogodki. V času zaprtja posamezne knjižnice obveznosti uporabnikov do knjižnice oz. posameznega oddelka mirujejo.

 

Obratovalni čas je objavljen na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico in na spletni strani knjižnice. Spremembe obratovalnega časa objavi knjižnica najmanj dva (2) tedna vnaprej.

 

6. člen
(Cenik storitev)

 

Plačljive storitve knjižnice so opredeljene v ceniku, ki je dodatek k temu Pravilniku, in ga sprejema direktor s soglasjem Sveta knjižnice do konca tekočega leta za naslednje leto.

 

7. člen
(Osnovne storitve knjižnice)

 

Knjižnica izvaja storitve za otroke, mladostnike in odrasle ter za posebne skupine uporabnikov in omogoča naslednje osnovne storitve:
· vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo;
· uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov;
· dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo;
· posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;
· izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom;
· medknjižnično izposojo;
· usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice;
· pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice;
· seznanjanje z novostmi v knjižnici;
· preslikovanje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice;
· rezerviranje knjižničnega gradiva;
· uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom;
· dostop do svetovnega spleta;
· dostop do dejavnosti in prireditev.

 

8. člen
(Brezplačne osnovne storitve)

 

Brezplačne osnovne storitve knjižnice so:
· dostop, izposoja in uporaba gradiva: dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposoja gradiva v čitalnice in na dom; seznanjanje z novostmi; rezerviranje gradiva; dostop in uporaba splošno dostopnih elektronskih virov in gradiv javnih oblasti; dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja;
· posredovanje enostavnih informacij o gradivu in iz gradiva, ki je v lasti knjižnice;
· informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice; izdajanje informativnih publikacij v tiskani in elektronski obliki;
· usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu, za uporabo vzajemnega kataloga in drugih katalogov knjižnice ter za uporabo tehničnih pripomočkov, ki so v javni uporabi v knjižnici;
· promocija knjižničnih zbirk;
· prireditve.

 

9. člen
(Knjižnično gradivo)

 

Knjižnica zbira, obdeluje in hrani naslednje knjižnično gradivo (v nadaljevanju: gradivo):
· knjižno gradivo oz. monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, diplomska dela, standardi …);
· neknjižno gradivo (kartografsko in slikovno gradivo, glasbeni tiski, rokopisno gradivo, drobni tiski …);
· avdiovizualno gradivo (DVD-ji, CD plošče, CD-romi, videokasete, zvočne kasete …);
· računalniški katalogi;
· igrače.


MEDSEBOJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE, UPORABNIKOV IN ČLANOV KNJIŽNICE

 

10. člen
(Uporabnik)

 

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja prostore in opremo knjižnice, njeno gradivo in storitve.

 

11. člen
(Član)

 

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico in se s podpisom pristopne izjave obveže, da bo spoštoval določila Pravilnika. Ob vpisu prejme člansko izkaznico.

 

Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba v Republiki Sloveniji. Direktor pravne osebe se s podpisom in uradnim žigom na pristopni izjavi obveže, da bo spoštoval določila Pravilnika. Izposojo gradiva lahko direktor s pooblastilom prenese na drugo osebo, za vse kršitve Pravilnika pa odgovarja direktor pravne osebe. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico.

 

Član knjižnice je tudi uporabnik, ki se vpiše preko spleta. Spletni vpis je namenjen le polnoletnim fizičnim osebam in omogoča izposojo e-knjig na portalu BIBLOD, izposojo zvočnih knjig na portalu Audibook in dostop do elektronskih virov, ki jih ponuja knjižnica.

 

Za uporabo vseh storitev, ki jih knjižnica ponuja, je postopek vpisa potrebno opraviti osebno v knjižnici.

 

Spletnega vpisa ne morejo koristiti pravne osebe.

 

12. člen
(Pogoji za vpis)

 

Ob vpisu mora uporabnik predložiti osebno izkaznico ali potni list ter izpolniti in podpisati pristopno izjavo.

 

Otroci do dopolnjenega 14. leta starosti se lahko vpisujejo le ob prisotnosti staršev ali skrbnikov, ki predložijo svoj in otrokov osebni dokument in podpišejo vpisnico.

 

Mladostniki od 15. do 17. leta starosti se lahko ob predložitvi osebnega dokumenta in s podpisom vpisnega lista vpisujejo samostojno. Za izpolnjevanje njihovih obveznosti do knjižnice odgovarjajo starši ali skrbniki. Če knjižničar dvomi v resničnost navedenih podatkov v pristopni izjavi, ima ob njihovem vpisu pravico zahtevati prisotnost staršev oz. skrbnikov in predložitev njihovega osebnega dokumenta.

 

13. člen
(Sprememba osebnih podatkov)

 

Član je dolžan obvestiti knjižnico o vsaki spremembi naslova bivališča ali naslova pravne osebe ter osebnih ali kontaktnih podatkov najkasneje v osmih (8) dneh po spremembi. V primeru spremembe podatkov mora član v knjižnici predložiti osebni dokument ali ustrezno dokazilo. V nasprotnem primeru nosi član vse posledice, ki bi nastale zaradi tega, ker knjižnica z njim ni mogla vzpostaviti stika.

 

14. člen
(Varstvo osebnih podatkov)

 

Osebni podatki članov in podatki o pravnih osebah se smejo uporabljati samo za potrebe knjižnice. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

 

Osebni podatki o članih se vodijo še eno leto po zadnji zabeleženi aktivnosti, po tem pa se izbrišejo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če neaktivni član do knjižnice nima poravnanih vseh obveznosti, se njegovi osebni podatki izbrišejo takrat, ko so poravnane vse njegove obveznosti do knjižnice.

 

15. člen
(Prenehanje članstva)

 

Članstvo v knjižnici preneha:
· s sklepom direktorja knjižnice o izključitvi člana zaradi grobih kršitev Pravilnika;
· s pisno izjavo člana, da želi prekiniti članstvo v knjižnici;
· avtomatično, eno leto po zadnjem podaljšanju članstva oz. obiska v knjižnici, če ima član poravnane vse obveznosti do knjižnice;
· ob smrti.

 

Izpis člana je možen samo v primeru, da ima član poravnane vse obveznosti do knjižnice.

 

16. člen
(Omejitev obiska in uporabe knjižničnih storitev)

 

Članom in uporabnikom knjižnice, ki večkrat neredno vračajo gradivo, gradivo ali knjižnični inventar namerno ali iz nemarnosti poškodujejo, nimajo poravnanih finančnih obveznosti do knjižnice ali v primeru ponavljajočih se ostalih kršitvah Pravilnika, lahko Svet zavoda na predlog direktorja s sklepom omeji ali v celoti odvzame pravico do uporabe knjižničnih storitev in obiskovanja knjižnice.

 

Ti člani so ob tem dolžni poravnati vse svoje obveznosti do knjižnice, v nasprotnem primeru ima knjižnica pravico njihove obveznosti izterjati ali predati terjatve do njega v izterjavo zunanjemu izvajalcu.

 

17. člen
(Članarine)

 

Strošek članarine knjižnica zaračunava po veljavnem ceniku, ki ga določi direktor ob soglasju Sveta zavoda. Članarino plačajo člani ob vpisu in jo obnavljajo letno, za obdobje 12 mesecev vnaprej.

 

Plačila članarine so oproščeni člani do 18. leta, člani ZBDS s plačano članarino za tekoče leto, brezposelni, prejemniki socialne pomoči, invalidne osebe, skrbniki invalidnih oseb, ki morajo svoj status izkazati z ustreznim potrdilom in člani, vpisani preko spleta.

 

18. člen
(Članska izkaznica)

 

Ob uporabi storitev knjižnice mora član obvezno predložiti člansko izkaznico ali veljavni osebni dokument.

 

Članska izkaznica je stalna, neprenosljiva in veljavna v vseh enotah knjižnice. Član je za uporabo, zlorabo, uničenje ali izgubo svoje članske izkaznice osebno odgovoren.

 

Za člansko izkaznico člana do 18. leta starosti odgovarjajo starši ali skrbniki, vendar si z otrokovo izkaznico ne morejo izposojati gradiva zase.

 

Za otroke do 15. leta je dovoljeno, da si zanje gradivo z Oddelka za mladino izposodijo starši na otrokovo izkaznico.

 

19. člen
(Izguba, zloraba in poškodovanje članske izkaznice)

 

Član je o izgubi svoje članske izkaznice knjižnico dolžan takoj obvesti, sicer je za morebitno zlorabo odgovoren sam.

 

Stroške za nadomestilo izgubljene ali uničene izkaznice ter za nadomestilo izkaznice zaradi spremembe imena ali priimka krije član sam.

 

Ob sumu zlorabe članske izkaznice ima knjižničar pravico, da na osnovi veljavnega osebnega dokumenta preveri točnost osebnih podatkov.

 

20. člen
(Pravice članov)

 

Član s poravnano članarino za tekoče leto in poravnanimi ostalimi obveznostmi do knjižnice ima pravico, da:
· si izposoja knjižnično gradivo na dom;
· uporablja kataloge in druge informacijske vire knjižnice;
· dostopa do e-storitev, ki jih knjižnica ponuja na svoji spletni strani;
· si izposoja knjižnično gradivo z medknjižnično izposojo;
· dobiva obvestila knjižnice o skorajšnjem poteku roka izposoje in o prispelem rezerviranem gradivu preko elektronskega servisa »Moja knjižnica« v sistemu COBISS.SI in mobilne aplikacije mCOBISS (m.cobiss.si);
· podaljšuje izposojevalne roke izposojenega gradiva, naroči in rezervira knjižnično gradivo osebno, preko telefona, elektronskega servisa »Moja knjižnica« v sistemu COBISS.SI in mobilne aplikacije mCOBISS (m.cobiss.si);
· pridobi informacije o gradivu in iz gradiva od zaposlenih v knjižnici;
· predlaga nakup knjižničnega gradiva, pri čemer o nakupu odloča knjižnica.

 

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe izposojenih AV-gradiv na napravah uporabnikov.

 

Za uporabo elektronskega servisa »Moja knjižnica« in storitev mobilne aplikacije mCOBISS je odgovoren član sam.

 

21. člen
(Pravice drugih uporabnikov)

 

Uporabnik, ki ni član knjižnice, ima pravico, da:
· uporablja knjižnično gradivo v prostorih knjižnice;
· uporablja uporabnikom namenjeno računalniško opremo;
· dostopa do svetovnega spleta;
· se udeležuje prireditev knjižnice.

 

22. člen
(Knjižnični red)

 

Uporabniki knjižnice in njeni člani so dolžni s knjižnično opremo in prostori skrbno ravnati.

 

Prav tako so dolžni upoštevati navodila zaposlenih v knjižnici in z njimi sodelovati ob morebitni sprožitvi varovalnega sistema v knjižnici.

 

V prostorih knjižnice ni dovoljeno:
· preglasno govorjenje in agresivnost do drugih uporabnikov in knjižničnih delavcev;
· oviranje in motenje drugih uporabnikov pri njihovi uporabi knjižnice;
· oviranje in motenje dela zaposlenih;
· uničevanje gradiva, opreme in prostorov;
· uporaba mobilnih telefonov;
· vstopanje z rolkami;
· vstopanje v spremstvu domačih živali, razen ko gre za opremljene vodniške pse;
· kajenje, uživanje hrane in pijač;
· vstopanje v delovna območja zaposlenih;
· zadrževanje v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice.

 

Zaposleni v knjižnici imajo pravico iz knjižnice odstraniti vsakogar, ki moti osebje, uporabnike in člane knjižnice ali kako drugače krši knjižnični red.

 

Za primerno obnašanje in varnost otrok v knjižnici odgovarjajo starši oz. njihovi spremljevalci. Knjižnica ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi otrokovega neprimernega obnašanja ali njegovega neprimernega načina uporabe knjižnične opreme. Knjižnica prav tako ne prevzema odgovornosti za otroke, ki se v prostorih knjižnice nahajajo brez spremstva oz. nadzora staršev ali skrbnikov.


ČASOVNE IN DRUGE OMEJITVE PRI UPORABI KNJIŽNICE, NJENIH STORITEV IN IZPOSOJI GRADIVA

 

23. člen
(Izposoja gradiva na dom)

 

Knjižnica večino svojega gradiva izposoja na dom.

 

Knjižnica ne izposoja na dom tistega gradiva, ki je namenjeno izključno uporabi v knjižnici in je v katalogu ustrezno označeno (gradivo iz študijske čitalnice, arhivsko gradivo, seminarske in diplomske naloge, magistrska in doktorska dela, zadnje številke časopisov in revij, gradiva sej Občinskega sveta).

 

V primeru, da zaradi tehničnih težav računalniška izposoja ne deluje, lahko člani gradivo le vračajo.

 

Knjižnično gradivo si lahko član izposoja na dom le ob predložitvi svoje članske izkaznice. Brez članske izkaznice lahko član gradivo zgolj vrne ali podaljša. Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova hkrati. Za gradivo, ki je izposojeno na člansko izkaznico, je v celoti odgovoren nosilec članske izkaznice.


Član, ki ima finančne obveznosti do knjižnice zabeležene več kot enainšestdeset (61) dni ali njegov dolg znaša več kot 75 € in ki ni vrnil izposojenega gradiva, ki je zapadlo v zamudnino, opomin ali terjatev, si do poravnave obveznosti ne more izposoditi gradiva v nobeni enoti knjižnice.

 

24. člen
(Izpis o evidenci stanja)

 

Knjižnica ob vsaki opravljeni transakciji članu izda izpisek o evidenci stanja v obliki listka ali na elektronski naslov, ki ga je član sporočil knjižnici. Član je na izpisu dolžan takoj preveriti pravilnost podatkov o gradivu, izposojevalne roke in morebitne podatke o rezerviranem gradivu ali neporavnanih obveznosti ter knjižničarja opozoriti na ugotovljene nepravilnosti.

 

Reklamacije se upoštevajo le na podlagi računa oziroma računalniškega izpisa knjižničnega gradiva.

 

Član lahko naroči poseben izpis podatkov o gradivu, ki si ga je izposodil v preteklosti, vendar največ za obdobje zadnjih dveh (2) let. Za izpis zaprosi ustno ali pisno in se ob tem identificira s člansko izkaznico. Izpis pripravi knjižničar v enem samem izvodu, najkasneje v petih (5) delovnih dneh. Cena storitve izpisa je določena v ceniku. Preko elektronskega servisa »Moja knjižnica« si lahko član sam brezplačno pregleda gradivo, ki si ga je izposodil v obdobju zadnjih pet (5) let.

 

25. člen
(Dolžnosti člana pri izposoji gradiva)

 

Član je izposojeno gradivo dolžan varovati pred izgubo in poškodbami. V knjige ni dovoljeno vpisovati opomb in drugih znakov, podčrtavati besedil ali povzročati drugih poškodb na gradivu.

 

Dolžnost člana je, da izposojeno knjižnično gradivo pregleda in knjižničarja takoj opozori na vidne poškodbe oz. manjkajoče dele, sicer odgovarja za škodo sam.

 

Izposojenega knjižničnega gradiva član ne sme izposojati drugim osebam, četudi so vpisane v knjižnico.

 

26. člen
(Izgubljeno ali poškodovano gradivo)

 

Za izgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno vrnjeno gradivo knjižnica članu zaračuna odškodnino.

 

Član, ki ne vrne knjižničnega gradiva, ga mora nadomestiti z novim enakim izvodom in plačati stroške obdelave in opreme po veljavnem ceniku. Višino odškodnine za gradivo, ki ga v času plačila odškodnine ni več na trgu, določi knjižnica.

 

Če član izgubi posamezni del gradiva, mora povrniti stroške celotnega kompleta.

 

Kadar uporabnik vrne poškodovano knjižnično gradivo, mu knjižnica zaračuna stroške vezave in opreme. Člani ne smejo sami lepiti ali kakorkoli drugače popravljati poškodovanega knjižničnega gradiva.

 

27. člen
(Izposojevalni roki)

 

Izposojevalni roki za knjižnično gradivo so:
· štirinajst (14) dni za knjižno gradivo in knjižno gradivo s pripadajočimi prilogami;
· štirinajst (14) za serijske publikacije (razen zadnje številke);
· štirinajst (14) za neknjižno gradivo (CD-ji, CD-romi, DVD-ji, videokasete).

 

Če je zadnji dan roka za vrnitev izposojenega gradiva na dan, ko je knjižnica zaprta, se rok vračila prenese na prvi naslednji delovni dan.

 

28. člen
(Vračanje gradiva izven delovnega časa knjižnice)

 

Člani knjižnice lahko na lastno odgovornost vračajo knjižno gradivo izven delovnega časa knjižnice v nabiralnik, ki se nahaja pred vhodom v knjižnico.

 

29. člen
(Podaljševanje izposojevalnega roka)

 

Izposojeno gradivo lahko član podaljša največ šestkrat (6x) pred iztekom izposojevalne dobe.

 

Načini podaljšanja roka izposoje:
· osebno s člansko izkaznico v knjižnici;
· telefonsko z navedbo številke svoje članske izkaznice;
· elektronsko preko storitve »Moja knjižnica«;
· elektronsko preko mobilne aplikacije mCOBISS.

 

Gradivo, ki mu ni mogoče podaljšati roka izposoje:
· gradivo, ki ga je v času roka izposoje rezerviral drug član;
· gradivo, ki je zapadlo v zamudnino, opomin ali izterjavo;
· serijske publikacije;
· neknjižno gradivo.

 

Knjižničar lahko v izjemnih primerih po lastni presoji izposojevalni rok temu gradivu podaljša ali skrajša, uporabnika pa se ob izposoji o tem seznani.

 

30. člen
(Omejitve pri izposoji gradiva)

 

Član knjižnice si lahko naenkrat izposodi poljubno število gradiva, omejitev izposoje na šest (6) enot velja le pri za neknjižnem gradivu (CD-ji, CD-romi, DVD-ji).

 

31. člen
(Rezervacije in naročanje gradiva)

 

Član lahko knjižnično gradivo brezplačno rezervira ali naroči, in sicer praviloma do deset (10) naslovov hkrati. Gradivo mora prevzeti najkasneje v treh (3) obratovalnih dneh knjižnice po oddanem naročilu ali po prejemu obvestila o prispetju rezerviranega gradiva.

 

Gradiva, ki je prosto za izposojo, ni možno rezervirati vnaprej.

 

O razpoložljivosti prispelega rezerviranega gradiva knjižnica obvesti člana na način, ki si ga je izbral ob vpisu v knjižnico (osebno po telefonu, elektronska pošta, potisno obvestilo mCOBISS).

 

Če član rezerviranega ali naročenega gradiva ne potrebuje več in ne prekliče rezervacije ali gradiva ne prevzame v predpisanem roku, knjižnica gradivo vrne v zbirko. V primeru zlorabe storitve naročanja in rezerviranja gradiva se članu odvzame možnost te storitve.

 

Član, ki je fizično prisoten v knjižnici in je že izbral prosto gradivo, ima pri izposoji prednost pred članom, ki je v tem času isto gradivo naročil elektronsko.

 

32. člen
(Medknjižnična izposoja)

 

Član knjižnice lahko uporablja tudi gradivo, ki ga knjižnica pridobi z medknjižnično izposojo iz drugih knjižnic. Matična knjižnica po potrebi določi uporabo tako pridobljenega gradiva samo v čitalnici in upošteva zahteve knjižnice, ki je gradivo izposodila. Medknjižnična izposoja se zaračunava po veljavnem ceniku.

 

Po medknjižnični izposoji posredujemo gradivo posamezni knjižnici tudi v VKK. Posamezni knjižnici izposodimo samo en izvod določenega naslova. Po potrebi zahtevamo uporabo gradiva v čitalnici. Rok izposoje gradiva iz VKK je predvidoma 14 dni. Pooblaščeni knjižničar za medknjižnično izposojo lahko po potrebi rok izposoje tudi skrajša ali podaljša.

 

33. člen
(Zamudnina)

 

Za gradivo, ki ga član ni pravočasno vrnil v knjižnico in mu je potekel rok izposoje, knjižnica članu zaračuna zamudnino. Kadar rok za vračilo gradiva poteče na dan, ko je knjižnica zaprta, se rok za vračilo prenese na prvi naslednji dan odprtosti.

 

Zamudnina se beleži za vsak dan zamude, in sicer za dneve, ko knjižnica obratuje, in za vsako enoto izposojenega gradiva posebej v višini, ki je določena v veljavnem ceniku VKK. Član je dolžan poravnati tudi stroške obvestila opominov, ki jih je knjižnica odposlala, ne glede na to, ali je obvestilo opomina že prejel. Stroški zamudnin in opominov se seštevajo.

 

34. člen
(Poravnava dolga)

 

Član lahko poravna finančne dolgove knjižnici v katerikoli enoti knjižnice, vendar šele, ko vrne knjižnično gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje.

 

Člani knjižnice lahko pisno z obrazložitvijo zaprosijo za poravnavo finančnih obveznosti v več obrokih. Član knjižnice lahko v primeru nepredvidenih dogodkov (elementarne nesreče, hospitalizacija ipd. ) na podlagi utemeljene pisne prošnje in ob priloženih dokazilih zaprosi tudi za oprostitev plačila zamudnine. O poravnavi finančnih obveznostih ali oprostitvi plačila zamudnine odloči direktor. Podrobneje je oprostitev plačila zamudnine določena v Pravilniku o obravnavi vlog za plačilo zamudnine.

 

Članu, ki ima neporavnan dolg do knjižnice zabeležen več kot enainšestdeset (61) dni, se lahko omeji uporabo knjižničnih storitev.

 

35. člen
(Opomini)

 

Za nevrnjeno gradivo pošlje knjižnica članu največ tri (3) opomine. Prvi (1.) opomin se pošlje štirinajsti (14.) dan po izteku izposojevalnega roka, drugi (2.) opomin se pošlje štirinajsti (14.) dan po 1. opominu, tretji (3.) opomin (opomin pred izterjavo) se pošlje štirinajsti (14.) dan po 2. opominu.

 

Če po prejemu treh (3) opominov član v roku desetih (10) dni od datuma zadnjega odposlanega opomina gradiva še vedno ne vrne, knjižnica preda terjatev pooblaščeni agenciji za izterjavo. Za izterjavo gradiva in dolgov na domu lahko direktor pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za opravljanje izvršbe.

 

36. člen
(Uporaba računalnikov)

 

Uporaba osebnih računalnikov in interneta je brezplačna prvo uro uporabe, nadaljnja uporaba se zaračuna po veljavnem ceniku knjižnice. V primeru uporabe računalnika za študijske in raziskovalne namene je uporaba brezplačna.

 

Knjižnica omogoča članom, ki imajo poravnane vse terjatve do knjižnice, uporabo računalnikov za dostop in pregledovanje spletnih vsebin na internetu, elektronske pošte ter za pisanje in oblikovanje besedil. Računalnike lahko uporabljajo tudi uporabniki knjižnice, ki niso njeni člani.

 

Uporabniki računalnikov se morajo pri knjižničarju predhodno registrirati s svojo člansko izkaznico ali ustreznim osebnim dokumentom.

 

Uporabnik računalnika je knjižničarja dolžan opozoriti na strojne in programske okvare na računalniku. Za povzročene okvare strojne in programske opreme, nastale v času njegove uporabe računalnika, je materialno odgovoren uporabnik računalnika.

 

37. člen
(Omejitve pri uporabi računalnikov)

 

Pri uporabi računalnikov veljajo določene omejitve:
· uporaba računalnikov na Oddelku za mladino je namenjena le otrokom in mladim do 15. leta starosti;
· prepovedano je vsako spreminjanje nastavitev in nalaganje programov;
· shranjevanje podatkov na računalnik ni dovoljeno;
· knjižničar lahko uporabniku uporabo računalnika časovno omeji;
· prepovedano je brskanje po spletnih straneh s pornografsko vsebino in po straneh, ki prikazujejo nasilje, ter spletno komuniciranje z uporabo sovražnega govora – za zlorabo s strani · uporabnikov knjižnica ne odgovarja;
vuporabniki računalnikov lahko tiskajo dokumente po veljavnem ceniku.

 

38. člen
(Reproduciranje gradiva)

 

VKK reproducira gradivo v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, to pomeni v obsegu do 20 % gradiva. Knjižnica ni odgovorna za morebitne kršitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v primeru, ko si uporabnik reproducira gradivo sam.

 

Arhivskega gradiva in gradiva, ki je zaradi velikosti formata, slabe vezave ali morebitnih drugih poškodb neprimerno za reproduciranje, knjižnica ne fotokopira niti skenira.

Fotokopije in druge reprodukcije knjižnica zaračunava po veljavnem ceniku.


39. člen
(Kršitve Pravilnika)

 

Uporabnike oz. člane knjižnice, ki tudi po ustnih opozorilih večkrat kršijo Pravilnik in ne upoštevajo navodil knjižničarjev, lahko Svet zavoda na predlog direktorice s sklepom izključi iz članstva knjižnice oziroma prepove uporabo knjižničnega gradiva, opreme in prostorov. Sklep o izključitvi prejmejo izključeni član in vse enote knjižnice.

 

40. člen
(Uveljavitev Pravilnika)

 

Pravilnik začne veljati 1. 1. 2022. S tem dnem prenehajo veljati vsi prejšnji notranji predpisi knjižnice, ki so kakorkoli v nasprotju z določbami tega Pravilnika.

 

 

V Krškem, 21. 12. 2021

 

 

Boštjan Pirc                                                                                                       

Predsednik Sveta zavoda                                                                                                     

Valvasorjeva knjižnica Krško

 

 

Urška Lobnikar Paunović

Direktorica

 

 

 

 

PRILOGE:

  • Cenik Valvasorjeve knjižnice Krško
  • Predpraznični in poletni obratovalni čas
  • Vpisni obrazci

 

© Valvasorjeva knjižnica Krško
sitemap-icon Zemljevid strani
RSS novice
Prijava na novice
Želite prejemati obvestila po pošti?
Please let us know your email address.

Valvasorjeva knjižnica Krško
Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
Tel.: 07 490 4000, Fax: 07 490 4020
knjiznica@knjiznica-krsko.si
Facebook